РЕШЕНИЕ № 746

19/3/2015
РЕШЕНИЕ № 746
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 37 „и" и „о" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:
1.1.      ПРИЕМА СЛЕДНИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПАША ПРЕЗ 2015 ГОДИНА в общинските мери и пасища в землищата на Община Тутракан:
с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасища и използването им за други цели, паша да се извършва при условията на общо ползване в имотите, посочени в Приложение № 1, с изключение на частите от тях, представляващи гори;
площите, върху които да се извърши идентификация във връзка с подпомагането по Схема за единно плащане на площ, съгласно Приложение № 1;
Като прокари за животните до местата за паша и водопои да се ползват съществуващите полски пътища или имотите с начин на трайно ползване „прокар".
1.2.      ОПРЕДЕЛЯ СЛЕДНИТЕ ПРАВИЛА ЗА ИНДИВИДУАЛНО И ОБЩО ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА за отглеждане на животни:
Договорите за наем се сключват след заплащане на 1/ 2 (една втора) от определения за годината наем, след което наемателят се въвежда във владение с констативен протокол, отразяващ състоянието на общинския имот по отношение на заплевеленост, наличие на нежелана храстовидна и дървесна растителност, камъни, строителни отпадъци и други. Останалата част от 1/ 2 (една втора) от определения наем да се заплати до края на календарната година.
              1.2.2.  Площите се предоставят на земеделски стопани за пасищно отглеждане на селскостопански животни, съобразно полагаемата се площ, определена в чл. 37и, ал. 7 и ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи.
              1.2.3. За мерите и пасищата за общо ползване да се даде възможност да се сключват договори за наем за срок от 1 (една) година без търг или конкурс, срещу наем в размер на 1 (един) лв./ дка.
  1.2.4.  Мерите, пасищата и ливадите за индивидуално ползване се отдават под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Системата за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти на БАБХ, пропорционално на броя и вида на регистрираните животни, по пазарна цена, определена от независим оценител.
  1.2.5. Предоставените пасища, мери и ливади за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскодтопански животни могат да се ползват за построяване на навеси.
     1.2.6. След разпределението на площи, останалите свободни пасища и мери от ОПФ се обявят на търг, на който могат да участват само собственици на регистрирани пасищни селскостопански животни. В случай, че са останали ненаети чрез разпределението и търга за животноввъдите, пасища и мери от ОПФ, ще могат да се отдават на търг, освен на собствениците на пасищни селскостопански животни,и на лица, които поемат задължение да ги подържат в добро земеделско и екологочно състояние.
    1.2.7. За опазване и поддържане на пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние не се допуска:
- нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, разораване;
- преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище;
- едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой;
- промяна на начина им на трайно ползване и използване за неземеделски нужди;
- замърсяването им с битови, производствени, опасни и др. отпадъци;
   1.2.8. За опазване и поддържане на местообитанията при паша не се допуска:
- паленето на открит огън;
- унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта;
- оставянето на пашуващите животни без надзор;
- внасяне на неприсъщи видове – засяване на култивирани растения в границите на пасището;
- внасянето на минерални торове за подобряване на тревостоя и използване на утайки от пречистването на отпадни води;
- опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст;
- нарушаване съществуващите полски граници /синори/ в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел;
   1.2.9. За опазване и поддържане на пасищата в добро земеделско и екологично състояние се допуска:
- поддържане в добро състояние на наличните инфраструктурни обекти за водопой – чешми, корита.
- извършване на частично засяване или възстановяване и подхранване на мерите, пасищата и ливадите;
- опазване от ерозиране, заблатяване, засоляване и други увреждания;
            - провеждане на борба с агресивни и устойчиви растителни видове – орлова папрат, черемика, айлант, аморфа и къпина;
            - опазване на земеделските площи в близост до гори от навлизането на дървесна и храстовидна растителност в тях.
      1.2.10 Наемателят е длъжен да не разорава мерите и пасищата и да не променя предназначението им, както и да запазва съществуващите полски граници (синори) на предоставените му физически блокове;
                 1.2.11 Наемателят е длъжен да опазва постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да извършва съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество;
                  1.2.12 Наемателят може да оставят мозаечно разположени единични или групи дървета храсти и/или синори до 25 % от общата затревена площ;
                  1.2.13 Наемателят е длъжен да осигурява свободен достъп до пасищата и мерите, обект на договора на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;
                 1.2.14. Наемателят е длъжен да не огражда мерите и пасищата, обект на договора, да не разрешава едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой, да не извършва и да не разрешава паша без пастир;
                  1.2.15. Наемателят е длъжен да не осъществява и да не разрешава преминаване и движение с моторни превозни средства в самото пасище;
                  1.2.16 Наемателят няма право да събира такса от собствениците на животни, независимо от разходите, които е направил по почистването на пасищата;
1.2.17. Наемателят е длъжен да провежда необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 37 „и" от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ за срок от 5 (пет) стопански години на имоти - публична общинска собственост, представляващи „пасища, мери" при базисна минимална наемна цена в размер на 6 (шест) лева/ дка и следните условия:
 
2.1. Критериите за оценяване на подадените Заявления да бъдат:
-  не повече от 10 дка. за една животинска единица – в имоти от първа до седма категория или ;
            - до 20 дка. за една животинска единица – в имоти от осма до десета категория.
В §2в, ал. 2 от ДР на ЗСПЗЗ е определено, че „пасищни селскостопански животни” по смисъла на този закон, са едрите и дребните преживни и нечифтокопитни селскостопански животни, а в § 2з е дефинирано понятието „животинска единица” – това е условна единица за приравняване на броя на различните видове и категории животни, както седва :
            - един кон над 6-месечна възраст, един бивол и едно говедо над двегодишна възраст се равняват на една животинска единица;
            - говедо или бивол на възраст от 6 месеца до две години, се равнява на 0,6 животинска единица;
            - една овца или коза се равнява на 0,15 от животинска единица.
При разпределението на необходимите за всеки кандидат площ съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, следва да се приспаднат притежаваните или ползваните на правно основание от заявителя, пасища, мери.
2.3       Във връзка с чл. 37 „и", ал. 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  в договорите за наем, да се включи клауза за възможност  за удължаване срока за  не повече от общо 6 (шест) стопански години.
3. Възлага на кмета да сключва договори за наем за срок от 1 (една) година с желаещи да наемат пасища и мери, негодни за подпомагане по Схема за единно плащане на площ, срещу наем в размер на 1 (един) лв./ дка.
4. Във връзка с чл. 60, ал. 1 от АПК, за да се защитят особено важни обществени интереси, допуска предварително изпълнение на настоящото решение.
 
 
ГЛАСУВАНЕ:
 
     
Общински съветници –Име, презиме, фамилия
Гласуване – чл.27, ал.5 от ЗМСМА
1.
Адем Шукри Адем            
- за-
2.
Ангел Русев Ранчев
- за-
3.
Вергил Илиев Русев
- за-
4.
Данаил Николов Николов
- за-
5.
Ерол Басриев Кара
-за-
6.
Иван Недев Чокоев
-за-
7.
Красимир Йорданов Петров
- за-
8.
Нехат Ниязиев Кантаров
-за-
9.
Петра Димитрова Пенчева
-
10.
Румен Паунов Петков
-за-
11.
Светла Костова Стоянова
- за -
12.
Синан Исмаил Топал
-за-
13.
Сашко Николов Змеев
-за-
14.
Сезен Наид Поси
-за-
15.
Севгинар Салиева Амза
- за-
16.
Шенол Али Молла
- за-
17.
Юрий Денев Василев
-за-
 
ГЛАСУВАНЕ:
Гласували: 16 съветника
За – 16
Въздържали се – няма
Против – няма
РЕШЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА
 
                                                  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБС:                   
СНЕЛ ПРЕПИСА:                                                                                          / Д. Николов /
/ В. Василева/

Прикачени файлове