ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ-1940“, СЪС СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ: РЕМОНТ НА ПОКРИВ; ИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ И ПОДМЯНА ДОГРАМА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ; РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ; ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ

20/5/2014
ПУБЛИЧНА ПОКАНА И ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В  ПРОЦЕДУРАЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО СГРАДАТА НА  НЧ ВЪЗРАЖДАНЕ-1940“, СЪС СЛЕДНИТЕ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ: РЕМОНТ НА ПОКРИВ; ИЗОЛАЦИЯ ВЪНШНИ СТЕНИ И ПОДМЯНА ДОГРАМА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ; РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ; ИЗГРАЖДАНЕ СИСТЕМА ЗА ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА РАМПА ЗА ИНВАЛИДИ”