Заповед № РД-04-946/ 08.08.2014г.

8/8/2014
З  А  П  О  В  Е  Д
 
№ РД-04-946/ 08.08.2014г.
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за стопанисване, управление и разпореждане с общинския поземлен фонд /НСУРОПФ/, чл. 56, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/ и Решение № 617 по Протокол № 47 от 31 юли 2014 г.
 
I. Н А Р Е Ж Д А М:
 
            1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя от Общинския поземлен фонд за срок от 5 /пет/ стопански години за землищата на с. Антимово, с. Бреница, с. Белица, с. Варненци, с. Нова Черна, с. Дунавец, с. Преславци, с. Пожарево, с. Старо село, с. Търновци, с. Цар Самуил, с. Шуменци и гр. Тутракан.
            2. Обект на търгаса земите от Общинския поземлен фонд, подробно описани в списък – приложение по землища, неразделна част от настоящата заповед.
            3. Търгът да се проведев Заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракн, ул. „Трансмариска”№ 20 на:
            3.1. 17.09.2014 г. от 09.00 часа за землище с. Цар Самуил;
            3.2. 17.09.2014 г. от 13.00 часа за землище с. Нова Черна и землище с. Бреница ;
            3.3. 18.09.2014 г. от 09.00 часа за землище с. Старо село и землище с. Дунавец;
            3.4. 18.09.2014 г. от 13.00 часа за землище с. Антимово и землище с. Търновци;
            3.5. 19.09.2014 г. от 09.00 часа за землище с. Белица, землище с. Варненци и землище с. Шуменци;
            3.6. 19.09.2014 г. 13.00 часа за землище с. Пожарево, землище с. Преславци и землище гр. Тутракан;
4. Размер на депозита за участие в търга - Депозитът в размер на 10 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описан в списък – приложение и се внася по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN BG94СЕСB97903347458500, BIC:CECBBGSF в “ЦКБ-АД”, клон Русе, на касата към Информационния център на Община Тутракан, и се внася за всеки отделен имот, за който кандидата участва;
5. Размер на стъпка при наддаване:стъпката за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за всеки имот, подробно описани в списък – приложение.
            6. Време и начин на оглед – закупилите тръжни книжа могат да извършват оглед на имотите след предварителна заявка в Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” или на тел. 0866/60628;
            7. Начин и срок на плащане – Спечелилият кандидат заплаща постигната на търга цена на имота /без внесения депозит/ в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на връчване на заповедта по чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ по банкова сметка на Община Тутракан: IBAN– BG10CECB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 444200 в „ЦКБ” АД, клон Русе.
            8. Други тръжни условия :
            8.1. Тръжните книжа се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 /дванадесет лв./ лева с ДДС платими на касата към информационния център по сметка на Община Тутракан: IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC:CECBBGSF, код:448090 в „ЦКБ-АД”, клон Русе в срок от 25.08.2014 г. до 16.00ч. на 16.09.2014 г.;
8.2.До участие в търга ще бъдат допуснати лицата (фирмите), закупили тръжни книжа, внесли депозит и подали заявление за допускане до участие в търга с приложени документи в определения срок по т. 9
            8.3. Кандидатите – юридически лица, прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Оригинал или заверено от участника копие на удостоверение за актуално състояние, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията след 01.01.2014г. или посочване на ЕИК;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения;
            - Удостоверение от Търговския регистър, част „Несъстоятелност” и част „Ликвидация”/ ЕИК, издадено след 01.01.2014 г.;
            - Декларация, че Управителят или членовете на управителния орган на участника не са лишени от право да упражняват търговска дейност;
            8.4. Кандидатите – физически лица,прилагат към заявлението за допускане до участие в търга, следните документи:
            - Заверено копие на лична карта;
            - Оригинал или заверено от участника копие на актуално удостоверение за липса на задължения към Община Тутракан;
            - Декларация, че лицето няма просрочени задължения от наем на земя от ОПФ и не е „свързано лице” по смисъла на Търговския закон с лица, имащи такива задължения ;
            9. Краен срок за подаване на тръжни документи- до 16.00 часа на 16.09.2014 г. в информационен център на Община Тутракан в запечатан непрозрачен плик;
            10. За всеки имот се закупува отделен комплект тръжни документи, като върху плика с документи се отбелязва името и адреса на участника, землището и  номера на имота, за който се участва;
 
ІІ. У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :
 
            1.Тръжна документация, както следва :
            - Заповед за провеждане на търга;
            - Скица на имота;
            - Акт за общинска собственост;
- Проекто-заповед, съгласно чл. 66, ал. 2 от НРПУРОИ;
-Проекто-договор;
-Образец на заявлението за допускане да участие в търга;
2. Условия за оглед на имота съгласно раздел Iт.6;
3. Краен срок за приемане на тръжна документация – до 16.00 ч. на 23.09.2014 г., в информационния център на Община Тутракан;
                4. Дата за провеждане на повторени търгове– при неявяване на кандидати, повторени търг да се проведе на 24.09.2014, 25.09.2014, 26.09.2014г. в часовете посочени в т.3 раздел Iв заседателната зала на Общински съвет гр. Тутракан, ул. „Трансмариска” № 20. Тръжните документи се закупуват от Дирекция „Общинска собственост и стопански дейности” срещу 12,00 лева с ДДС, платими на касата към Информационния център на Община Тутракан по банкова сметка IBAN- BG10СЕСB97908447458500, BIC: CECBBGSF, код: 448090, в „ЦКБ” АД, клон Русе в срок до 16.00 часа на 23.09.2014г. Краен срок за подаване на тръжна документация
до 16.00 часа на 23.09.2014г         
д-р Димитър Стефанов         п/п
        Кмет на Община Тутракан
 

Прикачени файлове