МОТИВИ към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)

8/12/2014
МОТИВИ
към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА)
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:tutrakan@b-trust.orgили в Деловодство на Община Тутракан на адрес : гр.  Тутракан, ул. „Трансмариска”  №31
 
 
І. Причини за промяната на наредбата
С решение №601 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан/Наредбата/. Последната промяна на Наредбата е направена с Решение № 682/27.11.2014г. на Общински съвет Тутракан/ по протокол №52 от 27.11.2014г./.
 С  Решение№ 263 от 24.01.2013 г. на Общински съвет Тутракан е приет Правилник за дейността на Общинско предприятие „БКС”/ОП „БКС”/. В чл.2 от Правилника на предприятието е посочен предметът му на дейност. Регламентираните дейности и услуги, които предприятието следва да извършва и предоставя, са свързани с определяне на съответните за това цени. С последното изменение на Наредбата/ Решение № 682/27.11.2014г. на Общински съвет Тутракан/ в Глава трета в чл.51 са регламентирани услугите, които предоставя и/или извършва ОП „БКС” и съответните за това цени. За да се гарантира реалното изпълнение на възложените задачи от ОП „БКС”, които са свързани с предмета му на дейност, се налага да се извършат промени и допълнения в Наредбата, изразяващи се във вписване на нови услуги и съответните цени за тях.
ІІ. Цели, които се поставят :
Регламентиране на цените и услугите, които общинско предприятие„ бкС” предлага.
ІІІ.Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проектът за изменение и допълнение  на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутраканне изисква нови финансови и други средства.
 
 
 
ІV. Очаквани резултати от прилагането:
 При регламентиране на цените и услугите, които ОП „БКС” към община Тутракан предлага при осъществяване на дейностите, включени в предмета му,ще се постигне ефективното управление и постигане на по - голяма яснота, коректност, публичност, както и обективност при определянето на цените на услугите, предоставяни от общината, чрез общинското предприятие и увеличаване на приходите в общинския бюджет.
 
 
V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Предлаганото изменение и допълнение на настоящата наредба е в съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, тъй като предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Тутракан е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност , свързани с тази материя.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кмет на Община Тутракан
Д- р Димитър Стефанов: /п.п./