Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Тутракан

10/6/2014
ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за доставка на канцеларски материали и офис консумативи за нуждите на община Тутракан“