Обявление № 64/ 05. 09. 2014г.

5/9/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  64/ 05. 09. 2014г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  03.09.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект занавеси № 1  и  № 2 към цех за  металообработка 
в строеж с РС№ 3/12.02.2014г.”
 
Местонахождение:квартал – 75, УПИ ХХІХ-3796 по плана за  регулация на гр.Тутракан
Административен адресгр.Тутракан, ул.”Ана Вентура”5-А
 
Визата е издадена на : „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД
                                        гр.Русе
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :………П/П……….
                                                                                                                                            / д-р Д. Стефанов  /