Заповед № РД – 04 - 2194 / 27.10.2014 г.

30/10/2014
З   А   П   О   В   Е   Д
 
№ РД – 04 - 2194 / 27.10.2014 г.
гр. Тутракан
 
 
 
На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 16 ал. 2, т. 4 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан,
 
ОПРЕДЕЛЯМ:
 
Единична цена за 2015 г. на контейнер за битови отпадъци с обем 1,1 м3., както следва:
               I.      За нежилищни имоти на фирми в гр. Тутракан 1464,85лв. с включен ДДС годишно.
            II.      За нежилищни имоти на фирми в селата от община Тутракан 744,65лв. с включен ДДС годишно.
 
Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Заместник кмета по стопанските дейности на Община Тутракан.
 
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
 
 
 
                                                            Кмет на Община Тутракан:…………..………...
ДС/ВТ                                                                                         /д-р Д. Стефанов/
 
 
 
 
 
 
         Моля всички собственици на фирми на територията на община Тутракан, желаещи през 2015 г. да заплащат такса „Битови отпадъци” по единичните цени на използуваните от тях контейнери за смесени битови отпадъци, а не на база отчетна стойност на притежаваните и / или използуваните от тях имоти, съгласно чл. 16, ал. 2, точки 4 и 5 от Наредбата на Общински съвет – Тутракан за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, следва в срок до 30.11.2014 г. да подадат декларация в Дирекция „Местни приходи” при Община Тутракан за вида и броя на съдовете за изхвърляне на битови отпадъци, които ще използват през 2015 г..