Протокол за разпределение на годните за подпомагане по Схема за единно плащане на площ (СЕПП) имоти - публична общинска собственост, с начин на трайно ползване - мери и пасища от общинския поземлен фонд в Община Тутракан по чл. 37 „и",ал. 6, ал. 7, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи

25/3/2015