Обявление № 63/ 05. 09. 2014г.

5/9/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  63/ 05. 09. 2014г.   
                                                                               
 
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  30.07.2013г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект запромяна предназначение на етаж от хлебозавод в рибопреработвателно предприятие”
 
Местонахождение: квартал – 13, УПИ ХХХІV по плана за регулация на гр.Тутракан
Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Александър Стамболийски” № 35
 
Визата е издадена на : „БУЛГАРИ”ООД
                                       гр.Тутракан, ул.„Трансмариска” № 35
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :……П/П………….
                                                                                                                                            / д-р Д. Стефанов  /