Обявление № 78/03. 12. 2014год.

5/12/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 78 /  03. 12. 2014год.
 
 
Във връзка с чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че  на осн. чл. 124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.3от ЗУТ е изработен:
                 Подробен устройствен план  /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ в обхват на имот  № 73496. 19. 256 , местност ”Баша”,  Трайно предназначение на територията: Земеделска;  Начин на трайно ползване: За складова база поКК и КР на гр.Тутракан- имот извън границите на урбанизираната територия,  собственост на   Драгомир Ангелов Ганев, съгласно нот.акт с вх. рег. № 4167,  акт №99, т.ХІІ, д.№2399/20.11.2006 год. и нот.акт с вх.рег.№1080, акт №153, т.ІІІ, д.№588/ 12.04.2006 год.
 
          ПУП-ПЗ определя режим на застрояване за зона Пп /Предимно производствена зона /. Запазва  съществуващите селскостопанска сграда  и автокантар в имота. Предвижда се изграждане на:
                    - Селскостопанска сграда – „Склад за инвентар”
                    - Жилищна сграда за персонала  
           Селскостопанска сграда - склад за инвентар е разположени на  3,00 м. от  източната граница с имот  73496.19.268 .
           Показателите за застрояване  са посочени в матрица и таблица към графичната част на проек-та.  Достъпът е осигурен от полски път от северната страна на имота и от благоустроен път от южната страна на имота.
           Към проекта е приложено е  Писмо с изх.№852/ 27.03.2014год. на Регионална инспекция по околна среда и води/РИОСВ/ - Русе.
            Към проекта са приложени части:”Геодезия”; „Схема  ел.захранване”, „Идейни ВиК  схеми”
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтере-суваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
 
                                                                                                     Кмет на
                                                                                                     Община Тутракан: __П/П______
                                                                                                                                /д-р Д. Стефанов /