Обявление № 70 /19. 09. 2014 год.

23/9/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 70 /19. 09. 2014 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане наНачо Асенов Асенов – собственик на имот с идентификатор 73496. 501.2311,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.Софияе издадена Заповед № РД-04-2017/ 19.09.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:     
                      ПУП – План за регулация  /ПР/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 501. 2311 от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008 год. на АГКК гр.Софи я;   в кв.102 от  План за улична регулация на гр. Тутракан от 2006 год. 
 
      
 
                                                                                              Кмет  на
                                                                                              Община Тутракан: ____П/П___
                                                                                                                            / д-р Д.Стефанов /