Доклад към отчет за изпълнение на Бюджет 2014 на Община Тутракан

17/3/2015
                            
Доклад
към отчет за изпълнение на Бюджет 2014
на Община Тутракан
 
Уважаеми господин Председател на Общински съвет гр. Тутракан, Уважаеми общински съветници,Уважаеми жители на Община Тутракан
 
            С Решение № 476  по Протокол №40 от 13 февруари 2014 г. на Общински съвет гр. Тутракан бе приет бюджета на община Тутракан за 2014 г.  при действието на нов Закон за публичните финанси, чрез който се урежда начина  на съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.
Отчетния период на изпълнение на бюджет 2014 на Общината обхваща 01 януари-  31 декември на годината.
Закона за публичните финанси изисква до декември 2015 г. кмета на общината да изготви и представи в Общински съвет Отчет за изпълнение на  Общинския Бюджет и на Сметките за средствата от Европейския съюз.
Идеята на настоящият доклад е не само спазването на законодателството, но и запознаване на общността с това какви дейности и мероприятия са осъществени през годината с постъпленията от собствени приходи, с привлечените средства от Европейските фондове, със средства от дарения и др.
С приемането на общинския бюджет се подчерта, че ръководството на общината ще насочи  усилия към външни донори на средства – по програми, проекти, дарения и други  за да осъществи намеренията си през годината.     Разбира се, не се подценява ролята на  собствения принос на постъпления от местни данъци и такси.
Най отличителните характеристики на Отчета за изпълнение на Бюджет 2014 са – балансираност, прозрачност, приоритетност при решаване на проблемите, целево разходване на публичните средства.
При изпълнение на Бюджета през годината разчитането на разходите и ангажиментите следваше потока на постъпленията на средства и целевото им разходване.
Важна роля за постигане на баланс между постъпленията и плащанията през годината имат утвърдените вътрешни актове за цялостната дейност на общината, като :
- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в Община Тутракан;
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност;
-Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм;
-Годишен план за действие по изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в общината;
-  Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби;
- Общински план за младежта и Общинската програма за  закрила на детето за 2014 г,  и др.
Няколко основни направления е необходимо да се сведат до потребителите на настоящата информация:
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
За да реализира дейността си през 2014 г. Общината разчита на няколко източника  на средства – Постъпления от собствени приходи; Постъпления от Централния бюджет; Трансфери от Централния бюджет;Трансфери между бюджета и сметки за средства от ЕС; Трансфери от ПУДООС; Друго финансиране – заеми от  ФОНД ФЛАГ;
При първоначален бюджет 8 290 204 лв. по приходите Бюджет 2014 е изпълнен към 31.12.2014 на 9 778 562 лв.
- Собствените приходи са преизпълнени със  171 173 лв. спрямо разчетените с първоначалния бюджет;
-  От  ЦБпрез годинатаса получени допълнително средства в размер на   878 336 лв. спрямо първоначално разчетените. Това са :
307 618лв. целеви средства за капиталови разходи за ремонт на улици в с. Цар Самуил по ПМС № 19 от 2014 г.по ПИП « Растеж и устойчиво развитие на регионите «;
74 716лв. допълнително е получения трансфер за капиталови разходи, в т.  за подпомагане дейността на читалищата  – 23 900 лв. / с Търновци – 17 500 лв.; с. Нова Черна – 4 000 лв. с. Шуменци- 2 400лв./; за  възстановени лихви от фонд ФЛАГ 16 632 лв.; за целеви средства за дезинсекция и преодоляване на разпространението на  комари - 34 184 лв-;
359 119лв. допълнително получени средства-  за компенсация на пътуващите до 16 г. възраст ученици – 275 097 лв..; за  компенсации на безплатни и по намаленицени пътувания– 57 881 лв. и 26 141 лв.субсидии за вътрешно градски и междуселищни пътнически превози;
136 883лв. по вече са постъпили от общата допълваща субсидия спрямо първоначално разчетената за  изплащане на присъдена издръжка - 7 355 лв. ; за безплатни учебници, стипендии, пътни на педагогически персонал, национални програми и промяна в натуралните показатели във функция „ Образование „.  - 129 528 лв.
- През годината в Общината са получени допълнително  трансфери  в размер на  764 104 лв. за :
            Провеждане на евро и парламентарни избори  55 995 лв.
            Допълнителен трансфер за Исторически музей  1120 лв.
            Реализиране на  национални програми в образованието  83 265 лв.
            Възстановено  ДДС по проекти към фонд „ Земеделие” в размер на 623 724 лв. / Промоционални кампании – 14 476 лв.; МИРГ 1 – 85553 лв.;  ОПМ_ВиК Белица – 278 695 лв.; Огнен Дунав – 11 096  лв.; МИРГ 2 – 46 329 лв.; Ремонт на улици в Тутракан – 187 575 лв./
- Предоставени са трансфери на община Русе за депониране на отпадъци в размер на  –- 137 340 лв.
- Получен трансфер от МТСП за заплати на заетите  в програми по временната заетост в размер на  121 432 лв.
- Взаимоотношенията между бюджетната сметка и сметките за средства от ЕС по повод отпускане и възстановяване на временен безлихвен заем от ДФЗ за СЕС възлизат на – 1 109 031 лв.
            По бюджета на общината същите се отчитат като трансфери между бюджета и СЕС . 719 448 лв. е размерът на възстановените  трансфери / като такива се отчитат получените безлихвени заеми от ДФЗ за приключване на проекта по МИРГ 1  194 538,20 лв.; за приключването на проекта за ремонт на улици в Тутракан – 420 236 лв. и проекта за Промоционални кампании  104 674 лв./. --1 828 479 лв. са предоставените чрез бюджета за СЕС получени безлихвени заеми от ДФЗ за окончателното приключване на проектите за ремонт на улиците в Тутракан, за Промоционални кампании, за МИРГ 1, трансфери за Трансмариска -  древното начало на Тутракан , по проект за Огнения Дунав, по проект Развитие, Нов избор и др.
- За изграждане на по добра инфраструктура във връзка с подобряване на местата за отдих в паркове и градинки от ПУДООС са получени допълнително 19 409 лв. – това са обекти в с.Цар Самуил, с. Старо село и благоустрояване на  парк Васил Левски в Тутракан.
- През годината са отчетени взаимоотношения между бюджета и СЕС в размер на  1 536 906 лв. Това са възстановените безлихвени заеми в размер на 2 249 589 лв. / по проект Нов избор 211 878 лв.; по проект МБАЛ 1 385 521 лв.; по проект за Крайдунавски парк  560 442 лв.; по проект за ремонт на улици в Тутракан  79 241 лв.; по проект за МИРГ 110 753 лв.; по проект Промоционални кампании  1754 лв./  и предоставените такива в размер на  - 712 683 лв.,/- 9164 по проект Личен асистент;-573 519 лв. по проект Трансмариска -  древното начало на Тутракан; - 70 000 лв. по проект по ОПАК; - 60 000 лв. по проект на Исторически музей;/
- През годината е ползван заем от фонд ФЛАГ в размер на 343 782 лв. за приключване на проект – Трансмариска - древното начало на Тутракан.
- Възстановен заем на фонд ФЛАГ в размер на - 1 350 482 лв. , ползван по проект за МБАЛ.
- От бюджетите на образованието са предоставени - 545 лв.  за реализиране на проекти.
            Бюджетното салдо към 01.01.2014 г. е в размер на 920 970 лв. , а към 31.12.2014 -  736 029 лв.
            По отношение насобствените приходи е налице преизпълнение спрямо първоначално разчетения размер. От 2 064 858 лв. по първоначален бюджет към 31.12. е достигнат размер   2 236 029 лв.
            По отношение на постъпленията от приходи от патентен данък и имуществени данъци и такси са постъпили 468 091 лв. спрямо първоначално разчетените по бюджета 532 500лв.Ниската платежоспособност и облекченията на закона са основните фактори влияещи върху несъбираемостта на тези данъци.
            При постъпленията от общински такси добра събираемост има при таксите от детски градини и технически услуги. Най слаба събираемост има при такса битови отпадъци – 30105 лв. по малко спрямо първоначално разчетените. Не са изпълнени разчетите за такси пазари, тържища и панаири, за таксите от предоставени услуги от ОЦИД,на административните услуги и другите неданъчни приходи;
            През 2014 г. се разгърна работата на общината по налагане на административни глоби и санкции за неспазване на общински разпоредби. Това допринесе до добро ниво на постъпленията от приходи по този показател. При план 60 000 лв. са събрани 58 744 лв. от глоби и санкции.
            През годината общината реализира облагаеми сделки от продажба на общинско имущество, поради което и внесения размер на ДДС е над предвидения. Общо 126 691 лв. е размерът на същото към 31.12.2014 г.,  и включва  ДДС върху продажбите и дължимото във връзка с обслужване на сметосъбирането и сметоизвозването.
            При реализирането на сделки от продажби през отчетния период при първоначален разчет 115 000 лв. е достигнат размер от 288 085 лв. Не са реализирани първоначално разчетените  сделки от продажба на сгради.      Ръстът е при продажбата на общински земи с 173 085 лв. по вече спрямо разчетените по първоначалния бюджет. Основно това се дължи на достигната добра цена при проведените търгове.
            Изпълнението на бюджета по приходите към 31.12.2014 г. възлиза на 9 778 862 лв., в т.ч
            Изпълнение на приходите държавен характер  5 691 766   лв.
            Изпълнение на приходите общински характер  4 086 796   лв.
            По отношение на изпълнение на приходите на средства по сметките за Европейските фондове трябва да отбележим, че постъпленията са от няколко направления – трансфери от управляващия орган под формата на аванси или верифицирани плащания; от ДФЗ – получени безлихвени заеми за разплащане на окончателни ангажименти по проект, включително и ДДС към същите; предоставени временни безлихвени заеми от бюджета по проекти и заеми от фонд ФЛАГ.
            През 2014 г.  приходите от горепосочените източници за реализиране на действащите проекти са в размер  на 6 211 297 лв., в т.ч. 3 269 848 от преходен остатък.
            Разплащанията по поетите ангажименти възлизат на 5 655 250 лв.
            Неусвоената наличност е в размер на 556 047 лв.
            Освен собствени, Общинският бюджет отчита и чужди средства/ депозити, гаранции и други постъпления на временно съхранение и с определено предназначение/.
            През изтеклия период Общината е оперирала с 450 729 лв. чужди средства постъпили по набирателната сметка  на общината.
            В същото време поради приключили взаимоотношения по сделки, изтекли срокове за гаранции и други са възстановени на получателите 201 184 лв.
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Осигуряването на достатъчен и своевременен финасов ресурс през годината е от важно значение за своевременното посрещане на  ангажименти към служителите и към външни доставчици на ползвани от Общината услуги, материали и доставки във връзка с осъществяване на цялостната дейност.
            Изпълнението на бюджета за разходите се характеризира с  усвояване по предназначение. С общата субсидия за делегираните от държавата дейности са разчетени през отчетния период възнагражденията на общинска администрация, на заетите в осигуряване на вътрешната сигурност и отбранително мобилизационната подготовка, на персонала в детските заведения и училищата на територията на общината; предоставена е финансова възможност за обезпечаване на превоза на правоимащите ученици ; осигурена е издръжката на училищата и медицинските кабинети; заплатите и осигуровките на медицинския персонал; допълнителна заетост на населението е осигурено чрез разкриване и финансово разчитане на работни места, финансирани по временната заетост; чрез средства от общата субсидия е организирана цялостната дейност през отчетния период в Дом за стари хора, Исторически музей и читалищата на територията на общината; проведени са няколко третирания на комари, подпомогнат е градския транспорт и са разчетени ангажиментите към получатели на държавна издръжка за деца.
            Общия размер на усвоените средства за обезпечаване на дейностите с държавен  характер е  в размер на 5 137 591 лв.
            Паралелно с усвояването на държавната субсидия определени функции са подпомогнати при осъществяване на дейността им със средства от собствени приходи и изравнителна субсидия или са изцяло осигурени от собствена издръжка.
            За целите на протичане на процесите на тези фунции в отчета на общинския бюджет за 2014 г. е видно че са усвоени 3 904 942 лв. с общински характер.
 
ОБЩО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – 701 958 ЛВ.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
            В размера на тези средства се включват – 55 995 лв. за организиране и провеждане на избори; 645 963 лв. за обезпечаване на трудовия ресурс зает в администрацията;
 
ОБЩО ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ – 775 032 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
            За издръжка  на общинска администрацияпрез годината са усвоени средства в размер на 631 125 лв. Със средствата са разплатени представителни разходи на кмета на общината и кметовете на кметства; работно облекло на служителите от общинска администрация; канцеларски материали за дейността; цветя и венци за различничествания;материали свързани с ремонта на административната сграда; гориво за отопление и за автомобилния парк на общината; резервни части за колите; разходи за куриерски, пощенски и телефонни услуги; абонамент за Интернет и подръжка на общински сайт; абонамент към асоцияции и дружества; поддръжка на софтуери; копирни услуги; консултантски услуги; адвокатски услуги и други;
            В рамките на 143 907 лв. са разходите за заплати и издръжка на Общински съвет гр. Тутракан.
ОТБРАНА И СИГУРНОСТ – 85 477 ЛВ.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
 
            В тази област 20 645 лв. са усвоени  за организиране дейностите по вътрешната сигурност и  64 832 лв. за организиране на отбранително –мобилизационната подготовка;
Обгрижването на подрастващото поколение е една от важните цели на Общината през настоящия период.
Ранна превенция за недопускане  на конфликти между закона и детето; Координиране и взаимодействие между всички институции, работещи с деца на територията на общината в борбата  срещу насилието и престъпността; Ограничаване до минимум факторите, които водят до извършване на асоциални прояви; Защита правата на децата; Утвърждаване на дейности, алтернативни на асоцилното и девиантно поведение; Превенция на наркоманията, тютюнопушенето и алкохола – това е изключително важна политика на Общината.
Реализацията  на тази политика се осъществява  съвместно с ерудирани специалисти от училищата и отдел  „Закрила на детето” към „ДСП”, а формите на реализация са чрез провеждане на  кампании, организирани състезания, проведени конкурси, концерти, рисунки, раздадени материали, брошури, тениски и др.
Разгънатата дейност на общинска администрация в тази насока е резултатна - на територията на общината броят на извършените противообществени прояви е малък, като те са свързани главно с кражби.         През посочения период са постъпили 6 преписки и са проведени 5 възпитателни дела.
МКБППМН работи в добра координация с инспектор „ДПС” към РУ „Полиция”, отдел „Закрила на детето” към  Дирекция „СП”, Училищните комисии за БППМН, обществените възпитатели, с комисии от областта и страната.
Средствата са в размер на 20 645 лв. и са целево изразходвани по предназначение през годината.
 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ – 3 338 562 ЛВ.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
            През отчетния период са усвоении 776 777 лв. за обезпечаване на трудовия ресурс в детските градини и обединените детски заведения; За организиране на цялостния процес по образователната дейност в училищата са усвоении  1 984 184 лв. за заплати, осигуровки и обезщетения на персонала  и издръжка на учебния процес; В професионалните паралелки е насочен ресурс в размер на 259 493 лв. за заплати и издръжка на дейността; Осигурен е безплатен превоз на на ученици от селата до средищните училища и на деца до детските градини в града.
Със средства в размер на 41 818 лв. са извършени дейности по реализиране на инвестиционната политика в образованието.
През учебната 2013/2014 г. в общо четири училища на територията на Общината/ СОУ „Йордан Йовков”, СОУ „Христо Ботев”, ОУ „Св.св. Кирил и Методий”-с. Нова Черна и ОУ” Стефан Караджа”-с. Цар Самуил./ бяха обхванати 1247 ученика, от които 12 ученика са привлечени от други училища.
Като неблагоприятна тенденция е редно да се отбележи, че в сравнение с 2013 г. броят на учениците е спаднал с 66 ученика; Към края на учебната  2013/2014 г. година учениците са 1221 През годината са се преместили в други училища 12 ученика; 14 ученика са заминали за чужбина; Видно обективни и субективни фактори силно влияят на образованието в Общината.
Независимо, че броят на учениците в общината поддържа непрекъснат спад, общинското и училищно ръководства указват необходимото внимание за обгрижването на всеки ученик и всяко дете, в т.ч и нуждаещите се от специални образователни потребности. Изградени са методични кабинети с подходящи за целта учебно- дидактически  средства, подготвени са 4 ресурсни учители и е  изграден център за деца с  увреждания в ОДЗ „Полет”.
Тенденцията на намаление на броя на учениците в училищата и децата в детските градини, наложи оптимизиране на училищната мрежа. При тези обстоятелства за осигуряване на равен достъп до учебната среда е изградена транспортна схема за извозване на учениците и децата от селата до средищните училища  и детски градини в града. Общо 341 ученика и 41 деца са пътуващите от и до населените си места за тази цел. За тях и всички други желаещи да се възползват от добрите практики в учебните заведения в Общината са създадени целодневна организация на учебния процес, столово хранене и  занимания в полуинтернатни групи;
За реализиране на политиките си в някои села,  общината запази предоставянето на услугата за ползване на детска градина по места като осигури издръжката на т.н. изнесени групи и превоз на храната.
Здравословното  хранене и медицинското обгрижване на учениците и децата  в Общината  е организирано чрез обезпечаване с необходимия медицински персонал, медикаменти и добра храна, както и с прилагането на Схема „Училищен плод”.
За това, че образованието е основна грижа в развитието на Общината ни, говорят и постигнатите резултати:
При т.н „ външно оценяване „ по основните предмети български език и литература, математика, човекът и природата и човекът и обществото за учениците от първи до четвърти клас е достигнато ниво в училищата от Общината над средното за областта. Поради неустойчивост на знанията, липса на стремеж и мотивация, влияние на семейна среда и други са по ниски резултатите в ОУ в с. Нова Черна .
При външното оценяване на учениците в седми клас, отново много високи резултати са достигнати от  СОУ „ Й.Йовков „; в СОУ „ Х.Ботев „; в ОУ – с.Цар Самуил; в ОУ – с.Н.Черна;
При отчитане на резултатите от зрелостните изпити на областно ниво, общинските училища са с резултати над средните по почти всички предмети.
Проведеното външно оценяване е мерило за качеството на общинското ни образование. Проведено правилно и коректно, то дава обективна оценка за труда на учители и ученици, за количеството и качеството на усвоените знания и умения, за степента на трайност и приложимост. Имаме основание да се гордеем с постигнатото и да работим още по-ефективно и пълноценно с всяко едно дете, с всеки един ученик.
Добрата и качествена подготовка на учениците от нашата Община ги прави конкурентно способни при участието им в различни конкурси, олимпиади, проекти. Високите резултати от тяхното участие и положителното отношение на Общината в тази насока даде възможност да се осигурят стипендии за най добрите. По  Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2014 г., по предложение на Кмета , Община Тутракан получи средства за изплащане на стипендии по Програмата в размер на 5905 лева. За  СОУ”Й.Йовков”-1620 лв. за Камен Мирославов Чимидялков,  СОУ”Хр.Ботев”- 4185 лв.за Сашо Димитров, Десислава Данчева и Моника Данчева и остатък във функция ”Образование” в Община Тутракан-100 лв..
Отчитайки като правилна посоката на развитие и ориентиране на образованието и определянето му като ядро на дейността на Общината, е и по нататъшната работа на Общината в тази сфера.
През отчетния период е гарантирана приемственост и последователност на общинското ръководство при решаване на проблемите в образованието. С тази цел е изграден и функционира екип от представители на общинските училища, с работещ правилник за дейностите през изминалия, настоящ и следващ отчетен период.
Финансовия ресурс за организиране на учебния процес в училищата е в по голяма степен за сметка на делегираните от държавата средства, получавани в общината чрез единните разходни стандарти за тази дейност и разпределени по училища на база на формула, и в по малка степен от дофинансиране от Общината на основание решение на общинския съвет за поддържане на маломерни паралелки.
За  периода на отчетност Общината е спазила изискването на закона за публичните финанси и всички средства по стандартите, а също и допълнително получените трансфери са предоставени на училищата за разпореждане и използване по предназначение.
Видно от казаното до тук, е че Общината не стои на страна от  проблемите, които съпътстват  общинската образователна система :
- намаляване броя на децата и учениците;
- голям брой маломерни и слети паралелки;
- тенденция за отлив на ученици за обучение в други общини;
-движение на деца-билингви поради работа на родителите в чужбина;
- трудност при събирането на таксите;
- застаряващ персонал в градините;
- трудности при заместването на учителите в изнесените групи.
- остаряла образователна инфраструктура;
- неравнопоставеност на училища и детски градини да бъдат бенефициенти по всички Национални програми на МОН.
Предоставен е ритмично финансов ресурс за дейностите, които не получават или не е достатъчен ресурса осигурен чрез единните разходни стандарти – допълнително финансиране за маломерни паралелки; издръжка за детски градини; издръжка на ОЦИД; превоз на ученици и деца; капиталови разходи за ремонт на материалната база и др.
Освен това бяха осигурени средства от Общината за : удостоени с награди учебни  и детски заведения, честващи юбилей; изявени ученици и учители; изявени класове; подпомогнати деца в неравностойно положение; допълнително финансирани мероприятия; превоз за различни участия и др.
            През отчетния период учебните и детски заведения  в общината прилагайки системата на делегираните бюджети спазват с висок професионализъм нейните правила за гъвкаво, целесъобразно и по предназначение изразходване на финансовия ресурс.
Изпълнението  на разходите по  бюджета за 2014 г. за  СОУ „ Й.Йовков „ е 94,45 %; за   СОУ „ Хр.Ботев „ – 51,92 %; за  ОУ – с. Н.Черна – 98,54 %; за  ОУ – с. Цар Самуил  - 97,5 %;
Бюджетите на учебните заведения  към края на годината  са  актуализирани  служебно на основание писма на Министерството на финансите с получените средства  за  добавки за по добра  материално- техническа база на училищата; със средствата за ресурсно подпомагане; за подпомагане храненето на децата в подготвителните групи; за целодневна организация на учебния процес; за стипендии; за извънкласна и извънучилищна дейност; за компенсиране на превоза на ученици и деца от детските градини; за компенсиране на транспортните разходи на учителите; за безплатни учебници; за обезщетения на персонала; за реализиране на проекти по Национални програми;
ОБРАЗОВАНИЕ – 425 717 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
            Все още разграничаването на детските градини от училищата  от Министерството на образованието и науката е факт. Независимо,че тяхната дейност е взаимно свързана и обусловена, независимо, че в основата стои образованието и възпитанието на децата ни, държавата все още счита, за свой ангажимент  само обезпечаването на заплатите на персонала в детските градини, а цялостната издръжка на тази дейност смята за грижа на общините.
343 405 лв. са усвоените средства по бюджета на общината през 2014 г. за осигуряване на подходяща образователна и  възпитателна среда, за модерно отглеждане и обучение на децата в общинските детски градини. Чрез средствата е осигурен уют, топлина , качествена храна и привлекателна среда за целодневно пребиваване на децата в детските градини. Осигуряват се материали за усвояване на различни практически навици, за пряко участие при възстановяване и запазване на традиции, обичаи, за честване на забележителни дати, за нови атрактивни занимания, съответстващи на модерното съвременно обучение на подрастващото поколение.
            Целогодишно  приоритет в политиките на Общината си остана образованието. Редица аргументи мотивират тази тенденция -  амбиция за повишаване на качеството на образованието в общината; изграждане на адекватна, оптимизирана училищна мрежа; високо ниво на образованието, конкуриращо се с европейските измерения за предучилищно възпитание и подготовка на децата и учениците и подготвяне на кадри с високо стартово ниво за следващите нива на обучение; рационално използване на финансовия ресурс за организиране на текущата дейност и за повишаване на квалификацията и компетентността на учителите в Общината.
Противно на това, фактори като демографския срив и миграцията на населението, все по задълбочават образователната дейност в Общината – непрекъснатото  намаление на децата и учениците в Общината води до редуциране на средствата от държавата за издръжка на тази дейност и до увеличаване на необходимостта  Общината да осигурява финансов ресурс за да поддържа приетите политики.
Особено задълбочен и с изявен риск за невъзможност за съществуване и финансово издържане е училището в с. Цар Самуил -изцяло слети паралелки, свит финансов ресурс, невъзможност да се посрещат разходите по издръжката  на учебния процес, отлив на учениците от общинските средни училища и насочване към училища извън Общината за усвояване на по висока степен на образование.
За намаляване на тези негативни тенденции  е провежданата добра рекламна кампания от общинския екип за прием  и ръководствата на училищата съвместно с общинското ръководство за стабилността на училищата, за възможностите за висока образователна и обща култура, която дават, за разнообразната палитра на професионална насоченост и компетентност на учениците, висока подготовка и конкурентни резултати.
Паралелно с това се гарантира сигурност на работните места и възможност за надграждане на професионалния опит и компетентност от страна на педагогическия персонал.
Не на последно място е постоянството  и настойчивостта за по пълно обхващане на децата в детските градини и учениците в училищата, осигуряване на условия за равен достъп за образование и професионална подготовка.
За реализиране на тези цели и във връзка с подготовката на еквивалентни  и конкурентно способни на  икономиката и пазара на труда кадри се обновява материалната база, подобрява се социалната инфраструктура в училищата и детските заведения в Общината и се  насърчава личностното развитие.
Изпълнението на бюджетите в детските заведения е както следва:ОДЗ „ Полет „ – 96,12 %; ЦДГ „ Патиланчо „ – 86,76 %; ЦДГ „ Славянка „ – 94,12 %..
Изключвайки разхода за възнаграждения, които са държавен характер през отчетния период детските заведения са усвоили най много средства за храна, горива, ел.енергия и вода;
Сериозен ангажимент на детските заведения е събираемостта на таксите. При бюджет 120 000 лв., включително и от млечна кухня са събрани 122 254 лв.. Това е показателно за усилията полагани от детските заведения да намаляват размера на несъбраните такси от минал период.
Капиталовите  разходи през отчетния период в сферата на образованието се свеждат до:
-           ремонт но сградата на ОУ в с. Нова Черна- саниране чрез поставяне на дограма- 17 997 лв.; - средствата са целеви;
-           ремонт на покрив в ОДЗ” Полет” – 25 215 лв.
-           ремонт на подпорна стена в ОДЗ” Полет „ – 10 135 лв.
-           изграждане на навес в ЦДГ „ Славянка „ – 2 016 лв.
-           закупуване на компютър в ОДЗ „ Полет „ – 3 946 лв.;
-           закупен тахограф за бус – 1 019 лв.
-           закупуване на компютри в ЦДГ” Славянка „- 810 лв.
-           закупуване на компютри в СОУ „ Христо Ботев „ – 16 181 лв.
-           закупуване на климатици   в  СОУ „ Христо Ботев – 2 049 лв.
-           закупуване на компютри в СОУ „ Й.Йовков „ – 11 050 лв.
-           закупуване на шкаф  за ОУ с. Цар Самуил – 778 лв.
Нерешени проблеми през годината   поради недостатъчно средства по бюджетите на  учебните и детски заведения са:
-           основен ремонт на ВиК инсталация, ученически стол, саниране на помещения в СОУ „Й.Йовков „
-           ремонтни работи на физкултурен салон и изграждане на компютърна зала в ОУ с.Нова Черна;
-          ремонтни работи и саниране на сградата в СОУ „ Христо Ботев ;
-          саниране на сградата на ЦДГ „ Патиланчо
 
ОЦИД
            Като допълваща образователната и възпитателна дейност в училищата и детските градини, на територията на нашата Община функционира изцяло на издръжка от собствени приходи ОЦИД.
82 312 лв.  от постъпленията от собствени приходи  през изтеклата година е финансовия ресурс предоставен на това звено.
Функционирането на общински център за извънучилищна дейност е насочено в помощ на общината за реализиране политиката за   по пълноценно прекарване на свободното време от децата и учениците в Общината, както и участие в общински събития и мероприятия.
Събраните такси са крайно недостатъчни да обезпечат цялостната издръжка на центъра.
Поради значимостта на дейностите и интереса на децата и учениците от Общината и добрите изяви и почетни места които заемат на различни конкурси, Общината е приела подход на съхранение на ОЦИД и разнообразната му дейност.
 
 
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 95 461 ЛВ.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
За сферата на здравеопазването са усвоении 95 461 лв. – за заплати, осигуровки и обезщетения на заетия медицински персонал в здравните кабинети в  детските заведения и училищата, в млечната кухня и яслената група към ОДЗ.  За най малките жители на града е предоставена  услуга «Млечна кухня», от която се ползват 21 деца. През отчетния период финасирането е осигурено частично от държавната и от общината.
С грижа към ученици и деца периодично се осигуряват средства за медикаменти и други материали, необходими за първа медицинска помащ. За тази цел са усвоении  4 667 лв.
Освен финасова подкрепа, по повод 7 април- Международен ден на здравето, в учебните заведения се проведе информационна кампания сред младите хора, свързана с опазване на здравето и задължителната здравна профилактика.
 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 110 000 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
През изтеклия период за подпомагане дейността на общинската болница Общината е предоставила  финансов ресурс в размер на 110 000 лв. Освен това непрестанни са участията в разговори и преговори  с доставчици и различни институции и инстанции от централно ниво за облекчителен режим при разплащане на просрочените задължения и  при възможност за опрощаване на част от същите. Общинската помощ по отношение на функционирането на общинската болница през отчетния период се изрази в предоставените субсидии за обновяване на хирургичното отделение, както и чрез реализирания и успешно действащ проект за модернизация и оборудване на отделенията в болницата.
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 437 350 ЛВ.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
            В сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижи със средства в размер на 437 350 лв. от субсидията за делегираните дейности са осигурени през годината функционирането на Дом за стари хора – 239 177 лв.; осигурени са средства за заетите по временната заетост – 121 432 лв.; средства за компенсации на градския транспорт – 58 752 лв.; изплатена е държавна издръжка за деца -7 354 лв. ; извършени са капиталови разходи – 11 052 лв.
През годината продължи обгрижването на старите хора, настанени в  Дом за стари хора. Четиридесет възрастни мъже и жени получават подслон, храна и медицински грижи. Домуващите възрастни хора са част от живота в Тутракан и се включват според своите възможности и предпочитания в културните събития. Със свои продукти във  Великденския благотворителен базар, те подкрепиха децата абитуриенти в неравностойно положение.
През последните години  по инициатива на директора на Дома за стари хора и с  финасовата подкрепа на общината, обитателите на Дома за стари хора се извеждат на едномесечен санаториум  извън Тутракан.
 
 
СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ – 79 329 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
            Основният контингент на хората ползващи се от тази услуга на Общината са пенсионерите и хората в неравностойно положение; хората с ниски доходи; с трайни увреждания, за които е трудно да посрещат ежедневните си разходи без грижата и подкрепата на другиго.  За разнообразяване на ежедневието им през годината Общината предоставивъзможността да посещават пенсионерски клубове и клуб на инвалида, като осигури финансов ресурс за издръжката и дейността им в размер на 64 927 лв.
            Осигуряването на издръжка за заетите по временната заетост през изтеклата година възлиза в размер на 23 601 лв.
            През изтеклата година Община Тутракан работи последователно за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги. Постигната е главната цел в тази област  за календарната 2014 година - Повишаване на броя и подобряване на качеството на предоставяните социални услуги.
            Във връзка с това през отчетния период се проучиха  нови форми  на социална услуга- Център за настаняване от семеен тип и Център за социална рехабилитация и интеграция- за осигуряване на качество на живот на деца и младежи от специализирани институции и на деца и младежи с увреждания.
            Изготви се и се входира формуляр за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „РЧР”. Подписан е и договор за безвъзмездна финансова помощ по ОПРЧ по проект „ Да не изоставим нито едно дете” на стойност 215 921,41 лв.
            След като се систематизира  информацията за броя на потребителите на социални услуги и извърши анализ от Социалният съвет, се  актуализираха  и приеха Годишните планове за развитие на социалните услуги в Общината за 2014 и 2015  година.
            Поради недостиг на собствен финансов ресурс Общината е насочила развитие на социалната дейност към привличане на външно финансиране чрез проекти.
            Разкрита е социална трапезария,  която се ползва от  108 потребители и 20 потребители по     проект на сдружение Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов, ДМ на  КНСБ с       изпълнител „КЕТЪРИНГ БГ”ЕООД, управител Никола Дончев Бонев и 60 потребители с изпълнител «НЮ  ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТ»ЕООД.
            Не се забравиха през този период и над 200 членове на  Клуба на инвалида. Чрез финансовата подкрепа на Общината се разнообрази ежедневието им и се предостави възможност те да са преки участници в много от културните събития на Общината.
            Широко разгъната през отчетния период бе и хуманитарната дейност - по повод Деня на Европа и Деня на победата-9 май се  посетиха ветерани от войните, които получиха подаръци. За  хората в неравностойно положение, за лица изпаднали в тежко здравословно и финансово затруднение се отпуснаха еднократни помощи на 54 лица с общ размер – 11 800 лева.        За лица нуждаещи се от финансова подкрепа над утвърдената в Наредбата с решения на     Общинския съвет се отпуснаха помощи на 4 лица  с общ размер 8 000 лева.
            Отчетени са еднократни помощи в размер на  19 805 лева.
            Чрез реализирани приходи от организирани базари се подпомогнаха нуждаещи се абитуренти.
            Предоставиха се безплатно дърва за ветерани и техните съпруги.
 
ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ – 405 458 ЛВ.
ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР
            Със средства от държавната субсидия е организиран масовия спорт за всички – 4 249 лв. ;Богатата културна дейност на читалищата – 199 800 лв.;          Дейността на Исторически музей по запазване и съхранение на родната памет – 176 427 лв.;
            В цялостния културен живот на Общината като културно-просветен център се вписват и действащите  9 читалища, които ревниво пазят и обогатяват  традициите и обичаите на родния ни край, допринасят за развитието на художествената самодейност, на музикалното и танцовото изкуство, а чрез библиотечното дело-любовта към словото. През последните години те се превърнаха в съвременен информационен център чрез реализирането на програма „Глобални библиотеки”.
Дейността на читалищата се финансира чрез средства от Министерството на културата.  За Община Тутракан са определени 31 субсидирани бройки при стандарт 6400 за една субсидирана бройка или общо 199 800 лева. Със Заповед на кмета на Общината, комисия разпредели средствата за всяко читалище по определени критерии. Читалищата  реализират и собствени приходи от наеми, такси, членски внос и други.
Изпълнението на предоставените субсидии от Общината към 31.12.2014 г. възлиза на 199 800 лв. в т.ч :
Читалище Тутракан – 97 920 лв.
Читалище с.Нова Черна – 19 200 лв.
Читалище с. Старо село- 19 200 лв.
Читалище с. Варненци – 14 000 лв.
Читалище с.Цар Самуил – 16 000 лв.
Читалище с. Шуменци -  7 800 лв.
Читалище с.Белица -14 700 лв.
Читалище с. Преславци – 6 400 лв.
Читалище с. Търновци – 4 480 лв.
Община Тутракан оказва финансова подкрепа за тяхната дейност като им предоставя средства от собствени приходи или поема техни разходи. Допълнително финансиране читалищата получиха чрез поемане на определени разходи  от бюджета на  Община Тутракан:
ОНЧ „Н. Й. Вапцаров” – Тутракан- Средства и материални  помощи, заплатен ремонт на озвучителна уредба; нафта за отопление на зрителен салон; дърва за отопление; транспорт на самодейци за участие в „Национален конкурс за патриотична песен“ в гр. Панагюрище;  транспорт на самодейци за участие в Празник „Цветница 2014“ в с. Цар Самуил ;
Транспорт на Кукерска група от с. Варненци за участие в Международенфолклорен фестивал в Тутракан.
НЧ „В. Йорданов – 1942г.” – с. Нова Черна. Община Тутракан е осигурила автобус за участие на самодейци в празника „Еньовден-АЕК”- Етъра, гр. Габрово.
НЧ „Възраждане - 1940” – с. Старо село –финансова подкрепа за транспорт на самодейците за участие  във фолклорен празник.
Осигурен транспорт на читалищата от Общината за участие  в Общинския празник на художественото творчество „Цветница 2014” с домакин с. Цар Самуил.
 
ПОЧИВНО ДЕЛО,  КУЛТУРА И РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ –225 783 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
В рамките на 225 783 лв.  е организиран богатия културен и спортен живот наОбщината през изтеклата година. Проведе се многообразие от дейности, свързани с реализиране на културния и спортен календар на  не много големия  град Тутракан, но уникален със своята природа, исторически забележителности, културни традиции и  хора с добри сърца, които милеят те да се запазят и предават на поколенията.
Атрактивността на града  е изразена в интересната инфраструктура, историческото богатство и настоящото развитие към което е насочило и част от политиките си общинското ръководство.
Прозорливо една от основните цели, които реализира общинска администрация  през  настоящата година е: Повишаване възможностите за разнообразяване на културния живот и развлеченията, както и популяризиране на град Тутракан като културно-туристическа дестинация.
Чрез  активната работа на  Дирекция „Хуманитарни дейности” и с участието на служителите от общинска администрация през годината  се реализираха процесите на опазване, съхранение и социализация на културното наследство чрез повишаване на достъпа до култура чрез разнообразни културни събития и представяне на културното и природно богатство на туристически борси и изложения, печатни издания, радиа, телевизия и създаване на предпоставки за развитие на културния туризъм.
Предвид ограничения финансов ресурс безспорен принос в реализирането на тази политика има бизнеса и  всички заинтересовани  институции и общественици.
Екипната работа на Общината  и ОЦИД, Исторически музей, Етнографски музей, читалищата, училищата, детските градини, пенсионерските клубове, клуба на  инвалида, бизнеса, както и привличането на  културни институции на областно и национално ниво,  дава възможност за разширяване  и обогатяване на съдържанието и гарантиране на качеството на културните продукти, възможност да достигнат до голям кръг от хора на различна възраст,  с разностранни интереси и предпочитания.
В потвърждение на това са реализираните традиционни събития от културния афиш:
·        Велик Богоявленски водосвет (Йордановден)
·         „Винария” – празник на виното и винопроизводителите. Трифонзарезан
·         Втори конкурс за патриотична песен „Родна земя” и гала концерт на лауреатите на конкурса
·         Празничен концерт-спектакъл посветен на Националния празник на България
·         Тържествено честване на 136 години Свободна България.
·         Празничен благотворителен великденски базар
·         Празник на художественото творчество „Цветница 2014”, с. Цар Самуил
·         6 май-Ден на храбростта и Гергьовден , Мемориален комплекс „Военна гробница – 1916 ”
·         9 май- Ден на Европа и Ден  на победата. Парад на знамената. Среща с ветераните от войните
·         Нощ в музея.
·         ХХІХ Национален поход „По стъпките на Таньо войвода”
·         Международен ден на детето
·         Годишен концерт на творческите колективи при ОЦИД
·         Международен ден на река Дунав-рисуваме с мама и татко  на тема „Реката” върху тениски, речни миди и камъни
·         Празник на кайсията
·         Фестивал „ Огнения Дунав „
·         Пленер- живопис: Тутракан -2014”
·         Шести пореден събор на пенсионерите „ Един ден в Дунавския край „
·         13 – ти Международен конкурс „ Речни ноти”
·        Тутраканска епопея;
·        Ден на Тутракан;
·        Международен ден на мамалигата в с. Нова Черна;
·        Празник на етносите в с. Цар Самуил;
·        Празник на рибаря – Никулден;
·        Запалване на коледната елха и благотворителен базар;
·        Новогодишна наздравица – празничен концерт;
Общината прави опити за поддържане интересът на общността и с нови  събития, включени в Културния календар като:
·         Областен кукерски фестивал „Сирни заговезни”
·         Общински конкурс за автентична и оригинална мартеница
·         Любовен дуел „Тя и Той”-Маргарита Петкова и Добромир Банев
·         „Светът е хубав светът е чудесен” – шоу- концерта на Хайгащод Агасян
·         Откриване на Картинна галерия -Тутракан
·         Общински детски празник „Шарено котле”
·         Юбилеен концерт „60 години танцови състави”
·         Юбилейни концерти на детските градини
·         Джулай морнинг
За хората от общината, за да  могат да се докоснат до изкуството на  други градове в страната и чужбина, бяха привлечени и представиха своите постановки  гостуващи театри от страната и чужбина и гостуващи изложби:
  • Сега или никога”- постановка на НТ „Барбуков”-София със специалното участие на Красимир Ранков
  • „Пайтон към Европа”-постановка на Театър „Смешен петък”, гр. Тараклия, Молдова
  • „Женитба”- постановка на Драматичен куклен театър „Иван Радоев”- Плевен със специалното участие на Николай Урумов
  • Реликвите на Калиакра
  • Изложба на Русенски нумизматичен музей-археология
От своя страна общината също намери поле на изява на външна територия чрез представяне на културното и природно богатство на  две туристически изложения, проведени в гр. Русе:
-          Уикенд Туризъм-представяне на туристически продукти;
-          CrossTour2014- предварително уговорени срещи с потенциални партньори в сферата на туризма и частния бизнес
Информираността за жителите на общината и извън нея относно предстоящите  културни събития успешно се реализира чрез местните медии в лицето на в.„Тутракански глас” и в. „Напредък”, в. „Строител”, сп. „Еврорегион”, кабелна телевизия „Делта”, радио „Мелодия”, радио „Фокус”, както и  на страницата в социалната мрежа и на официалния сайт на Община Тутракан.
Успешно се реализираха мероприятия с  участието  на Общината в областни фестивали; общински празници и обичаи, конкурси и концерти; Честваха се годишнини и юбилеи; организираха се  благотворителни базари; изнесоха се театрални постановки; представиха се   изложби;
Огромния интерес на жителите на Общината  и извън нея, доказан с присъствието на над 1845 участници и около 8350 посетители  са показателни за правилната културна политика която води общинска администрация и реализиране на амбицията -Тутракан  да се превръща в притегателен център за култура и туризъм.
Многообразието на проведените мероприятия през отчетния период е реализирано чрез изключителната компетентност на екипа на Дирекция „ Хуманитарни дейности „ да управлява целесъобразно предоставения финансов ресурс от общинския бюджет и на ръководството на общинска администрация да лобира и търси  външни донори за по фрапантното им  и  реално  осъществяване.
При първоначално предвиден ресурс от 66 100 лв. към края на отчетния период дейностите от Културния календар достигнаха финансиране в размер на 102 639 лв.
Масовостта в предоставяне на услугите и провеждане на мероприятията са важен критерий – мерило за интереса на общността.   Във връзка с реализиране на тази цел е акцентуването на масовия спорт и туризъм.Чрез привличане на  децата и младите хора, занимаващи се активно със спорт: разнообразни дейности в Спортния календар и ресурно подпомагане на спортните  и футболните клубове, поддържане на спортната база в добро състояние, се реализират спортните мероприятия предвидени в Спортния календар на общината. За изтеклата година те се свеждат до:
Проведени „ Ученически игри „- с голям интерес и с високи спортни постижения в три вида спорт-волейбол, футбол и тенис и с  активно участие на отбори от училищата в Общината.
Масовост имаше и в областните състезания по тенис / СПИ „Христо Ботев”, с. Варненци – заети  първи места / и  зоналните първенства в гр. Попово и гр. Търговище; в областните и зоналните първенства по волейбол;
Месец май беше превърнат в „ Месец на българския спорт” с участие на ученици, младежи и ветерани в турнирите  по отделните видове спорт и с  над 300 участника, воюващи за призови места.
Общината насочва развитието на спорта и масовостта в провеждането на спортните мероприятия  към придобиване на полезни за ежедневието привички сред младото поколение. Чрез организиране  съвместно с  Районна  служба „Пожарна безопасност и защита на населението” на  общинско състезание „Млад огнеборец” се предадоха знания и умения на младите за реагиране в сложна ситуация.
Съчетание на спорт, история, традиции – неделими приоми, които прилага общинското ръководство съвместно с Исторически музей Тутракан при провеждането на 6 май-Ден на храбростта и Гергьовден, на велопоход  с маршрут Тутракан-мемориален комплекс „Военна гробница 1916”, и с  участието на 12 тутракански лодки в регатата по р.Дунав на 29 май – Международен  Ден на река Дунав.
Масовостта в спорта е  силно изявена във функциниращите спортни клуба  по борба „Истър”,  по шах „Трансмариска”, Клуб по водомоторен спорт и Клуб на гълъбовъдите., както и  Футболните клубове - ФК „Белица”, ФК „Заря”-с. Цар Самуил , ФК „Спортист”-с. Преславци и ФК „Трансмариска”-Тутракан.
През годината Ообщината е коректна при предоставяне на средствата за подпомагане на дейността им.  Общо 46 117 лв. са усвоени за тези цели.
За ученически спортни игри са предоставени и  по спортния календар са усвоени 17 571  лв.; на клуба по борба са предоставени 4 000  лв.; на клуба по шах – 1 580 .лв.;водомоторния спорт е подпомогнат с 1000 лв.; клуб на гълъбовъдите – 600 лв.; ФК Белица е ползвал 5 000 лв.;ФК Преславци – 5 000. лв.;ФК Цар Самуил  5 000 лв.; ФК Тутракан – 4 966 лв.;
            В процеса на изпълнение на общинския бюджет възникнаха и бяха финансово обезпечени и нови дейности и ангажименти непредвидени първоначално.
            През годината Общината поддържа радиотранслационна връзка чрез радиоточки в някои села. За тази цел е усвоила 15 600 лв.
            За дейността по предоставяне на ритуали / изнесени сватбени тържества/ и търсенето на все по атрактивни форми на услугата и за поддръжка на гробищен парк,   през годината са похарчени 39 247 лв.
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА – 845 496 лв.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
Широкообхватна е дейността по жилищно строителство, благоустрояване и опазване на околната среда. През отчетния период са усвоени 112 868 лв. за осветление на улици и площади в града и по селата, 64 032 лв. за поддържане на уличната мрежа, включително снегопочистване на улиците в града и селата,; за зацветяване на паркове и градинки са изразходени 72 615 лв; за дейностите на новообособеното общинско предприятие  са предоставени 95 110 лв. Най голям финансов ресурс е похарчен за уличната чистота в града и селата -  484 892 лв. Широк размах бележи превантивния и текущ контрол по чистотата. Във връзка с това се осъществява обход от еколози и служители на дирекция „ ИРОС „, които са направили и връчили през годината над 300 предписания  на нарушители  и 2 акта за административни нарушения.; наблюдава се и се регулира отсичането на дървета и кастренето на клони чрез даване на  становища  на заявители, желаещи да осъществят подобна дейност и проверки на място;
Общината организира и проведе през периода и пролетното почистване на общински терени и площи; редовно се пробутва градското торище на което към настоящия момент се депонират биоразградими отпадъци ; регулира се и се контролира дейността по сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци до регионалното депо в Русе;
За отчетния период Общината няма неразплатени стари ангажименти към доставчика на тази услуга. Средствата са осигурени от целевите постъпления от такса битови отпадъци при Общината.
Дейността е обслужвана от работници и автомобилен парк за който е усвоен финансов ресурс в размер на 13 042 лв.
2937 лв. от разходите по тази дейност са за напояване на зелени площи, паркове и градини.
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 221 500 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
В рамките на ресурс от 4 328 лв. през годината е организирана дейността
по поддържане на пътната  маркировка и осигуряването на пътни знаци.
С финансовия ресурс от 29 309 лв. е поддържана четвъртокласната пътна мрежа при зимни условия.
8 389 лв. е издръжката на приюта за бездомни животни.
37 601 са собствените средства усвоени за третиране против комари и 141 873 лв. за издръжка на дейността.
 
ДРУГИ ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ – 21 960 ЛВ.
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР
Във връзка с ползвания от фонд ФЛАГ заем за рефинансиране и окончателно плащане на разходи по проект „ Трансмариска- древното начало на Тутракан„ са погасени 20 876 лв. лихва и 1084 лв. такса – издръжка по заема.             По силата на постановление на МС част от  разходите са възстановени – 15 632 лв. лихви и 1 000 лв. такси.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА  ПОЛИТИКА  НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2014 Г.
Инвестиционната политика на Общината през 2014 г. е обезпечена със средства от:
- целевата субсидия за капиталови разходи осигурена чрез държавния бюджет в размер на 621 423 лв., от които са усвоени 605 734 лв. и прехвърлени за 2015 г. по предназначение 15 690 лв.
- собствени средства от продажба на общински активи 498 532 лв.
-  собствени приходи на делегираните дейности  43 291 лв.
- средства по програми и проекти, финансирани чрез Европейските фондове.
            Общо изпълнените обекти с инвестиционно предназначение за годината възлизат на 1 104 266 лв. по бюджета и 4 402 199 лв. по програми и проекти, финансирани със средства от Европейските фондове.
      Няколко са направленията на усвоените средства при реализиране  на инвестиционната политика през 2014 г.:
-          за основен ремонт на общински активи;
-          за придобиването на нови общински активи;
-          за  капиталов трансфер;
Ремонтните работи обхващат -  ремонт на  сградата на общинска администрация в Тутракан, разплащането на ППР по енергийната ефективност на същата;ремонтни дейности по сградата на кметството  в с. Варненци; подменена е дограмата на основно училище в с. Нова Черна; ремонтиран е покрива на ОДЗ „ Полет „ в Тутракан и е укрепена подпорната стена в същата детска градина; В ЦДГ „ Славянка „ е изграден навес за съхранение на дърва; Разплатени са ППР разходи по енергийната ефективност на ОЦИД.
През годината беше извършен ремонт в значителна част от пътната артерия в града и селата.  Със средства в размер на 78 678 лв. се извърши кърпеж по улици в града, които имаха крайна нужда от това;  40 954 лв. се усвоиха за регулярен  ремонт и възстановяване на улици по селата и  14 687 лв. за спешно възникнали проблеми в резултат на проливните дъждове в с. Старо село – ремонт на разрушена улица и в с. Нова Черна – ремонт на път към мюсюлманското гробище. С 307 618 лв. се осъществи ремонт на улици в с. Цар Самуил по ПИП „ Региони в растеж „.
Чрез ресурс от собствени приходи в размер на 55 320 лв. се разчетоха допълнително възникнали, извън проекта  СМР дейности при реализирането на проект по МИРГ 1 – изграждане на Крайдунавси парк и с 28 396 лв. се разплатиха допълнителните СМР дейности по Етнографски музей.
През годината с целеви средства в размер на 127 010 лв. е извършен ремонт на общинска пътна мрежа – улици в посока  Тутракан  с други  населени места – с. Търновци, с. Пожарево, с. Дунавец,Сливо поле ,с.Белица, с. Варненци, с.Шуменци,с. Стефан    Караджа и с. Бреница;
Придобиването на активи е свързано с покупката на компютри за общинска администрация, за детските градини и училищата в Общината; покупка на оборудване; тахограф за бус; аспирация за кухня; електрическо легло в Дома за стари хора;покупка на автовишка за ОП „ БКС „;
В друго направление са извършени разходи за реконструкция на детски прощадки в парк „ Васил Левски „, в с. Преславци.
През годината са разплатени средства в размер на 140 515 лв. за ППР свързани с реконструкция на водопровод с. Белица; водопровод ул. Мусала и ул. Ст.Караджа; обследване и  мониторинг по геодезически мероприятия; рекон-струкция на ДТБО; за изработване на пожароизвестителни кули; за геодезически заснемания на проводи; геоложки проучвания и други;
Покупката на активи обхваща – покупка на компютри в различни направления – Общинска администрация, образование, Дом за стари хора; покупка на храсторез, каяк за спортна дейност; покупка на програмен продукт, вишка, земя и други.
През 2014 г. е предоставен капиталов трансфер от собствени средства на МБАЛ – 20 000 лв. и от целеви средства  17 500 лв. на читалище с. Търновци, 4000 лв. на читалище с. Нова Черна и 1 000 лв. на читалище с. Шуменци.
През отчетния период в рамките на 4 402 199 лв. са усвоените капиталови средства чрез европейските фондове – за ремонт на улици в града – 639 855 лв.; за благоустрояване на Крайдунавски парк по МИРГ 1 – 480 363 лв. и по МИРГ 2 – 184 899 лв.; за завършване на етап от проекта « Трансмариска- древното начало на Тутракан « - 167 341 лв.; за реновиране на две къщи в рибарска махала – 28 774 лв.; за изграждане на ОПМ _ Вик  - 1 671 653 лв.;
Придобити са активи / компютри, оборудване, стопански инвентар и инфраструткурни активи / за 1 240 211 лв и други активи – програмни продукти в размер на  9103 лв.
Инвестиционни обекти финансирани със средства от Общината и средства от Европейските фондове  са представени в Приложение № 3.
 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО БЮДЖЕТА НА РАЗПОРЕДИТЕЛИТЕ С БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА
 
Изпълнението на разходите по бюджета на Общината през годината бе организирано и се осъществи чрез 17 разпоредителя с бюджетни кредити- Община, кметства, детски градини, училища, Дом за стари хора, Исторически музей и ОП „ БКС „.
От представената информация в Приложение № 9за  изпълнението на бюджетите на всички разпоредители с бюджетни кредити по видове разходи към 31.12.2014 г. е видно как са се  справяли разпоредителите през годината.
Звената които са наделегиран бюджет – училища, детски градини, Дом за стари хора, Исторически музей показват добро управление на публичните финанси при тяхното разходване. Разплатените и поети ангажименти са съобразени с утвърдените им бюджетни кредити.
Поради недостатъчния финансов ресурс и на тази основа невъзможността Общината да осигури първоначално реални бюджетни кредити, а също поради възникнали през годината непредвидени разходи във всички кметства се наблюдава изпълнение на разходите над определените бюджетни кредити.
Съотношението при разходването на средствата от разпоредителите с бюджетни кредити е както следва :
Най голям е дела на разходите за заплати, осигуровки, обезщетения на заетия персонал – около 48,34 % от общия размер на извършените разходи през годината ; Около  33,01 % са разходвани  за издръжка на дейностите, които осъществяват  разпоредителите с бюджетни кредити; В рамките на около 12,42 % е разходът за инвестиции направен от отделните разпоредители с бюджетни кредити; 2,55 % е делът на разходите за субсидии предоставени на читалищата и спортните клубове при общината.Други разходи извършени от разпоредителите с бюджетни кредити са за стипендии на ученици, издръжка на деца,субсидии за компенсиране на вътрешно градски и междуселищен транспорт, субсидии за МБАЛ, лихви по заеми и други.
 
РАБОТА ПО ПРОЕКТИ
 
Отчитайки ограничения финансов ресурс на постъпления на средства от ЦБ и собствени такива, общинското ръководство счита за изключително важно да се използва всяка възможност за привличане на средства по проекти, финансирани от ЕС.
Чрез външно финансиране са реализирани много от дейностите и политиките на Общината  през годината.
Работейки по проблемите за намаляване на безработицата и разкриване  на  работни места през отчетния период, Общината поддържа  19 работни места от миналата година, които приключиха работа към края на април и създаде нови 16 работни места по проект „ Подкрепа  за заетост „ към ОП „ Развитие на човешките ресурси „.
С грижа към нискоквалифицираното население, общината се възползва от  възможността за кандидатстване и финансово  обезпечаване на 18 работни места по СПОЗ със период на действие до 01.03.2014 г. и още 3 броя назначени от 01.04.2014 ; От първи юни са подсигурени още 18 работни места за работници по временната заетост. От месец декември са назначени на работа по НП” ОСПОЗ „ – аварийни групи – 30 броя работещи.
В помощ на служителите от Историческия музей за периода от 01.04.2014 до 30.09.2014 чрез Регионална програма за заетост общината извоюва 7 работни места.
За младите специалисти бяха осигурени2 работни места по програма „ Старт в кариерата „за периода от 28.10.2013 до 27.07.2014 г.
За хората с увреждания  се реализират 2 програми – НП ЗОХТУ с период на действие от 08.05.2013 до 07.05.2015 и осигурени работни места 4 броя и НПЗОХТУ с период на действие от 01.10.2013 до 31.09.2015 с действащи 4 броя работни места.
С продължение от стар период е обгрижването на хора със влошено  физическо състояние, трудно подвижни и труднообслужващи се, които се нуждаят в ежедневието си от помощ. За тях са  осигурени  35 бройки „Личен асистент„ , които обгрижват 35 потребители на услугата.
Освен като добри управляващи на делегирания бюджет учебните и детските заведения в общината все по активно се включват в усвояването на външно финансиране като бенефициенти.
В сферата на образованието успешно се реализираха през отчетния период от училищата и детските градини проекти по квалификация на педагогическия персонал към ОП” Развитие на човешките ресурси
Двете средищни училища вече втора година успешно реализират по ОП”РЧР”  проект"Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".
По ОП”РЧР”, проект"Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти-УСПЕХ" работят  ОУ „Св.св. Кирил и Методий”-Нова Черна и ОУ „СТ. Караджа”.-Цар Самуил.
Привлечени от атрактивността и с интерес към запазване на традициите кандидатстваха и реализираха проект по ОП” Развитие на сектор рибарство „ 2007-2013 средните общообразователни училища. През отчетния период са завършени дейностите по проектите и са възстановени средствата от управляващия орган.
Допълнителен финансов ресурс по Националната кампания Чиста околна среда”по одобрени проекти  получиха ОУ с.Цар Самуил и ЦДГ Славянка, филиал -  с. Нова Черна и чрез тях се благоустроиха детската площадка в детската градина и спортната площадка в училището, както и оборудването  им със съоръжения.
По образователни проекти през годината работиха :
ОДЗ”Полет”- проект „Детство без граници с партньор ДГ №2, гр. Олтеница, Румъния;
ЦДГ „Патиланчо” – проект „Мост над Дунава” с партньори: детска градина „Амичи”-гр. Кълъраш и ЦДГ „Роза”-гр. Силистра.
Финасово приключиха няколко проекта, които бяха със завършени дейности на по ранен отчетен етап.
Един от тези проекти бе „ Преустройство и модернизиране на МБАЛ -Тутракан с предоставяне на възможност за долекуване ”. Проектът приключи своите дейности през предходната година, но през текущия период и финасово приключен . Възстанови се ползвания за целта  от фонд « ФЛАГ « заем в размер на  1 350 482 лв.
През годината се разплатиха и  допълнителни строително монтажни работи в размер на 56 012,63 .лв.,, непредвидени по проекта.
При окончателното приключване на проекта не са верифицирани 201 810,31 лв. , които се разчетоха със собствени средства.
Завършен е и  проекта за Основен ремонт на етнографски музей”Дунавски риболов и лодкостроене”, рехабилитация на крайдунавски парк – ІІ ч  и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на крайдунавски парк ПИ 505 и 506 –гр.Тутракан”. За окончателното разплащане към изпълнителите общината се възползва от безлихвен заем от ДФЗ. Към 31.12.2014 г.  разходите са одобрени и средствата са възстановени от управляващия орган; Заемът е приключен и са разчетени задълженията към изпълнителите.
Възникналите допълнителни разходи по обекта, но извън проекта са в размер на 28 395,72 лв..Разчетени са със собствени средства през отчетния период.
При приключването на проекта недопустими разходи и неприведени от програмаата са в размер на 89 797,15 лв.. Средствата са за сметка на общинския бюджет.
Завършиха всички дейности по  проект „Реконструкция на улична мрежа, тротоари и рехабилитация на зелени площи  в гр.Тутракан ”.Разходите са одобрени и възстановени на общината.
Финансово приключи през периода и  проектът  „Промоционална кампания на продукти от риболов и аквакултури в община Тутракан”.
Допълнително натоварване в размер на 100 670 лв. за общинския бюджет са определените като недупостими разходи по проекта.
С приключени всички дейности е проектът „ Трансмариска древно начало на Тутракан „. Проектът е финансиран – от безвъзмездната помощ, съфинансиране от общината и задължителен собствен принос за приключване на дейностите по проекта.
За окончателното разплащане е привлечен заем от фонд „ ФЛАГ „ в размер на 343 761,90 лв. Средствата са осигурени като рефиннасиране на разходи по проекта и заемът е усвоен. Предстои възстановяването му след верификация на разходите и възстановяване на средствата от управляващия орган. Към края на годината заемът не е възстановен на фонда.
Действащ, но без развитие е проектът по изграждане на ПСОВ в общината. Същият е с нерешен проблем по одобрение на работния проект от управляващия орган.
С амбиция за завършен облик на крайдунавския бряг е реализирането на  проект  Благоустрояване на крайдунавски парк  І, етап ІІ по стратегията на МИРГ-1 . Проектът е завършен и разходите са възстановени. Допълнително от бюджета са извършени и разплатени СМР в размер на 66 000 лв.
Паралелно с благоустрояването на парка се работи по превръщането на Тутракан в модерна дестинация за риболовен туризъм. Реализирането на проекта в размер на 464 939 лв. по МИРГ 2 е една от отправните точки в това отношение.
ОПМІ_ВиК Белица – Чрез реализирането на този проект ще се извърши рехабилитация на пътната мрежа в общината и реконструкция на водопровод от Тутракан до с. Белица. Поради сложността на проекта изпълнението на дейностите са в значително просрочие. Недопустими  разходи по проекта са  инвестиционното проектиране по проекта и  авторския надзор.
ПУДООС-В три населени места се реализираха дейности финансирани чрез ПУДООС – Благоустрояване на парк Васил Левски в Тутракан , Спортна зала в училище в с. Цар Самуил и детска площадка в детска градина – филиал с. Нова Черна.
С особено значение и с грижа към хората от нашата община стартира и проектът  „ Дом и подходящи грижи за всяко дете в Тутракан” – изграждане на ЦНСТ и ЦСРИ в Тутракан. Проектът е осуетен от изпълнителя на строителните работи, поради което все още е с неприключени дейности.
В процес на реализация през отчетния период е интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Тутракан като център на агломерационен реал. Стойността на проекта е в размер на  200 000 лв.
През годината общинския бюджет получи допълнително финансиране по ПМС 19 от 2014 г. за благоустрояване на улици в с. Цар Самуил. Дейностите са приключени.Стойността им възлиза на  307 660 лв. и е предоставена на общината от централния бюджет.
Чрез ОП” Развитие на сектор рибарство” са обезпечени мероприятията по провеждане на „ Огнения Дунав „ в размер на 58 393 лв. Средствата са възстановени на общината.
Изтеклия отчетен период бе наситен с дейности по повишаване квалификацията и компетентността на персонала в общината.Чрез реализирането на три проекта в това отношение се обучаваха  и придобиваха опит в работата си служителите от общината и общински съветници.
Ефективности ефикасност- гарантиране на целите на местната администрация;
По добро административно обслужване на гражданите и бизнеса в община Тутракан;
Повишаване квалификацията и компетеността на служителите в общинска администрация;
Проектите са приключили успешно. Разходите са верефицирани и възстановени на общината.
Изпълнението на приходите и разходите по сметките за средствата от Европейските фондове в цифрово изражение е представено в Приложение № 4 към настоящата докладна записка.
Реализирането на всички тези проекти е обвързано с поемането на ангажименти по договори за изпълнение на съответните дейности по проекта.
Към 31.12.2014 г. Община Тутракан е поела ангажименти в размер на  6 310 448 лв., в т.ч по Бюджета – 3 155 390 лв. и по проекти – 3 134 869 лв.;
През годината са възникнали и  реализирани нови задължения за  3 744 169 лв. по Бюджета и 3 590 800 лв. по проекти;
От неразплатените разходи към 31 .12 .2014 г. в размер на 251 642 лв., просрочените са в размер на 166 867 лв. и са свързани с разход за горива и недупостими разходи по проекти.
При представяне  на отчетната информация за изпълнението на бюджета за изтеклата 2014 г. Общината се е съобразила с новите постановки на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на Република България, както и с действащата  нормативна база регламентираща цялостния процес на отчитане и публично представяне на информация за изпълнението на бюджета.
Настоящия отчет е отворен за коментар и предложения.
 
                                               Кмет на Община Тутракан:……………..
                                                                                  / д-р Д.Стефанов /