Обявление № 68/ 19. 09. 2014г.

19/9/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  68/ 19. 09. 2014г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  18.09.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект закомин на северната фасада на жил. бл.„Възход-3”, вх.В ”
 
Местонахождение:квартал – 51, УПИ  І по плана за  регулация на гр.Тутракан
 
Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Сакар планина” № 8, ж.бл.”Възход-3”, вх.В
 
Визата е издадена на : Младен Спасов Стефанов
                                      гр.Тутракан, ул. „Сакар планина” № 8, ж.бл.”Възход-3”, вх.В
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :  д-р Д. Стефанов