Обявление № 54 / 07. 07. 2014г.

8/7/2014
 
 О Б Я В Л Е Н И Е
№ 54 / 07. 07. 2014г.   
 
 
              На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомя-ваме, чeна  25.04.2014г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
Проект за жилищна сграда на един етаж с гараж
 
               Местонахождение: в УПИ ІІІ-323,  кв.32 по Кадастрален и регулационен план а с. Нова Черна одобрен със заповед №44/25.02.1991год. на ОбНС-Тутракан.
             
             
                Визатае издадена на :   Севгин Васви Бургуджи
 
                  Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
 
 
 
 
 
                                                   Кмет на  Община Тутракан :____П/П___
                                                                                                                                         / д-р Д. Стефанов  /