О Б Я В Л Е Н И Е № 53/ 27 . 06 . 2014год.

27/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 53/ 27 . 06 . 2014год.
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 26.06.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан  за:
„Проект за навес за инвентар
 
Местонахождение:имот028056 в м.”Юрта”, землище с.Старо село,
                                           общ.Тутракан, обл.Силистра
 
Визата е издадена на: Георги Димитров Змеев
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
 
                                         Кмет на Община Тутракан: ПП
                                                                                / д-рД.Стефанов /
 
 Изготвил:               
мл.експерт”СКИД” инж. Р.Венкова-Гюмишева