Обявление № 36/ 22. 05. 2014г.

23/5/2014
О Б Я В Л Е Н И Е
№  36/ 22. 05. 2014г.   
                                                                               
 
               На основание чл.140, ал.3от Закона за устройство на територията  Ви уведомяваме, чeна  14.10.2013г. е издадена виза от главния архитект на Община Тутраканза:
 
„Проект запромяна предназначение на компютърна зала и интернет-кафе с развлекателни игри в магазини за промишлени стоки”
 
Местонахождение: квартал – 35  по плана за регулация на гр.Тутракан
Административен адрес:гр.Тутракан, ул. „Росица” № 15
 
Визата е издадена на : Николай Колев Николов
                                       гр.Тутракан, ул. „Черна” № 2
 
            Настоящата ВИЗА подлежи на обжалване пред Административен съд – Силистра по реда на чл.215 от ЗУТ чрез Община Тутракан в 14 дневен срок от съобщаването и на заинтересуваните лица .
                                                                        
 
 
 
     Кмет на Община Тутракан :…П/П….
                / д-р Д. Стефанов  /