Обявление № 56/ 01 . 08 . 2014год.

1/8/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 56/ 01 . 08 . 2014год.
 
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 30.07.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан за:
 
Проект-заснемане за възстановяване на строителни книжа на ЖР-стълб
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.500.3555от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София, УПИ І-Пристанище Тутраканв кв.9по План за  регулация на кв.”Рибарска махала”-гр.Тутракан, одобрен със Заповед №114/1991год.на ОбНСгр.Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Крайбрежна” №10
 
Визата е издадена на:ДП”Пристанищна инфраструктура”  гр.София
 
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
 
 
                                         Кмет на Община Тутракан:
                                                                                                                                 / д-рД.Стефанов /