О Б Я В Л Е Н И Е № 14/03.04.2015 год.

3/4/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 14 / 03. 04. 2015 год.
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 124а, ал.2  и чл.110, ал.1, т.3от ЗУТ е изработен:  Подробен устройствен план /ПУП/ - изме-нение на План за регулация /ПР/изменение на подробен устройствен план за урегулиран поземлен имот – УПИ VІ - „за читалище” в кв.12  и  уличната регулация (с осови точки 29 и 31), граничеща с югоизточната част на кв.12 от Кадастрален и регулационен план  одобрен със Заповед  № 1318 / 26.02.1953 г(имоти общинска собственост) .
Обособява се един нов УПИ ХІV – „общински без застрояване” и се изменят границите  на УПИ VІ-„за читалище”
 
 
  На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересу-ваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
 
 
                                                                                                      КМЕТ НА                                                                                                              
                                                                                                      ОБЩИНА ТУТРАКАН: ____________                                                                                                            /д-р Д. Стефанов /