Заповед № РД-04-563 /20.05.2014 г.

20/5/2014
 
З А П О В Е Д
 
№ РД-04-563 /20.05.2014 г.
гр. Тутракан
 
 
 
            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, Заповед № РД – 20 – 41 / 29.04.2014 г. на Областния управител на област Силистра и ПМС № 182 от 24.07.1996 г., Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи,
 
 
НАРЕЖДАМ:
 
 
  1. Забранявам къпането и плуването в р. Дунав и останалите водни площи на територията на общината.
 
  1. Кметствата и собствениците / наемателите / на водни площи в общината да осигурят чрез забранителни, предупредителни и информационни знаци обезопасяването на всички канали, язовири и микроязовири, както и бреговата ивица на р. Дунав.
 
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
 
  1. Поставените знаци да са на разстояние не по – голямо от 500 м. по протежението на водния обект, да бъдат поставени по пътеките, по които хората се движат. На табелите и знаците да се виждат конкретните причини за забрана на къпането и плуването /голяма дълбочина, дънна яма, рибарски мрежи, тинесто дъно, водовъртежи, замърсена вода и др./. Унищожените или повредени табели незабавно да се подменят.
 
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
 
  1. Да се вземат мерки за обезопасяване чрез мрежи, капаци и парапети открити канали, изкопни ями, кладенци и др. водни площи, запълнени с вода, чиято дълбочина е по – голяма от 120 см..
Отг.: кметове, собственици, концесионери
Срок: постоянен
 
  1. Директорът на РГС – гр. Русе да разпореди патрулиращите служители в района на кейовата стена да контролират спазването на забранителните знаци по нея.
 
Отг.: Директор на РГС – гр. Русе
Срок: постоянен
 
            Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове и кметски наместници по населени места, собственици и наематели на водни площи за сведение и изпълнение.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Комисията по водноспасителната дейност към общината.
 
           
 
Кмет на Община Тутракан: ……П/П……..
                                                                                                          /д - р Д. Стефанов/