Обявление № 73/14. 10. 2014год.

14/10/2014
 
О Б Я В Л Е Н И Е
   № 73   /14. 10. 2014год.
 
 
На основание чл.128, ал.3от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Ви съобщаваме, че във връзка с чл.124а, ал.1 и 7 от ЗУТ и  Решение № 549 по Протокол № 44 / 24.04.2014 год.  е изработен:
             „Подробен устройствен план  /ПУП/ – изменение на План за застрояване /ПЗ/”  в обхват на имот  с № 050012, в землището на с.Шуменци, местност ”Айвалъка” ,  начин на трайно ползване: ”Исторически паметник” (за  имот извън границите на урбанизираната територия)   -  „Мемориал  военна гробница -1916г.”
              С  предшествуващия проект за доизграждане на: „Мемориал  военна гробница-1916г.” остават неизградени посетителски център, диорама и паркинг.  
               Ново предложение е обединяването на посетителския център  и диорамата,  и трансформи-рането им в Музейна сграда, вкопана около 4 метра под нивота на  прилежащия терен, на изискуе-ми разстояния  и със силует, съобразен със силуета на Военната гробница. Предвиждат се и експо-зиция на открито, елементи на монументално  изкуство, както и елементи на  уникаления дизайан.
                Показателите за застрояване  са посочени в матрица и таблица към графичната част на проекта.
                Проектът съдържа част: Пътна, Ел, ВиК..
                 Приложени са:
- Становище от Министерството на културата с изх.№33-НН-790/18.09.2014г.
- Писмо  от РОСВ гр.Русе  с изх.№ 2446 / 29.08.2014 год.
- Скица , съгласувана с БТК ЕАД (VIVACOM)
 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтере-суваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 
                                                                                                 Кмет на
                                                                                                 Община Тутракан: ____________
                                                                                                                          /д-р Д. Стефанов /