ОБЯВЛЕНИЕ №44,45/11.06.2014год.

12/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 44/11. 06. 2014 год.
 
          Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД-04-664/11.06.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с която се  разрешава  на „ЕМ ЕЛ ПИ ЕС”АД - гр.Русе   да  възложи изработване на  Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на План за регулация  /ПР/  за  УПИ VІІІ-48, УПИ ІІІ-46, УПИ ІХ-47 и УПИ І-47  в кв.1 по Кадастрален и регу-лационен план на с.Пожарево, одобрен със Заповед №3917/28.08.1950г. по реда на чл.134, ал.2, т.4 от ЗУТ в обхват до един квартал на осн.чл.124а, ал.2 от ЗУТ.
 
 
                                                                      Кмет  на
                                                                    Община Тутракан: ______ПП_______
                                                                                           / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                   Главен спец.”ГК”:_____ПП______
                                                                                      / Т. Димитрова /        
 
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 45/11. 06. 2014 год.
   
     Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на тери-торията /ЗУТ/ обявява, че е издадена Заповед № РД-04-665/11.06.2014 год. на Кмета на Община Тутракан с която се  разрешава  на:
                  Удайди Мустафа Осман – наследник на собственика на имот – парцел /УПИ/ ХІ-50 в кв.6 / 1 600 кв.м./  Мустафа Османов Тайров с нот.акт №211, т.І, д.№407/ 1971 год., да възложи изработване на проект :”Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация  /ПР/ ”в обхват на собственият му имот УПИ ХІ-50 в кв.6, съгласно одобреното Задание и скица – предложение.
 
 
                                                                 Кмет  на
                                                                 Община Тутракан: ________ПП_____
                                                                                       / д-р Д.Стефанов /
 
 
                                                                 Главен спец.”ГК”:________ПП______
                                                                                       / Т. Димитрова /