Обявление № 83 / 19. 12. 2014г.

18/12/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  83 / 19. 12. 2014г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3 от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чe на  18.12.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Жилищна сграда, гараж и ограда ”
 
 
Местонахождение: квартал – 102, УПИ  ІІІ-2311 по плана за  улична регулация на гр.Тутракан
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Панайот Волов” №11
 
Визата е издадена на : Начо Асенов Асенов,
                                       гр.Тутракан,  ул.„Панайот Волов” № 11  
                                      
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……П/П....….
                                                                                                                                            / д-р Д. Стефанов  /