Провеждане на рекламна кампания с цел популяризиране и провеждане на фестивал по проект на община Тутракан "Огненият Дунав"

25/6/2014
Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я за участие в обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки с предмет: Провеждане на рекламна кампания с цел популяризиране и провеждане на фестивал по проект на община Тутракан "Огненият Дунав", финансиран по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области” на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” 2007 – 2013