О Б Я В Л Е Н И Е №13/03. 04. 2015г.

3/4/2015
                               О Б Я В Л Е Н И Е
№ 13 /  03. 04. 2015г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, чeна  24.03.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканзапроект на :
 
Преработка на проект – Склад за метални профили
в цех  за екструдиране  на пластмаси - за етапно строителство”
 
               Местонахождение: УПИ ХLІХ - за производствени нужди  в кв. 75  от План за улична регулация на гр.Тутракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
                            Идентификатор  на имота 73496. 501. 2271 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София.
             
              Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Ана Вентура” № 5 а
 
                Визата еиздадена на : „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС” АД гр.Русе  - собственик на гореописаният имот
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра  по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на  за-интересуваните лица .
 
 
 
                                                                                                           Кмет на  
                                                                                                         Община Тутракан :___________
                                                                                                                                / д-р Д. Стефанов  /