О Б Я В Л Е Н И Е № 15 / 08. 04. 2015 год.

8/4/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 15 / 08. 04. 2015 год.
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 134, ал.1, т.1 и  ал.2,т.2 от ЗУТ е изработен:
 Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ на УПИ І-47, ІХ-47, ІІІ-46, ІV-49 и VІІІ-48 в кв.1 по плана на с.Пожарево, одобренсъс Заповед №3917/ 28. 08.1950 г.
Изменението на ПР се изразява в следното: Поставят се вътрешно регулационните линии по съществуващите на место имотни граници за УПИ VІІІ- 403 и УПИ VІІ- 48 кв.1.
УПИ І-47, ІХ-47, ІІІ-46, ІV-49 и VІІІ-48  се обединяват  в един общ – нов УПИ  Х-46, 49, 402 . Вътрешно регулационните линии на новообразуваният УПИ се поставят по заснетите на  место имотни граници, допълнени в  кадастралния план на с.Пожарево съгласно  Заповед №РД-04-360/13.03.2015год. на Кмета на Община Тутракан, влязла в сила на 01.04.2015год. , на север до строителната граница на населеното място, където граничи с одобрената карта на възстановената собственост, а на запад до обслужващия път  и част от строителната граница на населеното място.
Уличната регулация  на кв.1 от юг се отлага така както е приложена на место.
Обслужващия път между УПИ VІІ- 48  и нов УПИ Х-46,49,402 се запазва, като в дълбо-чина /на север е до дъното на УПИ VІІ-48. Площта на пътя се запазва като общинска собстве-ност.
Или  - Уличната регулация от юг, изток и  запад е поставена така както е приложена на место, от север е съобразена със строителната граница от одобрената КВС .
Новообразуваните УПИ в кв.1 са:
-   УПИ Х-46,49,402  с площ от 8 047 кв.м.
-   VІІІ – 403  с площ от 1 160
-   VІІ- 48 с площ от 1 093 кв.м.
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересува-ните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
                                                                                                                                      КМЕТ НА                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                  ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________                                                                                                                                             /д-р Д. Стефанов /