Мотиви за изменение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН

10/9/2014
Мотиви за изменение  на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
Приета с Решение № 601 от 06.03.2003г.  
 
 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 14 дни, Община Тутракан  чрез настоящото публикуване предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по предлаганите изменения на e-mail:tutrakan@b-trust.orgили в деловодство на Община Тутракан на адрес : гр.  Тутракан, ул. „Трансмариска”  №31
 
 
Мотиви
 
С решение №601 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Тутракан е приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан. Последната промяна на наредбата е направена с Решение № 229/29.11.2012г. на Общински съвет Тутракан. Тази наредба определя размера на местните такси и цени на услуги, които постъпват в бюджета на Община Тутракан.
1. От периода на действие на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугина територията на Община Тутракан до настоящия момент цените на хранителните продукти са завишени. Съгласно чл.5, ал.3 от Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения хранителният режим е четирикратен и включва сутрешна закуска, обяд и две подкрепителни закуски, което води до повишаване на среднодневния оклад, а от там и увеличаване на необходимите средства за храна на едно дете.Предвиждат се  преференции за деца и ученици, участващи в извънучилищните форми към ОЦИД.
2. Чрез предоставяне на услуги общината реализира своята социална политика.
Съобразявайки се с непрекъснатите промени на инфлационния индекс, предлагам да се приемат промени в размера на местните такси и цени на услуги, предоставени от Общинска администрация на територията на Община Тутракан.
3.По Проект на Община Тутракан: "Трансмариска – древното начало на Тутракан", финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/038, Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепаза развитието на природни, културни и исторически атракции”, бяха реализирани планираните интервенции, насочени към опазване на културното наследство на община Тутракан. Извършени бяха следните дейности: реставрация и консервация на северна крепостна стена от Античен кастел „Трансмариска”; възстановяване автентичния вид на 5/пет/ къщи от „Рибарска махала”, всяка една от които с различно предназначение; изграждане на художествено - архитектурна асамблирана система "Звук и светлина" за осветление и озвучаване на сгради и паметници на културата в град Тутракан.
Основната цел на проекта е да допринесе за разнообразяване на туристическото предлагане като насърчи развитието на специализиран продукт на културния туризъм. В тази връзка отново в рамките на проекта бяха въведени атрактивни техники за интерпретация и анимация на посетителите, които превръщат обектите в специфични и конкурентни туристически атракции. Доставено е туристическо атракционно влакче. Проведено е обучение на туристически аниматори, осъществени са реклама и маркетинг на изградените вече основни туристически атракции, изброени по – горе. Изпълненият проект е насочен към  съживяване на „историческата” част на града.
Реализираният проект „Трансмариска – древното начало на Тутракан” е с инвестиции в инфраструктурата, чието ползване подлежи на такси, заплащани директно от потребителите – вътрешни и чуждестранни туристи и местни посетители. Проектът е от категорията на„проекти генериращи приходи”, при които по смисъла на чл. 55 от Регламент на Съвета (ЕО) 
№ 1083/2006 г. относно определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999, стойността на допустимите разходи не следва да надвишава разликата между текущата стойност на инвестиционните разходи и текущата стойност на нетните приходи от инвестицията за период от 15 години.
За ползването на всички туристически атракции следва заплащане цена на услуга, чийто размер следва да се определи с тази Наредба.
Посещаването на туристическите атракции може да се осъществява по два начина: - чрез посещение на една от атракциите и посещение на всички атракции. Поради тази причина следва да се определят цени за услугата „единична" и „пакетна".
В изпълнение на „Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти – подаване на искане за плащане в регионален отдел/отдел мониторинг”, в частта „Указания относно отчитане на проекти, генериращи приходи”, след приключване на проекта е изготвен актуализиран финансов анализ на проекта.Предвидените към момента разходи, свързани с експлоатацията на отделните туристически атракции, както и предлаганите цени за услугите са въз основа на изготвения финансов анализ. В Приложение 4.2. от същия са представени остойностени финансовите експлоатационни разходи, вкл. отделните показатели, образуващи ги за всяка една от туристически атракции, за съответните години.
Съгласно Указанията в случай, че не са настъпили промени в очакваните стойности на оперативните приходи и разходи, техните стойности следва да останат без промяна. При настъпили промени в очакваните стойности следва да бъдат направени корекции в оперативните приходи и разходи (съответно във всички части на финансовия анализ, свързани с посочените елементи).
Предвид тези Указания и във връзка с обстоятелства, касаещи удължаване срока на проекта и динамика в цените на основни ресурси (електрическа енергия и дизелово гориво) и в административно регулирани такси (туристическа такса), някои от очакваните стойности на приходите и разходите са актуализирани, както следва:
 
o                               Оперативни приходи и разходи в периода „Година 3” – промяна за отразяване реалния период на функциониране на подкрепените атракции в рамките на 12 месечния период. Първоначалните прогнози предвиждат експлоатационния период на инвестицията да започне в началото на период Година 3. Срокът на проекта е удължен и фактически през година 3 (която обхваща периода Май 2014 – Април 2015) атракциите ще могат да функционират ефективно 9 месеца.
 
o                               Оперативни приходи: „Допълнителни приходи от туристическа такса” – промяна за привеждане в съответствие с действащата туристическа такса на територията на бенефициента:Прогнозите за туристическата такса за началото на експлоатационния период са приведени в съответствие с действащата туристическа такса съгл. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Тутракан, както следва: 1 лв./ден на лице, ползващо средство за подслон (чл. 42а от Наредбата).
 
o                               Оперативни разходи: „Разходи за електроенергия за технологични нужди” – промяна за привеждане в съответствие с текущите цени на електрическата енергия, от „ЕНЕРГО-ПРО Продажби” АД. Прогнозите за доставната цена на електрическата енергия са приведени в съответствие с действащите към момента цени на електрическата енергия за небитови потребители, продавана от електроразпределителното дружество, както следва: 0.14838 лв./кВтч без ДДС или 0.17806 лв./кВтч с ДДС.
 
o                               Оперативни разходи: „Горива и смазочни материали” – промяна за привеждане в съответствие с текущите цени на дизеловото гориво. Прогнозите за доставната цена на дизеловото гориво са приведени в съответствие с действащите към момента пазарни цени, както следва: 2.17 лв./л без ДДС или 2.60 лв./л с ДДС.
 
o                               Оперативни разходи: „Подмяна на „краткотрайни” компоненти” (въпреки че имат инвестиционен характер, съгл. Методиката за АРП се считат за част от оперативните разходи) – промяна за привеждане в съответствие с фактическите цени на доставените компоненти с краткотраен характер (оборудване и туристическо влакче).
Съгласно чл. 8, от Закона за местните данъци и такси, Общинският съвет определя размера на цените на услугите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. В тази връзка предлагаме цени респ. размер на таксите и услугите в туристическите и историческите обекти на територията на град Тутракан, които са ориентирани към покриване/възстановяване на пълните разходи на общината по експлоатацията и поддръжката на създадените туристически атракции, вкл. и по предоставяне на услугата.
4. С  Решение№ 263 от 24.01.2013 г. на Общински съвет Тутракан е приет Правилник за дейността на Общинско предприятие „БКС”. В чл.2 от Правилника на предприятието е посочен предмет на дейност. Регламентираните дейности и услуги, които предприятието следва да извършва и предоставя, са свързани с определяне на съответните за това цени. Това налага да се извършат промени и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите в Община Тутракан, като бъдат вписани такива. Така при регламентиране на цените и услугите, които общинско предприятие „БКС” към община Тутракан ще предлага при осъществяване на дейностите, включени в предмета му,ще се постигне ефективното управление и постигане на по - голяма яснота, коректност, публичност, както и обективност при определянето на цените на услугите, предоставяни от общината, чрез общинското предприятие и увеличаване на приходите в общинския бюджет.
На основание на гореизложеното предлагам следните промени в Наредбата за
определяне  и  администриране на  местните такси и цени на услуги в Община Тутракан:
 
 
 
 
 
 
 
 
 Предложение за Проект  на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТУТРАКАН
 
            Към мотивите посочени в т.1 се правят следните предложения за изменение и допълнение в наредбата:
 
 

БИЛО :

СТАВА:

Чл.22.изм.реш.№65/29.01.2008г.

изм.реш.№484/17.12.2009г./изм.

реш.№774/27.01.2011г.

изм. реш. №70/30. 01. 2012г.

(1) За ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат сумарна месечна такса за услуги, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование.

(2) Сумарната месечна такса по ал.1 се формира, както следва:

1. за деца в подготвителни групи – максимален размер на дължимата месечна такса – 46.00 лв. (по 2,00 лв. за всеки присъствен ден от месеца).

2. за деца на възраст 3-5 години в целодневни групи – максимален размер на дължимата сумарна месечна такса - 54,00 лв., в т.ч.:                                                                                        

- постоянна част – 8,00 лв. /независимо от присъствените дни/;

- променлива част – 2,00 лв. за всеки присъствен ден от месеца.

3. за деца в яслени групи към Обединени детски заведения – максимален размер на дължимата сумарна месечна такса - 54,00 лв., в т.ч.:                                                                                       

- постоянна част - 8,00 лв. /независимо от присъствените дни/;

- променлива част – 2,00 лв. за всеки присъствен ден от месеца.

4. за деца, ползващи услуга «млечна кухня»:

- постоянна част – 6,00 лв. /независимо от присъствените дни/;

           - променлива част –  равна на хранодена, определен по калкулация за деня.

(3) За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна такса за периода от 01.06. до 31.08. в размер, определен по ал.2, т.2 при спазване на префенциите, посочени в ал.8 и ал.9 от Наредбата.     

(4) По време на годишен ремонт, аварии, карантини или други обективни причини, оповестени със Заповед на директора, променливата част от таксата по чл.22(2) се дължат пропорционално на присъствените дни от месеца.

            (5) Когато поради извършване на годишен ремонт в дадено детско заведение, дете, записано в него, посещава друго детско заведение на територията на общината, родителите или настойниците дължат такса по чл.22(2) в приемащото детско заведение, пропорционално на присъствените дни от месеца.

            (6) При преместване на дете от детско заведение в друго такова, родителите или настойниците представят служебна бележка от предходното детско заведение за липса на задължения по чл.22(2). При наличие на задължения по чл.22(2), детето не може да бъде записано в друго детско заведение.

(7) Таксата по ал.2, т.1 се дължи за 5 и 6 годишни деца, включени в подготвителна група в „Списък-образец №2” за съответната учебна година.

(8) Променливата част от дължимата сумарна месечна такса по ал.2, т.1, 2 и 3 не се заплаща в случаите за:

1. деца, на които един или двамата родители са инвалиди с трайно намалена работоспособност  над 70 на сто;

2. деца сираци; 

3. деца на загинали при производствени аварии и природни бедствия;

4. деца на загинали в изпълнение на служебен дълг;

5. деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването и/или трайни увреждания след представяне на документ от ДЕЛК – Силистра.

 (9)  С 50% намаление се заплаща променливата частот дължимата сумарна месечна такса по ал.2,т.1, 1 и 3в случаите за:

1. деца с един родител – ;

2. деца, чиито родители са редовни студенти;

3. второ и следващи деца на многодетни семейства;

4. второ дете, когато и двете посещават детско заведение;

5. близнаци, посещаващи детско заведение;

6. деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за отглеждане в приемни семейства и социална услуга резидентен тип, съгласно чл.26 или чл.27 от Закона за закрила на детето.

 (10) При отсъствие на децата до 30 дни /1 месец/, такса по чл. 22, ал.2 не се заплаща за времето, през което те ще отсъстват при условие, че родителите предварително / до трeбването на оклада за деня / са уведомили писмено директора на детското заведение.

 (11) За ползване на облекченията по ал.8 и ал.9, родителите или настойниците подават декларация до директора на детското заведение, придружена със съответните документи, доказващи обстоятелствата. Всяка промяна в обстоятелствата се декларира в 7-дневен срок от настъпването й.

 (12) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.11. 

             (13) Родителите на деца, посещаващи подготвителните групи /ПДГ/ за задължителна подготовка в детските градини, заплащат такса съгл.чл.22 ал.2 т.1 от Наредбата, от която се приспадат отпуснатите средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските заведения, предоставени по бюджетите им, съгласно ПМС №308 от 20.12.2010 год.»

 

§1 В чл. 22 се правят следните промени както следва/изм.с Решение №………………/…………..г./

 

 (1) За ползване на целодневни детски градини, обединени детски заведения и млечна кухня родителите, настойниците или семействата на роднини, близки или приемните семейства за децата, настанени по чл.26 от Закона за закрила на детето, заплащат сумарна месечна такса за услуги, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности по образование.

(2) Сумарната месечна такса по ал.1 се формира, както следва:

1. за деца на 5 и 6 години в подготвителни групи, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, две години преди постъпването им в първи класс, регламентирана в Закона за народната просвета – максимален размер на дължимата месечна такса – 50.60 лв. (по 2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца)

2. за деца на възраст 3-4 години в целодневни групи – максимален размер на дължимата сумарна месечна такса - 58,60 лв., в т.ч.:                                                                                        

- постоянна част – 8,00 лв. /независимо от присъствените дни/;

- променлива част – 2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца.

3. за деца в яслени групи към Обединени детски заведения – максимален размер на дължимата сумарна месечна такса - 58,60 лв., в т.ч.:                                                                                       

- постоянна част - 8,00 лв. /независимо от присъствените дни/;

- променлива част – 2,20 лв. за всеки присъствен ден от месеца.

4. за деца, ползващи услуга «млечна кухня»:

- постоянна част – 6,00 лв. /независимо от присъствените дни/;

           - променлива част –  равна на хранодена, определен по калкулация за деня.

(3) За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, се дължи месечна такса за периода от 01.06. до 31.08. в размер, определен по ал.2, т.2 при спазване на префенциите, посочени в ал.8 и ал.9 от Наредбата.     

(4) По време на годишен ремонт, аварии, карантини или други обективни причини, оповестени със Заповед на директораили Кмета на Община Тутракан, променливата част от таксата по чл.22(2) се дължи пропорционално на присъствените дни от месеца, постоянната се запазва с изключение на ал(5)

            (5) Когато поради извършване на годишен ремонт в дадено детско заведение, дете, записано в него, посещава друго детско заведение на територията на общината, родителите или настойниците дължат такса по чл.22(2) в приемащото детско заведение, пропорционално на присъствените дни от месеца.

            (6) При преместване на дете от детско заведение в друго такова на територията на община Тутракан, родителите или настойниците представят служебна бележка от предходното детско заведение за липса на задължения по чл.22(2).

(7) Таксата по ал.2, т.1 се дължи за 5 и 6 годишни деца, включени в подготвителна група в „Списък-образец №2” за съответната учебна година.

(8) Променливата част от дължимата сумарна месечна такса по ал.2, т.1, 2 и 3 не се заплаща в случаите за:

1. деца, на които един или двамата родители са инвалиди с трайно намалена работоспособност  над 70 на сто;

2. деца сираци и полусираци; 

3. деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването (Приложение №5 към чл.21, т.7 от Наредба №19 от 2000 год. за експертиза на инвалидността при деца до 16 години)след представяне на документ от ДЕЛК.

 (9) С 50% намаление се заплаща променливата частот дължимата сумарна месечна такса по ал.2,т.1, 1 и 3в случаите за:

1. деца с един родител – с неизвестен баща, с родител с отнети родителски права, дете на самотна майка – осиновителка или самотен баща – осиновител;

2. деца, чиито родители са редовни студенти;

3. ако две и повече деца посещават детското заведение, второто и следващите заплащат  по 50%;

4. близнаци, посещаващи детско заведение;

5. деца, настанени в семейства на роднини или близки, както и за деца, настанени за отглеждане в приемни семейства, съгласно чл.26 или чл.27 от Закона за закрила на детето.

 (10) При отсъствие на децата, родителите или настойниците се задължават да уведомят детското заведение предварително / до трeбването на оклада за деня.

1. Родители, които не изпълнят задълженията си заплащат таксата по чл. 22, ал.2 в пълен размер;

2. Родители, които СА изпълнили задължението си заплащат постоянната част в пълен размер и променливата пропорционално на присъствените дни.

(11) За ползване на облекченията по ал.8 и ал.9, родителите или настойниците подават декларация по образец до директора на детското заведение, придружена със съответните документи, доказващи обстоятелствата. Всяка промяна в обстоятелствата се декларира в 7-дневен срок от настъпването й.

 (12) Освобождаването от такса или заплащането й в намален размер започва от началото на месеца, следващ месеца на подаване на документите по ал.11. 

             (13) Родителите на деца, посещаващи подготвителните групи /ПДГ/ за задължителна подготовка в детските градини, заплащат такса съгл.чл.22 ал.2 т.1 от Наредбата, от която се приспадат отпуснатите средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските заведения, предоставени по бюджетите им, съгласно ПМС №308 от 20.12.2010 год.

Чл.22 а /нова/изм.реш.№484/17.12.2009г  ”Такса за извънучилищна дейност.

(1) Ученици които посещават извънучилищна дейност в сферата на спорта: 1 борба, кану-каяк, футбол, хандбал, тенис на корт, тенис на маса, фитнес, аеробика, каланетика.

 

 

(2 )Ученици които посещават извън училищна дейност в сферата на изкуството:

     1 вокални групи, школа изобразително изкуство, школа дърворезба, духов оркестър, балетни формации, спортни танци.

 

&2. В ал.1 и ал.2 на чл. 22а се правят следните промени както следва/изм.с Решение №………………/…………..г./:„Такса за извънучилищна дейност заплащат: (1) Деца и ученици които посещават извънучилищна дейност в сферата на спорта:   борба, кану-каяк, футбол, хандбал, тенис на корт, тенис на маса, фитнес, аеробика, каланетика.

(2 )Деца и ученици които посещават извън училищна дейност в сферата на изкуството и езиците: вокални групи, школа изобразително изкуство, школа дърворезба, балетни формации, фолклорни състави, спортни танци., школа музикални инструменти, чужди езици, театрални състави

 

 

 

чл.22б /нова/изм.реш.№484/17.12.2009г.

Не се заплаща такса по чл.22а ал.3 за:

(1) деца, на които един от двамата родители са  инвалиди с над 50 % инвалидност, деца сираци, деца на неизвестни родители, деца с тежки хронични заболявания, за деца на които един или двамата родители са на социално подпомагане по чл.9 от ППЗСП, след представяне на документ от  Дирекция “Социално подпомагане” – гр. Тутракан, за трето дете на многодетни родители.

(2) за деца близнаци таксата да се заплаща с 50% намаление.

 

§3. В чл. 22 б се правят следните промени както следва/изм.с Решение №………………/…………..г./„Не се заплаща такса по чл.22а ал.3 за:

(1) деца, на които един или двамата родители са  инвалиди с над 70 % инвалидност; деца сираци или полусираци; деца с тежки хронични заболявания.

(2) деца и ученици, които участват в Градски духов оркестър и Градски мажоретен състав;

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§4. Създава се нов чл.22в:
” Такса 50% заплащат:
(1) Деца и ученици, които участват в две или повече дейности заплащат по 50% за втора и следваща дейност.
(2) Деца близнаци”
 
§5.  Разпоредбата на досегашния чл.22в става чл.22г.   
 
Към мотивите посочени в т.2 се правят следните предложения за изменение и допълнение в наредбата:
 
БИЛО :
СТАВА:
Чл. 35./доп.и изм. с Реш.№229/29.11.2012г./За извършени услуги по гражданското състояние се
заплащат следните такси:
 
1.                  Удостоверение за наследници – 5.00 лева;
2.                  Удостоверение за семейно положение – 3.00 лева;
3.                  Удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца – 3.00 лева;
4.                  Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 3.00 лева;
5.                  Удостоверение за родените от майката деца – 3.00 лева;
6.                  Удостоверение за правно ограничение – 5.00 лева;
7. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 3.00 лева;
8.                  Удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5.00 лева;
9.                  Удостоверение за слючване на брак от български гражданин в чужбина – 10.00 лева;
10.              Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 10.00 лева;
11.               Удостоверение за постоянен адрес – 3.00 лева;
12.               Удостоверение за настоящ адрес – 3.00 лева;
13.               Удостоверение за промени на постоянен адрес – 3.00 лева;
14.               Удостоверение за промени на настоящ адрес – 3.00 лева;
15.               Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 5.00 лева;
16.               Издаване на дубликат на удостоверение за раждане – 5.00 лева;
17.               Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак – 5.00 лева;
18.               Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лева;
19.               Препис – извлечение от акт за раждане или акт за граждански брак – 4.00 лева;
20.               За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина – 10.00 лева;
21.               Издаване на копие от актове за гражданско състояние – 2.00 лева;
22.               Пресъставяне на документи от чужбина / за раждане, граждански брак и смърт / - 10.00 лева;
23.               Приемане и комплектоване на молби за установяване на българско гражданство, които се изпращат до Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство”:
-                                             копие от акт за раждане – 5.00 лева;
-                                             копие от семейните регистри – 5.00 лева;
-                                             удостоверение за начина на напускане на България – 5.00 лева;
24.               Лица с намалена работоспособност с 90 и над 90 процента с чужда помощ и деца с издадено удостоверение от РЕЛКК се освобождават от такса за административни услуги, издавани от „ГРАО”. Намалената работоспособност се удостоверява с документ от ТЕЛК и РЕЛКК.
25.               Издаване на удостоверение за  настойничество и попечителство - безплатно
26.               За документи за сключване на брак:
Заявление – 1.00 лев.
Декларация – 1.00 лев.
27.               Преписи от документи – 1 лев на страница;
28.               За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 5.00 лева;
&6. В чл. 35 се правят следните промени както следва/изм.с Решение №……/………..г./:За извършени услуги по гражданско състояние се заплащат следните такси:
1.                 Удостоверение за наследници – 10.00 лева;
2.                 Удостоверение за семейно положение – 5.00 лева;
3.                 Удостоверение за семейно положение съпруг/а и деца – 10.00 лева;
4.                 Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки – 10.00 лева;
5.                 Удостоверение за родените от майката деца – 5.00 лева;
6.                 Удостоверение за правно ограничение – 10.00 лева;
7.  Удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5.00 лева;
8.                 Удостоверение за вписване в регистъра на населението – 10.00 лева;
9.                 Удостоверение за слючване на брак от български гражданин в чужбина – 15.00 лева;
10.             Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България – 15.00 лева;
11.              Удостоверение за постоянен адрес – 5.00 лева;
12.              Удостоверение за настоящ адрес – 5.00 лева;
13.              Удостоверение за промени на постоянен адрес – 10.00 лева;
14.              Удостоверение за промени на настоящ адрес – 10.00 лева;
15.              Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 10.00 лева;
16.              Издаване на дубликат на удостоверение за раждане или многоезично извлечение от акт за раждане  – 10.00 лева;
17.              Издаване на дубликат на удостоверение за граждански брак или многоезично извлечение от акт за граждански брак – 10.00 лева;
18.              Повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт или многоезично извлечение от акт за смърт – 10.00 лева;
19.              Препис – извлечение от акт за раждане или акт за граждански брак – 10.00 лева;
20.              За легализация на документи по гражданско състояние за чужбина–20.00 лева;
21.              Издаване на копие от актове за гражданско състояние – 5.00 лева;
22.              Пресъставяне на документи от чужбина / за раждане, граждански брак и смърт / - 20.00 лева;
23.              Приемане и комплектоване на молби за установяване на българско гражданство, които се изпращат до Министерство на правосъдието, Дирекция „Българско гражданство”:
-                                            копие от акт за раждане – 10.00 лева;
-                                            копие от семейните регистри – 10.00 лева;
-                                            удостоверение за начина на напускане на България – 10.00 лева;
24.              Лица с намалена работоспособност с 90 и над 90 процента с чужда помощ и деца с издадено удостоверение от РЕЛКК се освобождават от такса за административни услуги, издавани от „ГРАО”. Намалената работоспособност се удостоверява с документ от ТЕЛК и РЕЛКК.
25.              Издаване на удостоверение за  настойничество и попечителство - безплатно
26.              За документи за сключване на брак:
Заявление – 5.00 лев.
Декларация – 5.00 лев.
27.              Преписи от документи – 2 лева на страница;
28.              За всички други видове удостоверения по искане на граждани – 10.00 лева;
 
 
чл. 48 т.16
            - „Сключване на граждански брак в сградата на Общинската администрация – 10.00 лева.”
 -„Сключване на граждански брак извън Обредна зала и сграда на Общинска администрация – 100.00 лева.”
 
§7.В чл. 48 т.16 последните две изречения се променят /изм.с Решение №……/……..г./:
            - „Сключване на граждански брак в сградата на Общинската администрация – 30.00 лева.”
 -„Сключване на граждански брак извън Обредна зала и сграда на Общинска администрация – 150.00 лева.”
 чл. 48 т.17 освобождават се от такси “извършени погребения” гражданите с постоянен адрес в Община Тутракан над 70 години, считано от 01.06.2005г.
§8. В чл. 48 т.17 последното изречение става/изм. с Решение №……/……..г./:
„Освобождават се от такси “извършени погребения” гражданите с постоянен адрес в Община Тутракан над 70 години и лица, получаващи социални помощи по реда и при условията на Закона за социалното подпомагане, при представяне на удостоверение от Дирекция „СП”.
 
Към мотивите посочени в т.3 се правят следните предложения за изменение и допълнение в наредбата:
 
§9. Създава се нов чл. 50 в Глава трета „ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”  със следния текст:
  
Чл. 50. (1)Общински съвет определя следните размери на цени на таксите и услугите в туристическите на територията на община  Тутракан валидни до 30.04.2015г. , както следва: (приета с Решение №.............от ................... )
 
1. Входна такса за посещение на реставрирана кула на античния кастел "Трансмариска":
 вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                3,00 лева/бр.
вътрешни туристи от социални групи (вкл.местни посетители):
деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           - 1,50 лева/бр.  
чуждестранни туристи                                                                     -  4,10 лева/бр.      
 
 
2.Входна такса за посещение на архитектурен комплекс "Рибарска махала :
 вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                 4,00 лева/бр.
вътрешни туристи от социални групи (вкл.местни посетители):
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           - 2,00 лева/бр.  
чуждестранни туристи                                                                    -  5,40 лева/бр.      
 
 3. Такса за анимация и транспорт с туристическо влакче :
 вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                 2,50 лева/бр.
вътрешни туристи от социални групи (вкл.местни посетители):
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           - 1,20 лева/бр.  
чуждестранни туристи                                                                    -  3,40 лева/бр.
 
4.Пакетна цена за туристическите атракции или комплексен билет за посещение на
 реставрирана кула на античния кастел "Трансмариска",  архитектурен комплекс
"Рибарска махала, за анимация и транспорт с туристическо влакче:
4.1. вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                 7,20 лева/бр.
 в т.ч.:
- за входна такса за античния кастел «Трансмариска»   - 2,30 лева
- за входна такса за комплекс «Рибарска махала»           - 3,00 лева
- за такса анимация и транспорт с туристическо влакче – 1,90 лева
 
4.2. вътрешни туристи от социални групи(вкл.местни посетители):
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           3,50 лева/бр.              
 в т.ч.:
- за входна такса за античния кастел «Трансмариска»   - 1,10 лев
- за входна такса за комплекс «Рибарска махала»           - 1,50 лева
- за такса анимация и транспорт с туристическо влакче – 0,90 стотинки
 
4.3. чуждестранни туристи                -                 9,80 лева/бр.
 в т.ч.:
- за входна такса за античния кастел «Трансмариска»   - 3,10 лева
- за входна такса за комплекс «Рибарска махала»           - 4,10 лева
- за такса анимация и транспорт с туристическо влакче – 2,60 лева
 
(2) Общински съвет определя следните размери на цени на таксите и услугите в
туристическите на територията на община  Тутракан валидни от 01.05.2015г. до 30.04.2016г. ,
както следва: (приета с Решение №.............от ................... )
 
1. Входна такса за посещение на реставрирана кула на античния кастел "Трансмариска":
  вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                3,10 лева/бр.
вътрешни туристи от социални групи (вкл.местни посетители):
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           - 1,60 лева/бр.  
чуждестранни туристи                                                                    -  5,70 лева/бр.      
 
 
2.Входна такса за посещение на архитектурен комплекс "Рибарска махала :
 вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                 4,10 лева/бр.
вътрешни туристи от социални групи (вкл.местни посетители):
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           - 2,10 лева/бр.  
чуждестранни туристи                                                                    -  5,70 лева/бр.      
 
 
 3. Такса за анимация и транспорт с туристическо влакче :
  вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                 2,60 лева/бр.
 
 
вътрешни туристи от социални групи (вкл.местни посетители)
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           - 1,30 лева/бр.  
чуждестранни туристи                                                                    -  3,60 лева/бр.
 
4.Пакетна цена за туристическите атракции или комплексен билет за посещение на на реставрирана кула на античния кастел "Трансмариска",  архитектурен комплекс "Рибарска махала, за анимация и транспорт с туристическо влакче:
4.1. вътрешни туристи (вкл.местни посетители)                -                 7,50 лева/бр.
 в т.ч.:
- за входна такса за античния кастел «Трансмариска»   - 2,40 лева
- за входна такса за комплекс «Рибарска махала»           - 3,10 лева
- за такса анимация и транспорт с туристическо влакче – 2,00 лева
 
4.2. вътрешни туристи от социални групи(вкл.местни посетители)
 деца, ученици, студенти, пенсионери, хора с увреждания           -3,80 лева/бр.              
в т.ч.:
- за входна такса за античния кастел «Трансмариска»   - 1,20 лев
- за входна такса за комплекс «Рибарска махала»           - 1,60 лева
- за такса анимация и транспорт с туристическо влакче – 1,00 стотинки
 
4.3. чуждестранни туристи                -                 10,20 лева/бр.
 в т.ч.:
- за входна такса за античния кастел «Трансмариска»   - 3,20 лева
- за входна такса за комплекс «Рибарска махала»           - 4,30 лева
- за такса анимация и транспорт с туристическо влакче – 2,70 лева
 
Към мотивите посочени в т.4 се правят следните предложения за изменение и допълнение в наредбата:
 
§10. Създава се нов чл.51 в Глава трета „ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ И ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА”  със следния текст:
 чл.51. „Услуги, предоставяни от Общинско предприятие „БКС” /посочените цени са без ДДС/ както следва (приета с Решение №.............от ................... ):
Вид на предоставената услуга
Мярка
Цена, в лв
1
БЕТОН клас В10
лв/м3
90.02
2
БЕТОН клас В12,5
лв/м3
106,54
3
БЕТОН клас В15
 
лв/м3
112,89
 
4
БЕТОН клас В20
 
лв/м3
120,50
5
БЕТОН клас В25
 
лв/м3
131,90
6
Варов разтвор 
 
лв/м3
91,67
7
Тротоарни плочки – сиви шестоъгълни
лв/бр
1,30
 
 
8
Изработка и монтаж на градинска пейка
лв/бр.
108,33
9
Услуга с Колесен трактор ТК 80
 
     лв/км   
5,18
лв/час
25,71
10
Услуга със самоходно шаси
 
лв/час
11,62
 
лв/км
 
3,10
11
Услуга с ГАЗ 53 – контейнеровоз
лв/км
7,82
12
Снегопочистване с ТК 80
лв/час
33,96
13
Снегопочистване с ДТ 75 верижен
лв/час
83,80
14
Услуга със снегорин Хускварна
лв./час
9,59
15
Услуга с Моторен трион
лв./ м3
4,63
16
Услуга с Моторна коса
Лв./час
8,28
Лв./декар
20,28
17
Направа на единичен гроб от бетон
Лв.брой
251,98
18
Почистване на гроб
Еднократно
Годишен абонамент 
8,33
58,33
 
  
 
 §11.В ГЛАВА ЧЕТВЪРТА''АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ” на Наредбата чл. 50 и чл. 51 стават съответно чл.52 и чл.53