Обявление № 48 / 20. 06. 2014год.

20/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
   №  48  / 20. 06. 2014год.
 
Във връзка с чл.128, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ се съобщава, че на осн. чл. 124а, ал.1 и чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ е изработен:
Подробен устройствен план  /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП/- за външно ел.захран-ване с ЕК 1kVот МТТ 20/0,4kV-100  kVAна „Стопански склад” в ПИ №73496.19.268 по Кадастрална карта /КК/ и Кадастрален регистър /КР/ на гр.Тутракан, одобрена със Заповед № РД – 18 - 6/ 04. 02. 2008 г. на „Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/ ” гр. София с възложител Драгомир Ангелов Ганев.
Трасето на подземния кабел е с обща дължина  153, 97 л. м. и преминава през следните имоти:
                  -  73496.20.8  – нива, частна собственост - Ваню Ангелов Неделчев
                  - 73496.20.301 - полски пътища – Общинска публична –Община Тутракан
                  - 73496.20.300 - пътища ІV клас – Общинска публична –Община Тутракан
                  - 73496.20.248 - полски пътища – Общинска публична –Община Тутракан
 Като дължината на трасето преминаващо през  общинска публична собственост е  22,30м. ,
             Приложено е Решение № К-3 / 17.юни. 2014 год. на Министерството на  земеделието и храните  на Областна Дирекция”Земеделие” – Силистра. 
             Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, стая №13, ет.ІІ .
 
На основание чл.128, ал.2 и 5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/  За-интересуваните лица могат в едномесечен срок от обявлението да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинска администрация .
 
                                                                    Кмет на Община Тутракан: ____________
                                                                                                               /д-р Д. Стефанов /