Обявление № 40/ 04. 06 . 2014год.

4/6/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
 № 40/ 04. 06 . 2014год.
 
 
              Община Тутракан  на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на терито-рията /ЗУТ/ обявява, че Общински съвет – Тутракан с  Решение №576 по Протокол №45 от 29. 05. 2014 год.ДАВА  РАЗРЕШЕНИЕ -на „СИЛГРАНС” ООД гр.Силистра представлявано от  управителите Пламен Милков Стефанов и Рени Тодорова Стефанова:„СИЛГРАНС” ООД гр.Силис- тра  да възложи изработване на:
1. „Подробен устройствен план /ПУП/ – План за застрояване /ПЗ/ ” в обхват на собствените му имоти с идентификатор 73496.14.212  и  73496.14.211 от КККР гр. Тутракан.     
2. „Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план  /ПП / ” за елементите на техническата инфраструктураизвън границите на урбанизираните територии, за външно ел. захранване и  външно водопроводно захранване за собствените им имоти.
Имотите се  намират извън границите на урбанизираната територия.
Попадат в територия с трайно предназначение:„Земеделска”;  начин на трайно ползване:„Нива” , местност „Дикя” поКадастрална карта на гр.Тутракан
 
 
 
 
                                                                                  Кмет  на Община Тутракан: ____П/П_____
                                                                                                                       / д-р Д.Стефанов /