Обявление № 7 / 13. 02. 2015г.

16/2/2015
О Б Я В Л Е Н И Е
№  7 / 13. 02. 2015г.   
                                                                               
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  12.02.2015г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза проект на:
 
„Пристройка –склад за метални профили за изпълнение на два етапа”
 
Местонахождение: квартал – 75, УПИХLIXпо плана за  регулация на гр.Тутракан                       
Идентификатор на имота  № 73496.501.2271 Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД-18-6 / 04.02.2008г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул. „Ана Вентура” № 5А
 
Визата е издадена на : „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД
                                          гр.Русе
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……П/П……….
                                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов  /