Обявление № 69 / 19 . 09. 2014год.

23/9/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  69 / 19 . 09. 2014год.
 
 
Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен:
            Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП / за елементите на техническата инфра-структура извън границите на урбанизираните територии по КВС на с.Сяново, общ.Тутракан – за прокарване на път през поземлен имот /ПИ/ №012074 (общинска собственост).
            Обекта се намира в местността ”Върбите”, землището на с.Сяново, общ.Тутракан на отстояние 100 м. южно от границите на населеното място в стопански двор на с.Сяново.
            Земеделската земя е V категория. Парцеларният план на проектния път е направен върху ко-пие от КВС за землището на с.Сяново.
            Новопроектираният план е с ширина 3,00м. и с площ от 670 кв.м. Дължината по оста на ново-проектирания път е 224,72 кв.м.
              Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска адми-нистрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  заинтересу-ваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложе-ния и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
 
 
 
                                                                                                                                      Кмет на
                                                                                                                                       Община Тутракан: ___П/П___
                                                                                                                                                             /д-р Д. Стефанов /