О Б Я В Л Е Н И Е № 12/03. 04. 2015г.

3/4/2015
                               О Б Я В Л Е Н И Е
№ 12 /  03. 04. 2015г.   
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, чeна  02.04.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканзапроект на :
 
Жилищна сграда на един етаж
 
               Местонахождение: УПИ І-2362 в кв.90  от План за улична регулация на гр.Тут-ракан, одобрен с Решение №327/02.02.2006 год. на Общински съвет гр.Тутракан
                            Идентификатор  на имота 73496. 501. 2362 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД-18-6/ 04.02.2008 г. на АГКК гр.София.
             
              Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Белмекен” №12
 
                Визата еиздадена на :  Геновева Николова Божилова и Преслава Николова Бал-канджиева  - собственички на гореописаният имот
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра  по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на  за-интересуваните лица .
 
 
 
                                                                                                           Кмет на  
                                                                                                         Община Тутракан :___________
                                                                                                                                / д-р Д. Стефанов  /