ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА 1100 КУБ.М./ПРОСТРАНСТВЕНИ/ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ/АКАЦИЯ ИЛИ ГЛЕДИЧИЯ/, ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ НЕЯ

18/6/2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА 1100КУБ.М./ПРОСТРАНСТВЕНИ/ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ/АКАЦИЯ ИЛИ ГЛЕДИЧИЯ/,  ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ТУТРАКАН И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ КЪМ НЕЯ”