О Б Я В Л Е Н И Е № 51 / 27 . 06 . 2014год.

27/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 51 / 27 . 06 . 2014год.
 
На основание чл.140, ал.3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомяваме, че на 19.06.2014год. е издадена виза от главния архитект на Община Тутракан  за:
„Проект за гараж
 
Местонахождение:поземлен имот с идентификатор 73496.501.2301от Кадастрална карта на гр.Тутракан, одобрена със Заповед №РД-18-6/2008год. на ИД на АГКК гр.София,  в кв.88по План за улична регулацияна гр.Тутракан, одобрен с  Решение№327/02.02.2006год. на Общински съвет-гр.Тутракан.
 
Административен адрес: гр.Тутракан, ул.”Радецки” №48
 
Визата е издадена на: Красимир Иванов Спиридонов
                                                   и Ганка Дончева Спиридонова
 
Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд-Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14-дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица.
 
                                         Кмет на Община Тутракан:ПП
                                                                                         / д-рД.Стефанов /
    
Изготвил:               
мл.експерт”СКИД” инж. Р.Венкова-Гюмишева