Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.

25/9/2014
Решение,обявление и документация за участие в обществена поръчка с предмет: "Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.
 
 
 
 
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
                  Община Тутракан, на основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: 
„Зимно поддържане на улици в гр. Тутракан и общинска пътна мрежа за сезон 2014/2015г.”,
както и представителите на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на 21.11.2014 г. (петък) от 10:00 часа, в административната сграда на Община Тутракан, находяща се на ул. "Трансмариска" № 31, заседателна зала.