Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за Реконструкция на спортна зала в ПИ 723, УПИ X, кв. 32 по плана село Нова Черна, община Тутракан

20/6/2014
Обявление,решение и документация за участие в обществена поръчка с предмет "Избор на изпълнителза изготвяне на технически проект за Реконструкция на спортна зала в ПИ 723, УПИ X, кв. 32 по плана село Нова Черна, община Тутракан"