ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «ВЪЗРАЖДАНЕ - 1940» С. СТАРО СЕЛО

20/5/2014
Решение, обявление и документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ЧИТАЛИЩНА СГРАДА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ «ВЪЗРАЖДАНЕ - 1940»  С. СТАРО СЕЛО: ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ И ПЕРИФЕРИЯ;  ДОСТАВКА И ИНСТАЛИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА БАЗАТА НА ИНТЕРАКТИВНИ КИОСКИ И ПУБЛИЧНИ ДИСПЛЕИ; ДОСТАВКА И МОНТАЖ  НА КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА; ДОСТАВКА НА ОФИС ОБЗАВЕЖДАНЕ”