ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ОБЯВЛЕНИЕ № 38/29.05.2014г.

12/6/2014
ДОПЪЛНЕНИЕ  КЪМ О Б Я В Л Е Н И Е  № 38 / 29 . 05 . 2014год.
 
Община Тутракан  на основание чл.128, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че във връзка със задание на възложителя в лицето на   „АКИМ НЕЛ” ЕООД и издадена Заповед №РД-04-509/10.05.2014год. на Кмета на Община Тутракан, на основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ  и във връзка с чл. 110, ал. 1, т.2 от ЗУТ е изработен Подробен устройствен план/ПУП/ - Изменение на План за регулация/ИПР/ на ПИ с идентификатор 73496.500.4027  и на ПИ с идентификатор 73496.500.4091 по Кадастрална карта на гр.Тутракан, обл.Силистрасобственост на възложителя.
Целта на исканото изменение е да се приведе дворищната регулация по съществуващите на место имотни граници, а във връзка с инвестиционните намерения на „АКИМ НЕЛ” ЕООД двата поземлени имота(тяхна собственост) 73496.500.4027 и 73496.500.4091 се обединят в един нов Урегулиран поземлен имот, като се запази уличната регулация.
Обособен е нов УПИ VІІ-4027,4091-„За търговия и обществено обслужване” в кв.3 по ПРЗ на гр.Тутракан, като вътрешните регулационни линии съвпадат с имотните граници на поземлени имоти 73496.500.4027 и 73496.500.4091 по кадастралната карта и е запазена одобрената  улична регулация.
Новообразуваният УПИ е:
1. УПИ VІІ-4027,4091 в кв.3 с площ                - 1 055 кв.м.
2. Предаваема част от улицата с площ от     -  4 кв.м. 
 
Допълнително е внесена част:
            Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на План за застрояване /ИПЗ/.
Проектът предвижда запазване на заварените сгради в имота и възможност за застрояване в рамките на ограничителните и задължителните линии на застрояване, съобразени с конкретното местоположение на имота, ширина на прилежащата улица, съществуващи сгради в съседните имоти, действащия застроителен план на града. Освен основното застрояване, може да се строят  и постройки на допълващото застрояване при спазване на показателите за застрояване.характер на застрояването-нискоетажно.
Начинът на застрояване -ще бъде свързано застрояване.С проекта се предвижда надстрояване на част от сградата при спазване на макс.  височина на сградата - 10 м./3 ет./ и осигуряване на сервитут  от границите на имота-по-голям от 3 м.
 
Плановете и придружаващата ги документация са изложени в сградата на Общинска администрация, ул.”Трансмариска” №31, ет.ІІ, стая №13.
На основание чл.128, ал.2 и ал.5 от Закона  за устройство на територията /ЗУТ/ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ.
 
 Кмет на Община Тутракан: 
                                     / д-р Д. Стефанов /
 
 
 
                                                                       
 
ДС/РГ