О Б Я В Л Е Н И Е № 52 / 27 . 06 . 2014год.

27/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 52 / 27 . 06 . 2014год.
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 26.06.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан  за:
„Проект за навес и басейн
 
Местонахождение:поземлен имот/ПИ/ №113, УПИ ХІХ-113 в кв.13от Кадастрален и Регулационен план на с.Нова Черна, общ.Тутракан, одобренисъс Заповед №44/25.02.1991год. на ОбНС – Тутракан 
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Кирил и Методий” №1
 
Визата е издадена на: Фанка Йоргова Кулишева
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
                                        Кмет на Община Тутракан:ПП
                                                                                    / д-рД.Стефанов /
    
Изготвил:               
мл.експерт”СКИД” инж. Р.Венкова-Гюмишева