"Зареждане на автомобилите и друга моторна техника, собственост на Община Тутракан с Бензин А 95Н, Бензин А 98Н, Дизелово моторно гориво и Газ пропан –бутан на територията на гр. Тутракан.”

24/6/2014
Публикувана Публична покана на Портала за обществените поръчки на АОП с ID9031054/24.06.2014г. за ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: "Зареждане на автомобилите и друга моторна техника, собственост на Община Тутракан с Бензин А 95Н, Бензин А 98Н, Дизелово моторно гориво и Газ пропан –бутан на територията на гр. Тутракан.”