“Осигуряване на специализиран превоз за деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Тутракан за учебната 2014/2015г."

27/6/2014
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я за участие в  процедура по 14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:
“Осигуряване на специализиран превоз за деца и ученици до 16-годишна възраст на територията на Община Тутракан за учебната 2014/2015г."