Бюджет 2015

20/2/2015
 
Бюджет 2015
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара-  БЮДЖЕТ                                 2014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
ПАРАГРАФИ граф
ВИДОВЕ ПРИХОДИ      
Собствени приходи   2 064 856 2 402 362
 - данъчни приходи   532 500 522 500
 - неданъчни приходи   1 532 356 1 879 862
Взаимоотношения с ЦБ 3100 5 555 012 5 488 267
 - обща допълваща субсидия 3111 4 220 112 4 220 112
 - обща изравнителна субсидия 3112 1 021 100 970 045
 - целева субсидия за кап.разходи 3113 313 800 298 110
       
       
Трансфери м/у бюдж. сметки 6100 -153 000 -185 850
  - получени трансфери 6101 0  
  - предоставени трансфери 6102 -153 000 -185 850
       
Трансфери м/у бюдж.и извънбюдж. сметки 6200 -503 316 -200 962
  - предоставени трансфери 6202 -503 316 -200 962
 Получени трансф. от ПУДООС      
 Получени трансф. от ПУДООС      
Друго финансиране 7600 1 774 761 695 841
Врем. безлихвен заем м/у бюдж.и извънб.с-ки 7600 1 774 761 695 841
Възс.кр.заем  от ФЛАГ 8381 -1 350 482 -343 762
Събр.ср. и изв.плащ.за сметка на СЕС. 8800 -18 597 0
Събр.ср. и изв.плащ.за сметка на СЕС. 8803 -18 597 0
Преходен остатък 9501 917 240 0
Остатък от предходен период-валута 9502 3 730 0
       
       
       
ОБЩО ПРИХОДИ   8 290 204 7 855 896
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара-  БЮДЖЕТ                                 2014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
ПАРАГРАФИ граф
1 2 3 4
ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР      
СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ      
Приходи и доходи от собственост 2400 80 035 69 100
     -прих. от продажби и услуги 2404 6000 6000
     -приходи от наеми на имущество 2405 28265 17100
     -приходи от наеми на земя 2406 45770 46000
Приходи от общ.такси 2700 0 0
  2711 0 0
Внесен ДДС и др.д-ци в/упродажбите 3700 -940 -693
    -внесен данък в/у прих.от стоп.д/ост 3702 -940 -693
Помощи и дарения 4500 0 0
Текущи помощи и дарения 4501 0 0
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ:   79 095 68 407
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ      
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ И ТРАНСФЕРИ ОТ ЦБ   4 222 986 4 220 112
        а/обща субсидия 3111 4 220 112 4220112
        б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 2874 0
        в/получени целеви трансф. от ЦБ 3118 0 0
        г/получени целеви трансф. от ЦБ 3128 0 0
       д/ получени трансф.м/у бюджети 6101 0 0
       е/ получен трансф. от МТСП 6105 0 0
       ж/ получен трансф. 6401 0 0
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ:   4 222 986 4 220 112
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и извънб.сметка 7600 10753  
СЪБР.СРЕД. И ИЗВ.ПЛАЩ. ЗА СМЕТКА НА СЕС 8803 -18597  
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 556 190 0
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502   0
Наличност - лева -  9507 0 0
Наличност  в касат в лева  9511 0 0
ОБЩО ПРИХОДИ С ДЪРЖ. ХАРАКТЕР:   4 850 427 4 288 519
       
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара-  БЮДЖЕТ                                 2014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
ПАРАГРАФИ граф
1 2 3 4
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР      
Данъчни приходи      
Патентен данък 103 20 000 20000
Имуществени данъци 1300 512 000 502 000
     -данък върху недвижимите имоти 1301 110 000 115000
     -данък върху превозните средства 1303 250 000 250000
     -данък при придоб.на имущ.по дар. 1304 150 000 135000
     -туристически данък 1308 2 000 2000
Други данъци 2000 500 500
ВСИЧКО ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   532 500 522 500
Неданъчни приходи      
Приходи и доходи от собственост 2400 469 600 705 794
     -прих.от прод.на усл., стоки и прод./БКС 2404 0 172794
     - приходи от наеми на имущество 2405 73 000 73000
     - приходи от наеми на земя 2406 389 600 450000
     - приходи от дивиденти 2407 7000 10000
Общински такси 2700 817 661 811 661
     -за ползване на детски градини 2701 120 000 120000
     -за ползване на пазари,тържища,панаири 2705 14 000 14000
     -за битови отпадъци 2707 534 161 534161
     -за други по образованието 2708 10 000 10000
     -за технически услуги 2710 31 000 35000
     -за административни услуги 2711 56 000 45000
     -за откупуване на гробни места 2715 500 500
     -за притежаване на куче 2717 3 000 3000
    - други неданъчни приходи 2729 49 000 50000
Глоби и административни наказания 2800 60 000 60 000
     -глоби,санкции,нак.лихви 2802 60 000 60000
Други неданъчни приходи 3600 5000 5000
     -други общински такси 3619 5 000 5000
Внесен данък в/у прих.от стоп.дейност 3700 -88 000 -90 000
    -внесен ДДС / - / 3701 -70 000 -80000
    -внесен данък в/у прих.от стоп.д/ост / - / 3702 -18 000 -10000
Приходи от продажба на общинско имущество 4000 180 000 310 000
     -приходи от продажба на сгради 4022 65 000 60000
     -приходи от продажба на НДА 4030   0
     -приходи от продажба на земи  4040 115 000 250000
Приходи от  концесии 4100 9 000 9000
ВСИЧКО НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ   1 453 261 1 811 455
       
ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ   1 985 761 2 333 955
       
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ      
ПОЛУЧЕНИ СУБСИДИИ 3100 1 332 026 1 268 155
       а/обща изравнителна субсидия 3112 1 021 100 970045
       б/целева субсидия за капиталови разходи 3113 310 926 298110
       
       
ВСИЧКО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ   1 332 026 1 268 155
       
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДНИТЕ пара-  БЮДЖЕТ                                 2014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
ПАРАГРАФИ граф
1 2 3 4
                     ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 6100 -153 000 -185 850
       
       Предоставени трансфери 6102 -153 000 -185850
       
ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ  И СМЕТКИ ЗА СЕС 6200 -503 316 -200 962
       Предоставени трансфери 6202 -503 316 -200962
       Получени трасф. От ПУДООС 6401 0 0
ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМ м/у бюдж. и сметки за СЕС 7600 1764008 695841
ПОЛУЧЕН ЗАЕМ ОТ ФЛАГ     0
ВЪЗСТАНОВЕН КРАТКОСРОЧЕН ЗАЕМ-ФЛАГ 8381 -1350482 -343762
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - лева 9501 361 050 0
ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК - валута 9502 3 730 0
 Наличност -лева . 9507 0 0
 Наличност- валута  9508 0 0
 Наличност в касата в лева  9511 0 0
ОБЩО ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР:   3 439 777 3 567 377
ОБЩО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   8 290 204 7 855 896
ОБЩО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА:   8 290 204 7 855 896
       
    0 0
       
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на  БЮДЖЕТ                                 2014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн.
1 2 3 4
ДЪРЖАВЕН  ХАРАКТЕР      
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   707 804 623 100
Функция "ОТБРАНА И СИГУРНОСТ"   90 833 80 889
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   3 228 318 2 883 989
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   145 499 86 841
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   268 291 245 800
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   390 208 367 900
КАПИТАЛОВ РЕЗЕРВ   19 474 0
ОБЩО РАЗХОДИ С ДЪРЖАВЕН ХАРАКТЕР   4 850 427 4 288 519
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ № на  БЮДЖЕТ                                 2014 ПРОЕКТ БЮДЖЕТ 2015
ПО ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ дейн.
1 2 3 4
ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР      
Функция "ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ"   606 000 690031
Общинска администрация 122 506 000 535031
Общински съвет 123 100 000 155000
Функция "ОБРАЗОВАНИЕ"   393 000 467190
Целодневни детски градини-издръжка 311 333 000 393190
Извънучилищни дейности 337 60 000 74000
Функция "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ"   100 000 50000
Многопрофилни болници за активно лечение 412 100 000 50000
Ф-я "СОЦИАЛНО ОСИГ.,ПОДП. И ГРИЖИ"   86 500 112000
  524   40000
 Домашен социален патронаж 525 49 000 50000
Програми за временна заетост 532 37 500 22000
Ф-я"Жил.стр. ,БКС и опазване на околн. среда"   966 521 1007664
Водоснабдяване и канализация 603 3 000 3000
Осветление на улици и площади 604 120 000 120000
Изграждане,ремонт и подд. на уличната мрежа снег. 606 69 400 70000
Др.дейн. по жил.стр.,благоустр. и рег.развитие 619 111 860 0
Озеленяване 622 51 800 55000
Чистота 623 610 461 563184
 Др.дейности по опазване на окол.среда 629 0 196480
Ф-я "ПОЧИВНО ДЕЛО,КУЛТУРА,РЕЛ.ДЕЙНОСТИ"   164 300 229200
Спортни бази 714 49 400 54600
 Музей, паметници на културата и етнографски комплекси 740 0 42200
Радиотранслационни възли 741 14 700 14400
Обредни домове и зали 745 34 100 35000
Други дейности по културата 759 66 100 83000
Ф-я "ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ"   204 200 260500
У-ние,контрол и регулир.дейн по транспорта 831 6 000 3000
Служби и дейн. по подд.,ремонт и изгр.пътища снег 832 56 700 50000
Приюти за безстопанствени животни 878 16 790 9500
Други дейности по икономиката 898 124710 198000
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ   666300 578110
ДОФИНАНСИРАНЕ   194 901 172682
Общинска администрация 122 171 070 147000
Общообразователни училища 322 22 496 25134
Професионални паралелки 326 1 335 548
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ-дофинансиране   7000 0
Резерв 998 51055 0
ОБЩО РАЗХОДИ С ОБЩИНСКИ ХАРАКТЕР   3 439 777 3 567 377
       СТР.5
     
                                                      Кмет на Община Тутракан:……………………..  
                                                               / д-р Д.Стефанов /