Обявление № 47 / 17. 06. 2014 год.

16/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №  47 /  17. 06. 2014 год.
 
 
 
      Община Тутракан  на основание чл.124 б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД-04-699/ 164.06.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да се възложи изработване напроект:
                    ”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация  /ПР/ ” в обхват на УПИ ІІ-79 и УПИ ІІІ-80 в кв.33 от действащия ЗРП на с. Преславци, одобрен със Заповед № 295 от 12. 09. 2001 г. на  Община Тутракан и Заповед №РД -02-14-1543/ 16.08.1999 г. на МРРБ-София.
 
 
 
 
                                                                                                Кмет  на
                                                                                                Община Тутракан: ____П/П____
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /