Обяснителна записка Бюджет 2015

20/2/2015
Проектобюджет 2015
 
 
Уважаеми дами и господа, представяме Ви проект на Бюджет 2015 на Община Тутракан.
Проектът Бюджет на община Тутракан за 2015 г. е разработен съгласно изискванията на Министерството на финансите по видове приходи – целеви и собствени и по направление на разходите по дейности, които предстоят да се реализират през идната година.
База за изграждане на рамката на приходите и разходите държавен характер е информацията от ЗДБРБ за 2014 г., отнасяща се  за Община Тутракан.
            В проекта на бюджетната рамка  на  приходите не са разчетени средствата от преходния остатък от 2014 г.
Приходната част на бюджета е разработена при запазване размера на данъците и цената на услугите спрямо 2014 г.
Поради ограничения финансов ресурс в разходната част на проекта са разчетени средства по дейности, като е осигурено средно ниво на финансовата необходимост за реализиране на същите.  
Разпределението е съобразено с характера на дейностите – държавен и общински и източника и предназначението на приходите – от централния бюджет и собствени приходи.
При формиране на разхода на дейностите държавен характер са разчетени средства от централния бюджет – обща допълваща субсидия, а при дейностите общински характер, разходите са разчетени съобразно с размера на очакваните постъпления от собствени приходи и обща изравнителна субсидия, предоставена от централния бюджет за подпомагане на  тези дейности.
При формирането на разходната рамка на бюджета не е отразено влиянието на преходния остатък от 2014 г.
Капиталовата политика на общината през 2015 г. ще бъде организирана с финансов ресурс в размер на  578 110 лв. – целеви и собствени средства.
Значителна част от капиталовите инвестиции предстоят да намерят своето разрешение чрез усвояване на външно финансиране от ЕС , Национални фондове, ПУДООС и други алтернативни източници към които е насочено усилието на общинска администрация.
            Собствения дял, необходим за реализиране на тези програми и проекти е предвидено да се осигури чрез безлихвени заеми от ДФЗ, от фонд ФЛАГ, от финансов ресурс, който общината очаква да и бъде възстановен от вече приключили проекти.
Общината е заявила предварителни намерения пред фонд ФЛАГ за ползване на заемни средства за изпълнение на проекти в размер на 398000 лв. - като мостови кредит и 438 000 лв. за кредитиране на собствено участие .
През 2015 финансова година продължава изпълнението на следните проекти :
·        Подготовка и изграждане на ПСОВ Тутракан – първи етап – проектът е на етап одобрение на работен план и одобрение на технически план от Управляващия орган;
·        Реконструкция на уличната мрежа, тротоари и зелени площи в гр. Тутракан – проектът е на етап възстановяване на ДДС и финансово приключване;  
·        Рехабилтация на общински пътища и реконструкция на водопроводната мрежа на с. Белица в Община  Тутракан- проектът е на етап изпълнение на СМР;
·        Дом и подходяща грижа за всяко дете в град Тутракан – проектът е на етап изграждане на СМР;
·        Благоустрояване на Крайдунавски парк  част 1, етап 2 в град Тутракан чрез изграждане на  панорамни стълби, довършване на алейна мрежа и обособяване на Клуб на рибаря – проектът е на етап окончателно финансово приключване;
·        Тутракан – модерна дестинация на риболовен туризъм, интегриран с история, традиции и изкуства – проектът е в начален етап на осъществяване на дейностите;
·        Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Тутракан като център на агломерационен ареал – проектът е в начален етап на изпълнение;
·        Внедряване на  мерки по енергийна ефективност за ОЦИД и административната сграда на Община Тутракан в гр. Тутракан – проектът е в начален етап на изпълнение;
Успоредно с това са внесени за оценка проекти, свързани с видеонаблюдение и превенция на горски пожари в землището на гр. Тутракан ; За закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци на община Тутракан; За опознаване пътя на водата;
            През идната финансова година общината  подкрепя и всички свои звена и подразделения при усвояване на средства по проекти – методологично или със временно предоставени средства;  
            Проектът  за Бюджет за  2015 година  е отворен за коментари и предложения от общността .
 
 
 
 
                                   Кмет на Община Тутракан:……………………
                                                                                  / д- р Д.Стефанов /