Договаряне без обявление, възлгане на допълнителни СМР за обект "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ"

18/7/2014
 
 
Допълнителните работи са по следните подобекти: "Алея в Крайдунавски парк, гр. Тутракан",  "Панорамни стълби в Крайдунавски парк, гр. Тутракан"
и „Клуб на рибаря”. Подробно количеството и обема на всяко допълнително СМР по отделнитеподобектие представенов Количествена сметка, поместена в настоящата покана в табличен вид, като същите представляват и предмет на настоящата обществена поръчка.
С оглед на изложеното допълнителните СМР много трудно могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя. Тези допълнителни СМР, са съществено необходими за изпълнението на първоначалната поръчка, за извършване на СМР на обект "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част I, ЕтапII", град Тутракан.
Общата стойност на настоящата поръчка, с която се възлагат допълнителни СМР, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка за изпълнение на СМР на обект "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част I, ЕтапII", град Тутракан.
 
1.       Код съгласно Класификатора на обществени поръчки: 45000000 - Строителни и монтажни работи; 45454000 - строителни работи по преустройство;45112000 - изкопни и земни работи.
2.       Обособени позиции по поръчката: не.
3.       Гаранции за участие и изпълнение на договора: на основание чл.59, ал.5, т.1 от ЗОПне се предвиждат.
 
4.        Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Тутракан, Община Тутракан.
 
5.        Срок за изпълнение: Краен срок за изпълнение на поръчката–Срокът за изпълнение на поръчката еобвързан със срока за изпълнение на основния договор от 13.03.2014 г. Ако основният договор бъде прекратен предсрочно, се прекратява и договорът по настоящата обществена поръчка.
6.       Прогнозна стойност на поръчката: Прогнознатастойност на поръчкатае 60 867,54 лв./шестдесет хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и петдесет и четири лева/ без ДДС. Цената подлежи на договаряне с Възложителя, като не може да надхвърля прогнозната стойност.В стойността на договора за строителство се включват всички разходи, свързани с качественото  и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
Ценовото предложение не може да надхвърля горепосочената максимална стойност на обществената поръчка като цяло.
В ценовото предложение следва да сепосочиобща цена за изпълнение на допълнителните СМР, както и единични цени за изпълнение на отделните дейности, съгласно приложенатаКоличественасметка и анализ на единичните цени.
7.        Начин на плащане: Настоящата поръчка се финансира с бюджетни средства на Община Тутракан. Плащанията се извършват по банков път, съгласно условията, посочени в настоящата покана и договора, сключен с изпълнителя.
Предвижда се окончателно плащане след приключване на всички видове работи за съответните допълнителни СМР по настоящата покана, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, при наличие на следните кумулативни условия:
     - съставен Протокол/Сертификат/ за приемане на действително извършените СМР, подписан от Възложител, Изпълнител и Консултанта - строителен надзор на обекта, придружен от измервателни протоколи, доказващи количествата на действително извършените допълнителни СМР;
     - представена оригинална фактура.
 
На основание Заповедна книга № 20 от 24.04.2014 г. и вписаните в нея заповеди на проектанта, както и на основание сключен на 13.03.2014г. договор с предмет: "Избор на изпълнител на СМР: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част I, ЕтапII", град Тутракан между Община Тутракан и "Монимекс" ЕООД, се установи необходимост от извършване на допълнителни видове СМР, а именно:
Подобект I: Алея Крайдунавски парк- след почистване на терена и достигане на проектните коти се установяват от изпълнителя, лицето осъществяващо строителен надзор и проектанта по част: Пътна, подпочвени (изворни)води, които мога да доведат до компрометиране на настилката на по-късен етап, както и до нежелани последици като ерозия на терена. Това неминуемо ще укаже неблагоприятно влияние върху бъдещата растителност, с която ще бъде озеленен парка, а именно създаване на предпоставки за заблатяване, както и условия за развъждане на насекоми и акари. В първоначалния проект тези подпочвени води няма как да бъдат предвидени, за това се налага действително да бъдат предприети допълнителни СМР за улавянето и отвеждането на тези води. Със заповеди на проектанта, вписани в заповедната книга на обекта - №№ 5 и 7 се предвижда изграждането на отводнителна канавка и водосток.
 
Подобект II: Панорамни стълби Крайдунавски парк- в този подобект при направа на изкопните работи се установява от изпълнителя, строителния надзор и проектанта, че част от почвата с годините е ерозирала, което е направило нездрав насип в долната част на ската, където би следвало да бъдат изградени стълбището и подпорните стени. По заповед №4 от заповедната книга на обекта от проектанта се предвижда да бъде направено продълбочаване на фундаментната пета, направа баластрена подложка и уплътняване, за достигане на необходима плътност и натоварване за фундиране. Същевременно тази ерозия е образувала вдлъбнатини в ската, където за стена №14 се предвижда направа рамбалка във фундамента и оширяване на фундамента със заповед №8, вписана в заповедната книга.
 
Подобект IV: Клуб на рибаря- в изготвената сметка не е предвидено заустването на водосточните тръби от покривното водоотвеждане да бъде направено така, че да не създава условия за просмукване на повърхностни води в сградата.
 
Част IV. Настилки- след геодезично заснемане от страна на изпълнителя са установени промени във вертикално отношение на парковата част. Със заповед №3 на проектанта се предвиждат насипи от инертни материали (чакъл и баластра), а така също и от хумусна пръст за достигане на проектните нива. Нужно е да се направи подложка от полиетиленово фолио.
На основание горното, Община Тутраканще проведе процедурана договаряне без обявление, съгласно разпоредбите на ЗОП за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Възлагане на допълнителни строително-монтажни работи заобект:"Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ".      Допълнителните строително монтажни работи са посочени в долната Количествена сметка, като същите представляват и предмет на настоящата обществена поръчка:
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование на СМР
Мярка
Кол-во
I.Алея Крайдунавски парк
1
Направа изпок за канавка и водосток
м3
14,00
2
Доставка и монтаж на бетонни тръби Ф500 за водосток
м
5,00
3
Доставка и монтаж на бетонни плочи за канавка
м
40,00
4
Направа на кофраж за водосток
м2
8,00
5
Доставка и монтаж армировка за водосток
кг
50,00
6
Доставка и полагане бетон Б15 за водосток
м3
1,00
7
Обратно засипване
м3
5,00
II. Панорамни стълби
8
Направа ръчен изкоп
м3
150,00
9
Доставка и полагане бетон Б15 в основи
м3
14,00
10
Доставка и полагане бетон Б15 в стени
 
15,00
11
Доставка и монтаж армировка
кг
780,00
12
Направа кофраж за стени
м2
112,00
13
Направа баластрена възглавница в основи
м3
10,50
14
Направа обратен насип с трошен камък
м3
35,30
15
Направа шапка върху стени с готови елементи
м
65,80
III. Клуб на рибаря
16
Направа на изкоп за PVCводостоци
м3
0,72
17
Доставка и монтаж на PVCтръби Ф110
м
8,00
18
Обратно засипване
м3
0,50
19
Направа отвори в зид Ф110
бр
2,00
20
Доставка и поагане на полиетиленово фолио
м2
300,00
IV. Настилки
21
Доставка и полагане ломен камък под бордюри
м3
80,72
22
Доставка и направа баластрена подложка за достигане на проектно ниво в алеи
м3
250,00
23
Направа земно легло, подложка 10 см пясъчна основа, направа армирана бетонова настилка за алеи
м2
300,00
24
Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка алеи
м2
2000,00
25
Натоварване и доставка на хумосна пръст за насипване
м3
1500,00
26
Разриване почви ръчно
м3
1500,00
27
Уплътняване с пневматична тръмбовка
мсм
30,00
 
II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА:
            1. Общи изисквания за качество и работа
         Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на дейностите по настоящата поръчка, трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдатприети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на Строителния надзор за одобрение.
            Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя ще бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и доставените материали ще бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.
            Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.
            Гаранциите за изпълнение на извършените СМР и оборудване започват да текат от датата на приемане на обекта. Гаранционните срокове за изпълнение са съгласно ЗУТ и Наредба № 2/ 31.07.2003г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
 
            2. Одобряване на работите
            Видовете работи или части от тях се одобряват от Строителния надзор, само след като напълно са завършени от Изпълнителя, съгласно издадените заповеди на проектантаи с материалите или продуктите, удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.
            Само напълно завършени и одобрени работи могат да са сертифицирани за плащане.
            Строителният надзор ще одобри или издаде инструкции за поправка на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работите. На тези инструкции незабавно ще бъде обърнато внимание и работите няма да бъдат сертифицирани за плащане докато всички дефекти не бъдат отстранени до удовлетворяване на Строителния надзор.
            Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения.
 
            3. Трудова и здравна безопасност на работното място
            Всички наредби, инструкции и други законови документи, засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.
            Изпълнителят ще приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези, които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката.
            Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства според чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Изпълнителят ще инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.
            В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябвада работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.
Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.
 
 
4. Опазване на околната среда
            Изпълнителят ще спази всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. Целият боклук и отпадъци ще бъдат депонирани безопасно така, че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове.
            Изпълнителят ще вземе специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта на работите. Изпълнителят ще последва указанията на Строителния надзор и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.
            Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда. По време на изпълнение на работите Изпълнителят постоянно ще пази обекта почистен от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта ще бъдат складирани подредено, а при завършване на работите Изпълнителят окончателно ще почисти обекта и ще отстрани всички временни работи и съоръжения, ще почисти и възстанови заобикалящата околната среда от щети произтичащи от неговата дейност.
            При изпълнение на строителството да се спазват следните изисквания:
·           При изпълнение на изкопните работи всички автомобили да излизат от обекта с почистени от полепналата пръст гуми. Не се допуска замърсяването на уличната настилка и разпиляване на натоварената пръст при транспортирането й.
·           Разделно събиране на строителни отпадъци в контейнери, които се използват периодично до указаните в съответните служби места.
·           Абсолютно е забранява изгарянето на строителни отпадъци в района на обекта.
·           Забранява се зариването на отпадъчните строителни материали при извършване на обратни насипи, както и разпиляването им в района на строителната площадка и извън нея.
·           Забранява се изхвърлянето на прахообразни отпадъчни строителни материали от работните нива и разпиляването им.
·           Възстановяване на съществуващите пътни и тротоарни настилки в района на строителната площадка /при евентуални повреди по време на строителството/, след приключване на строително-монтажните работи.
·           Поставяне на табели на входовете и изходите на строителната площадка
Внимание! Вход/Изход строителен обект; Внимание изкоп
Внимание! Опасност от падащи предмети
 
            Изпълнението на допълнителните строително-монтажни работи следва да бъде съобразено с:
·           Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи тази категория строежи;
·           Инвестиционният проект на обекта;
·           Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
·           Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти;
·           Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 
         5. Необходимо техническо оборудване, строителна техника и механизация, необходими за изпълнение на поръчката.
            По изпълнение на СМР по настоящата поръчка Изпълнителя следва да разполага с техническо оборудване, строителна техника и механизация, отговаряща на българските и съответните европейски стандарти за качество и при необходимост да бъде сертифицирана от съответните органи. Възложителят може да изиска от Изпълнителя да докаже качеството и техническата изправност на оборудването, ангажирано по изпълнението на поръчката.
            Оборудването и строителните продукти да отговарят на техническите изисквания, дадени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти от 15.11.2001 г. и приложените изисквания към материалите.
 
 
 
   III.ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА УЧАСТИЕ:
      В процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез договаряне без обявление може да участва лицето, до което се изпраща покана, и отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в настоящата покана.
      Участникът се представлява от управителя или от специално упълномощен с нотариално заверено пълномощно лице.
 
      1. Изисквания във връзка с вписването в професионалниили търговски регистри
  Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти „четвърта категория” - „първа група”, съгласно чл. 137 от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013г., или еквивалентна регистрация в държавата, в която са регистрирани.
  Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните им закони.
   Когато участникът в процедурата е обединение на физически или юридически лица, всяко едно от лицата, което изпълнява строителство трябва да е вписано в Централния професионален регистър на строителя за съответния вид работа, на основание чл.25, ал.8 от ЗОП.
   В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи, съгласно националния му закон.
   Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.
  
      10. Административни изисквания към участника в процедурата
            В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД).
Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица
 
10.1.Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на Участниците.
От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от следните обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1, б."а", "б", "в", "г", "д",т. 2, т. 3 и т. 4, ал.2, т.1и ал.5, т. 1и т. 2 от Закона за обществените поръчки.
 
Изисквания по чл. 47, ал. 1 от ЗОП
1.1.осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
1.2.обявен е в несъстоятелност;
1.3.е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
1.4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социално осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
От изискванията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП е изключено изискването по т. 1, б. „е“, което се отнася само за процедури по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.
 
Изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП                                                                                                                                                
1.5.е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си;
От обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП е изключено обстоятелствaтaпо чл. 47, ал. 2, т. 2, т.2а, т.3, т. 4, т. 5 и т. 6от ЗОП, което възложителят не определя като изискване.
 
 
 
 
 
 
 
Изисквания по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
1.6.при които лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
*под "свързани лица" следва да се има предвид легланата дефиниция, дадена в т. 23а от Допълнителни разпоредби на ЗОП.
1.7.които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 
2.2.Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 б. "а", "б", "в", "г" и "д" и ал. 5, т. 1 се прилагат, както следва:
       1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
       2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
       3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
       4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
       5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
       6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
       7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
       8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.
 
2.3.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, б."а", "б", "в", "г"и "д", т.2,т.3и т. 4, ал.2, т.1и ал.5, т. 1 и т. 2от Закона за обществените поръчки.
 
2.4.Когато Участникът е обединениепри изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1,т.1, б."а", "б", "в", "г", "д", т.2,т.3и т. 4, ал.2, т.1и ал.5, т. 1 и т. 2от ЗОП,се прилагат за всички съдружници на обединението.
 
2.5.За обстоятелствата чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1  и ал. 5, т. 2от ЗОП, когато  участникът е юридическо лице, е достатъчно декларирането им от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
2.6.Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.
1.При участие в договарянето Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т.3 и т. 4, ал. 2, т. 1, и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП със собственоръчно подписана декларация, приложение към Образец №1, която се подписва от всички лица по чл. 47, ал. 4 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и ал. 5, т. 1 от ЗОП и от лице, представляващо участника за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2, 3 и 4, ал. 2, т. 1 и ал. 5, т. 2 от ЗОП. Декларацията съдържа и информация за публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства на Възложителя.
2.При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се представят документи, отнасящи се за обстоятелства, вписани в Търговския регистър.
3.Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д", т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1 от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.
4.Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.           
            IV.ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО УЧАСТНИКЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДСТАВЯ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
      1. Заявление за участие в процедура на договаряне без обявление - попълва сеПриложение №1.
      В заявлението участникът предлага цена за изпълнение на поръчката в български лева без ДДС, която следва да включва всички разходи, необходими за изпълнение на предмета на обществената поръчка.
 
            2.Представяне на участника– попълва се Приложение №2, което включва:
Ø      посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
 
Ø      декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  - Приложение №1а към Приложение №2;
 
Ø      доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП - Копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „четвърта категория”- „първа група”, съгласно чл. 137 от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г. или еквивалентно.
            В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния закон на участника.
             Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено.
 
            3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал;
 
      Ако участникът не представи някой от посочените в настоящата покана документи ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка
            Документите за участие в процедурата, систематизирани съобразно посочените по - горе изисквания, се запечатват в непрозрачен плик, като върху плика се изписва:
 
ДОКУМЕНТИ
ДО
ОБЩИНА ТУТРАКАН
ГР. ТУТРАКАН,
УЛ. "ТРАНСМАРИСКА" №31
За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възлагане на допълнителни строително-монтажни работи заобект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ”,.
………………………………………………………………………………………
(наименование на участника)
………………………………………………………………………………………
(адрес за кореспонденция)
………………………………………………………………………………………
(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес)
 
           
 
 
Върху плика се посочва адрес за кореспонденция на участника, телефон, и по възможност факс и електронен адрес.
 
            V. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.КЛАСИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.
1.Провеждане на процедурата. За провеждане на процедурата Възложителят назначава комисия по реда на чл. 34-36 от ЗОП.
             Комисията провежда договаряне с участника за определяне на условията на договора, съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.
             Комисията предлага за отстраняване и не провежда преговори с участника, в случай, че същият не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие.
      Направените предложения и постигнатите договорености с участника се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
            След провеждане на договарянето с поканения участник, комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага сключване на договор с единствения участник или прекратяване на процедурата.

           2. Класиране и определяне на изпълнител. Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка

      Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл.73, ал.1 от ЗОП.
Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането и участника, определен за изпълнител, в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията. Възложителят изпраща на участника решението по чл.73, ал.1 от ЗОП и доклада  в тридневен срок от издаването муи ги публикува в профила на купувача при спазване на чл.22б, ал.3 от ЗОП.
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.
Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен към поканата за участие и допълнен с всички предложения на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят.
Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение по реда на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
ПриложениЕ за "Монимекс" ЕООД, гр. София:
1.      Решение № ПО – 08 – 22 / 17.07.2014г. за откриване на процедура на договаряне без обявлениена Кмета на Община Тутракан;
2. Приложение №1 – Оферта за участие в процедура по договаряне без обявление;
3. Приложение №2 – Представяне на участника;
4. Приложение №3 – Проект на Договор за обществена поръчка.
ПриложениЕ за Агенцията по обществени поръчки:
1.              Покана за участие в процедурата.
2.              Доказателства за основанието за избор на процедура на договаряне без обявление  
- Заповедна книга.
 
                                                           Възложител: 
                                                    Кмет на Община Тутракан:
                                                    д-р Д. Стефанов

Приложение №1                                                      
                                                                                     ДО
                                                                                     ОБЩИНА ТУТРАКАН
                                                                                      ГР. ТУТРАКАН,
                                                                                     УЛ. "ТРАНСМАРИСКА" №31
 
 
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
в процедура по договаряне без обявление
„Възлагане на допълнителни строително-монтажни работи за обект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ”
 
от .....................................................................................................................................................
адрес /седалище и адрес на управление ..................................................................................
......................................................, ЕИК ……................................................................................,
представляван/о от .......................................................................................................................,
            За участие в процедурапо договар            яне без обявлениеза изпълнение на обществена поръчка с предмет:Възлагане на допълнителни строително-монтажни работи заобект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ”,
 
             УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
 
            1. С настоящото Ви представям нашето предложение за изпълнение на поръчката, както следва:
            Ние предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя качествено и добросъвестно, в пълен обем на описаните дейности в поканата и приложената КС.
            Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 19.12.2006 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
 
            Вложените материали и изделия при изпълнение на допълнителните строителни и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти”, приета с ПМС №325/21.01.2011 г., ДВ бр. 7 от 2011 г.
 
            Приемаме, че в деня на договарянето, ще бъдат договорени всички условия на договора за изпълнение на поръчката.
 
2. След запознаване с всички документи и приложения към поканата за участие в процедурата, удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник "Монимекс" ЕООД отговаряна изискванията и условията посочени в поканата за участие.
          3. Приемаме условията на процедурата за възлагане на обществената поръчка, кактоса описани в поканата за участие.
 
         4. С настоящото гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя и постигнатите договорености.
 
            Предлагаме първоначална обща цена за изпълнение надопълнителните строително-монтажни работи заобект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ, както следва:
 
            I.Обща стойност за изпълнение на СМР: ................……………лева без ДДС     /словом………………………………….........................………………………../ лева
 
Забележка:
Общата стойност на СМР не може да надвишава осигурения финансов ресурс за обществената поръчка, който е 60 867,54 лева без ДДС.
 
            II. Стойностни показатели за формиране на единични цени:
            1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч.час
            2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………................. %
            3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………................ %
4. Доставно-складови разходи ………………………………….................. %
            5. Печалба ………………………………………………………...................%
           
            Към заявените цени и стойностни показатели за формиране на единични цени ще се придържаме до завършване на предвидените допълнителни СМР, независимо от евентуално повишаване на инфлация, минимална работна заплата, цени на материали и др.
Прилагаме попълнена количествено-стойностна сметка, като посочените стойности следва се считат за първоначални в процедурата на договаряне и подлежат на договаряне:
 
Наименование на СМР
Мярка
Кол-во
Ед.
ст-ст без ДДС
Обща ст-ст без ДДС
I.Алея Крайдунавски парк
1
Направа изпок за канавка и водосток
м3
14,00
 
 
2
Доставка и монтаж на бетонни тръби Ф500 за водосток
м
5,00
 
 
3
Доставка и монтаж на бетонни плочи за канавка
м
40,00
 
 
4
Направа на кофраж за водосток
м2
8,00
 
 
5
Доставка и монтаж армировка за водосток
кг
50,00
 
 
6
Доставка и полагане бетон Б15 за водосток
м3
1,00
 
 
7
Обратно засипване
м3
5,00
 
 
II. Панорамни стълби
8
Направа ръчен изкоп
м3
150,00
 
 
9
Доставка и полагане бетон Б15 в основи
м3
14,00
 
 
10
Доставка и полагане бетон Б15 в стени
 
15,00
 
 
11
Доставка и монтаж армировка
кг
780,00
 
 
12
Направа кофраж за стени
м2
112,00
 
 
13
Направа баластрена възглавница в основи
м3
10,50
 
 
14
Направа обратен насип с трошен камък
м3
35,30
 
 
15
Направа шапка върху стени с готови елементи
м
65,80
 
 
III. Клуб на рибаря
16
Направа на изкоп за PVCводостоци
м3
0,72
 
 
17
Доставка и монтаж на PVCтръби Ф110
м
8,00
 
 
18
Обратно засипване
м3
0,50
 
 
19
Направа отвори в зид Ф110
бр
2,00
 
 
20
Доставка и поагане на полиетиленово фолио
м2
300,00
 
 
IV. Настилки
21
Доставка и полагане ломен камък под бордюри
м3
80,72
 
 
22
Доставка и направа баластрена подложка за достигане на проектно ниво в алеи
м3
250,00
 
 
23
Направа земно легло, подложка 10 см пясъчна основа, направа армирана бетонова настилка за алеи
м2
300,00
 
 
24
Доставка и полагане на полиетиленово фолио под настилка алеи
м2
2000,00
 
 
25
Натоварване и доставка на хумосна пръст за насипване
м3
1500,00
 
 
26
Разриване почви ръчно
м3
1500,00
 
 
27
Уплътняване с пневматична тръмбовка
мсм
30,00
 
 
 
ОБЩО
 
 
 
 
 
 
*Приложение: Анализ на единичните цени
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
Дата:......................                             Подпис и печат:............................................

Приложение №2

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

 

.…………………………………………………………………………………………….                  (наименование на участника)

представлявано от ………….………………………………..…………………….....

(трите имена и ЕГН)

…………………………………….……………………………………………………….

 

в качеството му на ………………………………………………….…………………

(длъжност)

ЕИК /БУЛСТАТ/ на дружеството: ……………………………………………………………..
 
адрес по регистрация на дружеството:………………………………………….........................
 
…………………………………………………………………………………………………….
 
и/или друга идентифицираща информация…………………………………………………….
 

Адрес за кореспонденция:……………………..……………………………………..

 
…………………………………………………………………………………………………….
 

Телефон № ………………………….

Факс: ………………………………...

Е-mail: ……………………………….

 
 
Приложения:
- Приложение №1а- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
- Доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП
 
 
 
Дата,………………2014 г.                                        ПОДПИС И ПЕЧАТ: ………………….
 
 
 

Приложение №1а към
Приложение  №2
 
ДЕКЛАРАЦИЯ
 
 

I.Подписаният (-ата)………………….…………………………..…………..………...

(трите имена)

л.к. №……………..,  издадена на   …………..год. от…………………..…., гр………….....

с адрес: гр. ……...………......,ул. …...................................... №……, ап. ………, ет. ……..

 

В качеството си напредставляващ…………….…………………………………….......

  (наименование на участника в настоящата поръчка)

ЕИК:………………...…, със седалище и адрес на управление:……………………….......,

 
ДЕКЛАРИРАМ обстоятелствата по  чл .47, ал. 1, т.  2, 3 и 4. ал. 2, т. 1 иал. 5, т. 2от ЗОП, предстaвляващит. 2 3, 4 ,5 и 6 от настоящата декларация,а в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 декларирам обстоятелствата по  чл. 47, ал. 1, т.  1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", ал. 5, т. 1 от ЗОП, представляващи т. 1 и т. 7 от настоящата декларация.
 

 *Забележка: В този раздел е достатъчно да се впише само едно от лицата, които имат правото да представляват участника съгласно документите му за регистрация.

 
 
и
 

II.Подписаният (-ата)…………………….………………………..…………..………......

(трите имена)

л.к. №……………..,  издадена на   ……….....…. год. от…………………., гр……………......

с адрес: гр. ………………………………….., община ……………………………………........

ул. …………………..…………………..№……..бл.№………......…, ап. ………, ет. …………

В качеството си налице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП - …………………………на ………………………………………………………………………………………………..........

(наименование на участника в настоящата поръчка)

ЕИК:…………..……...…, със седалище и адрес на управление:………………………….......

.........................................................................................................................................................,

 
ДЕКЛАРИРАМобстоятелствата по  чл. 47, ал. 1, т.  1, б. "а", "б", "в", "г" и "д", ал. 5, т. 1 от ЗОП, представляващи т. 1 и т. 7 от настоящата декларация.
 
            *Забележка: В случай, че е необходимо, се добавят още редове с посочване на данни.
 
 
1.Не съм осъден с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за:
(по т. 1 се посочва конкретният случай, като ненужният текст се заличава)
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
 
 
2.Представляваното от мен дружество не е обявено  в несъстоятелност;
 
 
3.Представляваното от мен дружество не е обявено в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
 
 
           4.Представляваното от мен дружество нямазадължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, нямам задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
      
                                                                                                                                             
5.Представляваното от мен дружество не е в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намирам в подобна процедура съгласно националните ми закони и подзаконови актове, включително дейността ми не е под разпореждане на съда и не съм преустановил дейността си.
 
 
6. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
По смисъла на ЗОП свързани лица са:
а) роднини по права линия без ограничение;
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
в) роднини по сватовство - до втора степен включително;
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство;
д) съдружници;
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството.
 
            Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
 
 
 
 
 
 
7.Представляваният от мен участник няма сключен договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
 
 
            В случай че участникът е обединение, декларация се представя  от  всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
 
            Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която е установен участникът, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя:
……………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………….....
 
 
 
Дата: ....................г.                                                  ДЕКЛАРАТОР:
 
                                                                                                I. ......................................
                                                                                                                        (подпис)
                                                                                                 II. ......................................
                                                                                                                        (подпис)  
  *Забележка: В случай че лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са повече от един, се добавят още редове за подпис.
 

 

 

Приложение №3

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                               ПРОЕКТ!
 
Д  О  Г  О  В  О  Р

З А   О Б Щ Е С Т В Е Н А    П О Р Ъ Ч К А  

 
 
Днес........................... , в гр. Тутракан, между:
 
ОБЩИНА ТУТРАКАН, с адрес: гр. Тутракан 7600, ул. „Трансмариска” №31, с БУЛСТАТ/ЕИК ……………….., представлявано от ……………………………. - Кмет на Община Тутракан и ……………………………. – Директор Дирекция „ФСБ”, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
........................................, със седалище и адрес на управление: ..............................................,
БУЛСТАТ/ЕИК ……………………,  представлявано от ……………………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,
 
на основание чл. 91а, ал. 7 от ЗОП, във връзка с проведена процедура на договаряне без обявление с предмет: „Възлагане на допълнителни строително-монтажни работи за обект: Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ” и Решение № .............../............... г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ се сключи настоящият договор, с който страните по него се споразумяха за следното:
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
            Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши допълнителни видове СМР за обект: "Благоустрояване на Крайдунавски парк, Част І, Етап ІІ".
            Чл. 2. (1)Двете страни по този договор не могат да го променят или допълват.
  (2) Изменение на договора се допуска по изключение, когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
1. промяна в сроковете на договора, или
2. частична замяна на дейности от предмета на поръчката за строителството, когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
3. намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности.
4. други предпоставки предвидени в ЗОП.
(3)При изменение на договора по ал. 2, т. 2, се съставя Констативен протокол за доказване на допълнителни количества и нови видове СМР и заменителна таблица, като те се подписват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени техни представители.
 
 
 
 
 
 
II. ДОГОВОРНА ЦЕНА И УСЛОВИЯ
Чл. 3. (1)Договорната цена за изпълнение на допълнителните строително-монтажни работи за обекта  възлиза на ...................... (.....) лв. без ДДС или...................... (.....) лв. с ДДС.
                (2) Стойностните показатели за формиране на единични цени, посочени от Изпълнителя са:
            1. Часова ставка ………………………………………………..................... лв./ч.час
            2. Допълнителни разходи върху труда ...………………………………................. %
            3. Допълнителни разходи върху механизацията ………………............................ %
            4. Доставно-складови разходи …………………………………............................. %
            5. Печалба ………………………………………………………..............................%
            (3) Не подлежат на промяна за целия период на изпълнение до приключване на обекта посочените единични цени за видовете СМР, както и ценообразуващите показатели /стойностните показатели за формиране на единични цени/, съгласно настоящия договор.
            (4) Всички разходи надвишаващи договореното, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е извършил са за негова сметка.
            Чл. 4. (1)Договорната цена подлежи на промяна само при условията на чл. 43 от ЗОП.
            (2)Преведените средства от Община Тутракан, но неусвоени от ......................................... (Име на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на Община Тутракан:
 „....................................” АД, клон ................. – България
BIC: ...................................
IBAN- ..............................
 
III. РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
            Чл.5.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума, както следва:
-Авансово плащане – в размер на 50% /петдесет процента/ от ценатапо чл.3, ал. 1 в размер на……………( )………………лева. без ДДС или ……………….() …..лева с ДДС.
Авансът се изплаща от Възложителя след сключване на договора и представена оригинална фактура.
При окончателното плащане се приспада платената сума по аванса.
-Окончателно плащане се извършва след приключване на всички видове работи за съответните допълнителни СМР по проекта,в срок до 30 (тридесет) календарни дни при наличие на следните кумулативни условия:
            - съставен Протокол/Сертификат/ за приемане на действително извършените СМР, подписан от Възложител, Изпълнител и Консултанта - строителен надзор на обекта, придружен от измервателни протоколи, доказващи количествата на действително извършените допълнителни СМР;
            - представена оригинална фактура.
 
 
 
IV. СРОКОВЕ
Чл.6.(1)Срокът за изпълнение на този договоре обвързан със срока за изпълнение на основния договор от 13.03.2014 г.Ако основният договор бъде прекратен предсрочно, се прекратява и настоящият договор.
(2)Срокът, определен по чл. 6, ал. 1 може да бъде удължен, поради възникване на непреодолима сила, при спазване на законовата и нормативна уредба – чл. 43, ал. 2, т. 1 от ЗОП и разпоредбите на ЗУТ и настоящия договор.
            (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска удължаване на периода на изпълнение, ако е закъснял или ще бъде забавен в приключването на договора освен по гореизложените причини и поради една от следните причини:         
1. Административни заповеди, влияещи върху датата на приключване, различни от тези, които произлизат от неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.  Несвоевременно изпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на негови задължения по договора, включително и несвоевременно приключване на други административни процедури, свързани с процеса на строителната реализация на обекта на настоящия договор, като отчуждения, резрешения, съгласувания и др.;
3. Всякакво временно спиране на работата, което не е по вина на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Форс мажор;
5. Както и други причини, които не са по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 
 
V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши допълнителните видове работи с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности;
2.да извърши допълнителните строително-монтажни работи, предмет на настоящия договор, по вид, количество и качество, спазвайки изискванията на настоящия договор;
3.да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, и съобразно нормативните изисквания и направената от него оферта и приложения, както и да извършва качествено СМР. Материалите се доставят със сертификат за качество и сертификат за произход, доказващи съответствието на доставяните материали;
4.да поемеразходите за консумация на електроенергия, вода и други консумативи, необходими за изграждане на обекта, за своя сметка; 
5.да осигури, за целия период на изпълнение на настоящия договор, технически ръководител на обекта, съгласно чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ;
6.да съгласува писмено с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички промени, наложили се в хода на строителството;
7.при изпълнение на строително-монтажните работи за обекта да спазва всички действащи технически и нормативни документи и БДС;
8.да съставя всички необходими документи (съгласно  Наредба   № 3)  и оформя досие в 2 екземпляра за приема­нето на обекта и документация, която трябва да се предостави на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, в т.ч. количествена сметка само по отношение на изпълнените количества (без цени) и други констативни протоколи;
9.в двудневен срок от подписването на договора да съобщи писмено на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностните лица, които ще изпълняват техническото ръководство по отделните части с пълни данни (трите имена, ЕГН и адрес);
10.да охранява обекта до издаване разрешение за ползване съгласно Наредба № 2/2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
11.да участва в осигуряването на заповедна книга на строежа;
12.при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да използва лицензирани лаборатории за доказване качеството на вло­жените материали и изделия в обекта;
13.да предаде обекта с Протокол обр.16, съгласно Наредба № 2/2003 г. за установяване годността за приемане на строежа в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
14.да изпълнява задълженията, посочени в Наредба № 2 от 22 март 2004 г. година  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР (Обн., ДВ, бр. 37 и попр. ДВ бр.98/2004 г. - в сила от 04.11.2004 г.)  и да спазва изискванията по охрана на труда при изпълнение на СМР;
15.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на работници и други лица, при изпълнение на всички видове работи и дейности на обекта съгласно действащите норми;
16.да представя на контролните органи, проектанти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и строителния надзор, заповедната книга на обекта за вписването на разпорежданията им, които са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се изпълняват в предписаните срокове;
17.да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността да се състави Констативен акт и Протокол за установяване годността за ползване на строежа;
                18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация за извършените СМР, позволяваща да се установи дали разходите са действително направени във връзка с изпълнението на договора;
                19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на настоящия договор за срок от 3 години от приключване на изпълнението по договора;
                20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави възможност на всички одитиращи по настоящия проект органи да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на място на изпълнението на проекта и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчитането, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 3 години след приключването на изпълнението по договора;
     21. да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място;
                22. да следи и докладва за нередности при изпълнението на договора. В случай на установена нередност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите лихви;
                23.при проверка на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или други органи, свързани с финансирането на проекта и имащи правомощия за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности;
     24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички нормативни изисквания по изпълнението на строителната дейност, включително и разпоредбите на ЗУТ и Закона за камарата на строителите по отношение на изискванията свързани с вписването в ЦПРС и поддържане на изискванията отговарящи на групата и категорията на обекта. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да поддържа и за целия период на договора необходимите за изпълнение на поръчката експерти и квалифицирана работна ръка, както и механизация.
            25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа за целия срок на изпълнение на договора валидна застраховка "Професионална отговорност" налицето, което ще осъществява строителството за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Професионалната дейност от застрахователната полица трябва да покрива четвърта категория строежи /минималната застрахователна сума, определена с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г./ за извършване на строителството.
     Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
     1.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на работата.
     2.Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работа, в случай че е изпълнена точно;
     3.Да получи  уговореното по-горе възнаграждение за изпълнената и приетата работа;
     4.Да поиска удължаване на крайния срок за изпълнение на работите по договора в предвидените в ЗОП случаи; в случай че климатични или други обективни условия попречат на възможността му за работа. За целта той трябва да представи мотивирано писмено искане, в което да изложи подробно причините, поради които крайният срок не може да бъде спазен. Това искане трябва да бъде подкрепено със съответни доказателства като например: данни от Националния институт по метеорология и хидрология и други подходящи.
 
VI. ПРАВА и ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1.да осигури финансирането на обекта и разплаща договореното строителство в съответствие с клаузите на настоящия договор;
2.да заплати в договорените срокове и при условията на договора дължимите суми на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.в двудневен срок от подписването на договора да съобщи писмено на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностните лица, които ще изпълняват Инвеститорски контрол  и Строителен  надзор  на обекта;
4.да осигурява при нужда и при искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авторски надзор на обекта за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.да сключи договор за упражняване на Строителен надзор и авторски надзор по време на строителството на обекта.
6. в седемдневен срок от подписването на договора да предаде на строителя необходимите строителни книжа и състави акт обр. 1.
7.да приеме в срок изпълнените работи;
8.да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено при установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.
Чл. 10.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Контролът ще се осъществява от определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностни лица (или упълномощени консултанти), които ще подписват от негово име протоколите за извършените констатации;
2.да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ даизпълни и предаде възложената работа в срок и без отклонения от поръчката;
3.във всеки момент от изпълнението на договора да поиска информация за хода на изпълнението и да изисква некачествено изпълнени работи да бъдат отстранени или поправени своевременно, съгласно изискванията на одобрените проекти и нормативните документи, като допълнителните разходи в тези случаи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.да удържа начислените и предявени неустойки и/или санкции за неизпълнение от дължимите плащания;
5.да откаже да приеме извършените работи при установяване на отклонения от качеството на извършените работи и/или на вложените основни и спомагателни материали, както и в случай че изпълнените работи не са придружени от необходимите документи, сертификати и строителни книжа, или че са изпълнени в отклонение от договора.
 
VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Чл. 11.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качественото изпълнение на строи­телните, инсталационните и монтажни работи в рамките на възможните пропуски по БДС, при спазване на валидните по договора нормативи, предписания и правила за строителство.
Чл. 12.Гаранционният срок на обекта есъгласно Наредба № 2/2003 г.за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от деня, следващ деня на окончателното приемане на обекта, съгласно настоящия договор.
Чл. 13.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появилите се дефекти по време на гаранционните срокове, в 20-дневен срок от получаването на писменото известие от Възложителят, като започне работа не по-късно от 5 дни след получаване на известието.
(2)     В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в рамките на гаранционния срок, не отстрани в срока по предходната алинея от договора недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ги отстрани сам или да наеме някой за извършване на работата за сметка и риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като направените разходи се удържат от Изпълнителя по общия гражданско-правен ред или от гаранцията за качествено изпълнение на СМР. Освен направените разходи за отстраняване на констатираните недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неустойка в размер на четворния размер на направените разходи за отстраняване на недостатъците. 
(3)     Отстраняването на недостатъците се установява с подписването на двустранен протокол от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
 
VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА
Чл. 14.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да започне процедура по предаване на обекта едва след като са налице всички разрешителни от съответните власти за това. Резултатите от извършените проби, проверки, огледи, както и постигна­тите параметри и технически данни се оформят с протоколи, които се подпис­ват от страните по договора, съответните инстанции и строителния надзор.
Чл. 15.За краен срок на строителството се счита датата на Протокол обр. 15.
Чл. 16. Обектът се счита за предаден от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приет от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ действително започне да го ползува без да е приет с Протокол 16.
 
 
IX­. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 17.Непреодолима сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договор,коeто eизвън разумния контрол на засегнатата страна и не може или не би могло да бъде предотвратено, избегнато или отстранено чрез използване на разумно старание от такава страна, включващо, но не ограничаващо се до: случай на война (независимо дали войната е обявена или не), гражданска война, враждебни действия, нашествие, действия на чуждестранни врагове, тероризъм или граждански безредици; буря, земетресение или всяко друго природно бедствие в непреодолими размери; йонизираща радиация или радиоактивно замърсяване от ядрено гориво, или от всякакви ядрени отпадъци от изгаряне на ядрено гориво, радиоактивен токсичен взрив или други вредни въздействия от експлозия на ядрени вещества или ядрени компоненти, ударни вълни, предизвикани от самолети или други летателни средства движещи се със звукова или свръхзвукова скорост, стачки, локаути или други смущения в производството в България, освен ако каквито и да било такива дейности се ограничават до работниците и служителите, изпълнителите, обслужващи лица или агенти на Изпълнителя или работниците и служителите, изпълнителите, обслужващите лица или агентите на което и да е Дружество в което Изпълнителя има участие.
В случай на "Непреодолима сила" засегнатата страна писмено уведомява другата в срок от 7/седем/ дни. Засегнатата от "Непреодолима сила" страна се освобождава от задължение за изпълнение от датата на из­вестието, до когато е оправдано.Непреодолима сила при нужда се потвърждават от съответните оторизирани органи.
 
X. НЕУСТОЙКИ, СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО
Чл. 18. (1) При неизпълнение на задълженията по настоящия договор неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,50% от общата стойност по договора за всеки просрочен календарен ден, но не повече от 10% от общата стойност по договора за обекта.
            (2) При некачествено и/или лошо изпълнение на договора като цяло, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка в размер на десет процента (10 %) от цената на договора.
Чл. 19.При едностранно прекратяване на договора, неизправната страна заплаща неустойка в размер на 3 (три) % от договорената стойност.
Чл. 20.Всички спорове по настоящия договор ще се уреждат между страните чрез преговори в доброжелателен и конструктивен тон при взаимо­из­годни условия.
Чл. 21.Ако страните не се споразумеят, споровете се уреждат по съдебен път.
Чл. 22.За всички неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат раз­поредбите на действуващото законодателство.
 
XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23.Договорът се прекратява:
1.С окончателното му изпълнение;
2.По взаимно съгласие на страните;
3.При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.В случаите по чл. 6, ал. 1 от настоящия договор.
Чл. 24.В случаите на неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 7 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя Конста­тивен протокол, който се съобщава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тридневен срок от датата на връчване на Констативния протокол, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати едностранно договора, като договорът да се счита за несключен за следващите етапи на строителството на обекта.
 
 
XII. СПЕЦИАЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 25. (1)Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на  обществената поръчка.
(2)Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на Държавни органи по силата на нормативни актове и разпоредби.
Чл. 26. (1)Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на настоящия договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тях.
(2)Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.
(3)Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването на препятствията се поемат поравно.
Чл. 27.Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
Чл. 28.Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 29. (1)Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Съобщенията ще се получават на следните адреси :
1. за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  гр. …………………………….
2. за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  гр.........................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)При промяна на данните, посочени в предходната алинея, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
(3)За дата на съобщението се смята:

-  датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението срещу подпис от страна на упълномощено лице;

-  датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс.
 
Чл. 30.Настоящият договор се състави, подписа и подпечата в (3) три еднообразни екземпляра, един за ИЗПЪНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 
Чл. 31. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
            IBAN: ДДС с/ка IBAN:
Банка:...................Адрес:....................
 
 
 
 
 
 
 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                               ИЗПЪЛНИТЕЛ:
 
КМЕТ на ОБЩИНА ТУТРАКАН:...................................                                         УПРАВИТЕЛ:.............................
             
 
 
Директор Дирекция „ФСБ:.................