Обявление № 59 / 07 . 08 . 2014год.

8/8/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 59 / 07 . 08 . 2014год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 10.06.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
„Проект за допълващо застрояване - стопанска сграда-овчарник
и навес
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.500.608 от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ ХХVІІІ-608 в кв.2 по Регулационен план на гр.Тутракан, одобрен със Заповед №270/12.04.1976год. на ОНС-гр.Силистра.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Ясен” №8
 
Визата е издадена на:Нахид Сюлейман Чанакчъ
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
                                         Кмет на Община Тутракан: П/П
                                                                                                                                 / д-рД.Стефанов /