Заповед № РД-04-945/ 08.08.2014г.

8/8/2014
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-945/ 08.08.2014г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 618 по Протокол № 47 от 31 юли 2014 г.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от 10 /десет/ стопански години, находяща се в землището на гр. Тутракан, ЕКАТТЕ 73496.
            2. Обект на търгае поземлен имот с идентификатор № 73496.4.131, местност „Сакара”, с площ от 69,289 дка., шеста категория, по КК на гр. Тутракан.
                3. Търгът да се проведе в Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20 на 12.09.2014 г. от 10.00 часа.
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10% от началната конкурсна цена на декар, се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан.
5. Начална тръжна цена – 50,00 /петдесет лв./ лв./ дка.
6. Размер на стъпка при наддаване:стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък – приложение.
            7. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
            8. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN– BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            9. Други тръжни условия :
            9.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 22.08.2014 г. до 16.00ч. на 11.09.2014 г.;
9.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 10
            9.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2014 г. или посочване на ЕИК;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2014 г.;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
            9.4. Кандидатите – физически лица,прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            10. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 11.09.2014 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
            11. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел Iт.4;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 11.09.2014 г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторен търг– при неявяване на кандидати, повторен търг да се проведе на 19.09.2014 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 18.09.2014г. Краен срок за подаване на тръжна документация до 16.00 часа на 18.09.2014г.
                           
 
д-р Димитър Стефанов:        п/п
                                                                                  Кмет на Община Тутракан