Обявление №46 /16 . 06. 2014 год.

16/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 №46 /16 . 06. 2014 год.
 
 
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че по искане на Елвира Балтазарова Бойчева от гр.Тутракан,  собственик на поземлен имот с идентификатор 73496. 500.74 по Кадастрална карта на гр.Тутракан,  одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София  е издадена Заповед № РД-04-694/ 16.06.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с разрешение да възложи изработване напроект:   
Подробен устройствен план /ПУП/ –изменение на План за регулация  и застрояване  /ПРЗ/  за поземлен имот с идентификатор  73496. 500. 74от Кадастрална карта на града , одобрена със Заповед № РД – 18 – 6/ 04. 02.2008г. на АГКК гр.София;  кв.9 от ЗРП  на гр.Тутракан, одобрен със  Заповед  №270/ 12.04.1976 год. на ОНС-Силистра
 
 
 
 
                                                                                                                    Кмет  на
                                                                                                                    Община Тутракан: ____П/П___
                                                                                                                                         / д-р Д.Стефанов /