О Б Я В Л Е Н И Е № 42/ 09.06.2014г.

9/6/2014

 
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 42/ 09.06.2014г.
 
            На  основание чл.149, ал.1 от закона за устройство на територията Ви уведомяваме , че са издадени:  
     Разрешениеза строеж № 21/ 05.06.2014 год.;Разрешениеза строеж № 22/ 06.06.2014 год.;    Разрешениеза строеж № 23/ 06.06.2014 год.; Разрешениеза строеж № 24/ 06.06.2014 год.  и Разрешениеза строеж № 25/ 06.06.2014 год.от главния архитект  на Община -Тутракан за строеж:
                 „Реконструкция на въздушна електро мрежа и възтановяване  на електрозахранвания за имоти, собственост на Община Тутракан по ул.”Рибар-ска”  гр.Тутракан”   
                                         І етап:  Кабели НН по ул.”Рибарска”, гр.Тутракан
                                         ІІ етап:  Резервно захранване на РК-3
           Дължина на трасето: за етап 1 = 268 м. , за етап 2 = 210,00 м., общо: 478,00 м.
 
            „Реконструкция на въздушна електро мрежа по ул.”Рибарска” гр.Тутракан -Възтановяване на електро захранване на -поземелени  имоти  с идентификаториПИ №  73496.500.1260 ул.”Рибарска” №8,  №  73496.500.1276ул.”Рибарска” №36, №  73496.500.1278ул.”Рибарска” №42, № 73496.500.1280 ул.”Рибарска” №50  гр.Тутракан
 
                   На основание чл.149, ал.3 от ЗУТ издадените разрешения за строеж  заедно с одобренитеинвестиционни  проекти  могат  да бъдатобжалванипо законосъобразност от заинтересуваните лица чрез главния архитект на Община Тутракан пред началника на РДНСК/регионална дирекция за национален строителен контрол/ в 14-дневен срок от настоящото съобщение.        
 
 
                                                                                                                                                                                        
                                                                                  Кмет на
                                                                                         Община Тутракан: _____ПП_______    
                                                                                                                     / д-р Д. Стефанов /   
 
 
ТД/ДС