Обявление № 8 / 13. 02. 2015г.

16/2/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
№  8 / 13. 02. 2015г.                                                                                  
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  12.02.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Сеновал”
 
Местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73496.19.256, местността „Харманлъка”
                                   по  кадастралната карта на гр.Тутракан
 
 
Визата е издадена на : Драгомир Ангелов Ганев
                                       гр.Тутракан, ул.„Белмекен” № 23
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……П/П……….
                                                                                                                                        / д-р Д. Стефанов  /