Обявление № 62/ 21. 08 . 2014год.

21/8/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 62/ 21. 08 . 2014год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 20.08.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
Гараж
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.501.833от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ І-833  в кв.95по План за  улична регулация на гр.Тутракан, одобрен сРешение №327/02.02.2006год.на Общински съвет-Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Вежен” №39
 
Визата е издадена на:Мензуне Резжеб Чакър
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
                                         Кмет на Община Тутракан:    П/П
                                                                                                                                 / д-рД.Стефанов /